Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť za vady

55/2016
Zodpovednosť za vady
§ 499 Občianskeho zákonníka
§ 597 Občianskeho zákonníka
Ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za vady pri jednotlivých zmluvných typoch sú vo vzťahu k všeobecnej úprave zodpovednosti za vady (§ 499 až § 510 Občianskeho zákonníka) ustanoveniami osobitnými.
Za vady podľa § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa považujú vady, ktoré existovali už v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, najavo vyšli až dodatočne a predávajúci na ne kupujúceho v rozpore s § 596 neupozornil. Zodpovednosť predávajúceho za dodatočne prejavenú vadu má charakter objektívnej zodpovednosti.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Cdo 252/2014
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa domáhali žalobcovia v prvom a druhom rade zľavy z kúpnej ceny. Vychádzal zo zistenia, že strany sporu 5. mája 2005 uzatvorili Zmluvu o prevode vlastníctva bytu datovanú 13. aprílom 2005, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k predmetnému bytu č. 1 nachádzajúcemu sa v suteréne bytového domu na T. ulici v B., ktorého sa žalobcovia v prvom a druhom rade stali podielovými spoluvlastníkmi.
Dňa 13. mája 2005 prostredníctvom splnomocnenej zástupkyne D. L. prevzali predmetný byt. Pani D. L. pri preberaní bytu vykonala jeho ohliadku a následne podpísala preberací protokol a súčasne prevzala záručný list k uskutočneným opravám predmetného bytu firmou R. Z listinného dôkazu Preberacieho protokolu zo 17. mája 2005 vyplývalo, že pani D. L. prevzala osobne: správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia z 5. júna 2004, zápis o vykonaní tlakovej skúšky z 29. apríla 2004, správu o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia z 21. júna 2004, certifikát z 31. januára 2002, Certifikát preukázania zhody z 22. marca 2000, Osvedčenie o bezpečnostnej úrovni zo 14. novembra 2001.
Listom z 26. septembra 2005 adresovaným žalovaným v prvom a druhom rade si žalobcovia v prvom a druhom rade uplatnili nároky z vady veci s tým, že v predmetnom byte po uzatvorení kúpnej zmluvy vyšli dodatočne najavo vady predávaného bytu, na ktoré neboli žalobcovia v prvom a druhom rade upozornení v súlade s § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") a týmto si uplatnili nárok na primeranú zľavu z dohodnutej kúpnej ceny vo výške 300 000 Sk, ktorá zodpovedala predpokladaným nákladom na odstránenie dodatočne zistených vád s tým, že dohodnutá kúpna cena vo výške 5 000 000 Sk bola zaplatená. Žalovaní v prvom a druhom rade listom z 9. novembra 2005 na žiadosť žalobcov v prvom a druhom rade z 26. septembra 2005 odpovedali, a v záujme mimosúdneho vyriešenia sporu navrhli osobné stretnutie s tým, že na zistenie existencie vád bude vykonaná osobná ohliadka, na ktorú by bol prizvaný zástupca firmy R. Listom z 5. apríla 2006 adresovaným žalovaným v prvom a druhom rade si žalobcovia v prvom a druhom rade uplatnili nároky z vady veci s tým, že poukázali na list z 26. septembra 2005 a § 597 ods. 1 OZ.
V záujme zistenia rozsahu a povahy vád, vrátane výšky všetkých nákladov potrebných na ich odstránenie, si žalobcovia v prvom a druhom rade zabezpečili vyhotovenie znaleckého posudku znalcom Ing. A. Š. Podľa zistení znalca celkové náklady na odstránenie vzniknutých vád budú minimálne vo výške 500 000 Sk a táto suma zodpovedá minimálnej sume objektívne zistených nákladov na uvedenie bytu do stavu, v akom by podľa uzatvorenej Zmluvy o prevode vlastníctva bytu mal byť. Na základe tohto vyzvali žalovaných v prvom a druhom rade na zaplatenie sumy 500 000 Sk. Zo znaleckého posudku vyplývalo, že na základe vykonaného skúmania príčin porúch suterénneho bytu vlhkosť zistenú v byte firmou A. pokladal znalec za dlhodobý jav, ktorý musel existovať už v čase pred predajom bytu. Doteraz vykonané sanačné postupy považoval za neprimerané stupňu zvlhnutia muriva a omietok. Pre predpokladané aj extrémne klimatické podmienky a technický stav domu navrhol okrem už realizovaných postupov ďalšie sanačné zásahy s tým, že náklady na odstránenie porúch predmetného bytu nie je možné s definitívnou presnosťou vyčísliť, pretože boli k dispozícii len dielčie cenové ponuky na navrhnuté postupy. Vyslovil predpo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).