Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo

Pripravuje sa novela zákona o cenných papieroch - v PK do 31. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o...

Nové Legislatívne pravidlá vlády SR v MPK do 27. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami má byť lepšie regulované

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktor...

ESĽP rozhodol v prípade Cviková vs. SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dňa 13. júna 2024 rozsudok v prípade Cviková proti Slovenskej republike.

Justícia v krajinách EÚ: modernizácia našich súdov zaostáva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia v pondelok zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za...

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu. Redakčná rada odborného časopisu Justičná revue rozhodla, že tento rok neudelí hlavnú autorskú cenu.

Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona.

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v MPK do 19. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Prieťahy v súdnom konaní patria medzi najzdĺhavejšie problémy slovenského súdnictva. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko zriadil komisiu, ktorej predsedá štátny tajomník Milan Hodás. Pondelok 27. mája 2024 sa uskutočnilo úvodn...

Už ste sa prihlásili na náš webinár Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Oboznámte sa spolu s JUDr. Lucia Filagová s najčastejšími chybami, ktorých by ste sa mali vystríhať, aby bolo možné konanie o návrhu na vklad doviesť do zdarného konca, a to k vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam.

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 Navrhovaná právna úprava výrazne posilní ochranu spotrebiteľov na Slovensku. Rieši predčasnú splatnosť úveru v kontexte proporcionality porušenia zmluvy spotrebiteľom. Koriguje možnosť požadovať úhradu celej dlžnej sumy za podmienok, ktoré zohľad...

Pripravuje sa novela zákona o finančnej správe - v PK do 7. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela poplatkových predpisov - v PK do 22. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení ne...

Súdnu radu Slovenskej republiky povedie nová predsedníčka Marcela Kosová

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Na piatom tohtoročnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol druhý bod oficiálne schváleného programu voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v MPK do 20.5.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení n...

Už ste sa prihlásili na náš webinár Psychológia manipulácie ľudského správania?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Stretnite sa s nami online a objavte svet manipulácie ľudského správania. V rámci webinára „Psychológia manipulácie ľudského správania“ vás bude sprevádzať Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD., renomovaný slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpe...

Ochrana hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s nariadením DMA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA). Návrh novely definitívne schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Ci...

Novela ZP má zmeniť povinnosti dodávateľa služby vyplatiť nevyplatenú mzdu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Ustanovenia Zákonníka práce (ZP) o povinnosti dodávateľa služby na území SR vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, by sa mali zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely ZP z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Novela Občianskeho zákonníka v MPK do 6. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela zákona o podpore cestovného ruchu - v PK do 17. 4. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.