Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 162/2019 z 30.11.2021, ZSP 2/2022 (zodpovednosť principála za pomocníka)

Samostatní pomocníci realizujú činnosť pre poverovateľa, robia tak však bez jeho výraznejšej ingerencie, samostatne, na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Poverovateľ nad výkonom činnosti samostatného pomocníka nevykonáva kontrolu a ani neudeľuje pokyny v takej miere, aby bolo spravodlivé pripísať mu zodpovednosť za protiprávne konanie pomocníka. Preto poverovateľ za jeho protiprávne konanie nezodpovedá.
Nesamostatným pomocníkom je taký pomocník využitý pri činnosti poverovateľa, ktorý koná pod kontrolou poverovateľa a podľa jeho pokynov a ktorý ani z pohľadu tretích osôb nevystupuje samostatne a na vlastné riziko. Právny vzťah, na základe ktorého túto svoju činnosť pre poverovateľa vykonáva, nie je dôležitý.“

GLOSA
Predmetné rozhodnutie sa glosovalo už v predošlom čísle tohto periodika
1)
("prvá glosa"). Najvyšší súd sa v ňom vyjadruje k občianskoprávnej zodpovednosti tzv. principála (terminológiou najvyššieho súdu "poverovateľa") za protiprávne konanie pomocníka podľa § 420 ods. 2 OZ. V posudzovanom prípade išlo o zmluvu o dielo - stavebné práce na kanalizácii.
2)
Zhotoviteľ ju plnil cez pomocníka, ktorý zas plnil cez ďalšieho pomocníka a ten napokon cez posledného pomocníka. Tento posledný pomocník v dôsledku svojho protiprávneho konania
3)
usmrtil inú osobu, ktorá nemala nič spoločné so zmluvou o dielo. Reč je teda o delikte. Pozostalí zosnulého si ako sekundárne obete uplatnili nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 11 a nasl. OZ. Kľúčovou otázkou glosovaného rozhodnutia bolo, kto je v zmysle § 420 ods. 2 OZ za túto ujmu zodpovedný - posledný pomocník a/alebo jeho principál, resp. subjekty vyššie v subdodávateľskom reťazci. Odpoveď nie je jednoduchá, pretože slovenské právo v súčasnosti, žiaľ, nemá úplne ustálenú doktrínu občianskoprávnej zodpovednosti za pomocníka. Doterajšia judikatúra je navyše pomerne poddimenzovaná. Glosované rozhodnutie by teda malo patriť k tým očakávanejším.
Najvyšší súd adresoval otázku pričítania protiprávneho konania pomocníka principálovi a špeciálne aj pričítanie v rámci reťazca subdodávateľov.
4)
Nadviazal aj na skoršiu rozhodovaciu činnosť o podmienke miestneho, časového a vecného vzťahu konania pomocníka k úlohám principála.
5)
Táto glosa sa sústredí len na prvú z uvedených otázok. Najvyšší súd ju vyriešil tak, že zaviedol kategórie samostatného a nesamostatného pomocníka.
6)
Samostatný pomocník nepodlieha pokynom či dozoru principála, kvôli čomu sa neaplikuje § 420 ods. 2 OZ a zodpovedá len pomocník. Nesamostatný pomocník pokynom či dozoru podlieha, a tak má byť v zmysle § 420 ods. 2 OZ zodpovedný len principál. Uvedenému rozlišovaniu sa podrobnejšie venovala prvá glosa a s riešením najvyššieho súdu v princípe súhlasila.
Táto glosa chce poukázať na riziko nesprávneho výkladu rozhodnutia najvyššieho súdu. Zapríčiňuje ho chýbajúci dôraz na to, že kategórie samostatného a nesamostatného pomocníka by sa mali vzťahovať len na pomocníka pri vykonávaní činnosti, nie na pomocníka pri (zmluvnom) plnení.
7)
Slovenská doktrína však tieto základné typy pomocníkov nerozlišuje. Pred vysvetlením naznačenej kritiky a na účely jej pochopenia je preto vhodné aspoň rámcovo načrtnúť náuku o predmetných pomocníkoch, ktorá je v rámci Slovenskej republiky v jadre jednotná.
I.
Vybrané kódexy nemajú tie isté pravidlá pričítania pre všetkých pomocníkov. Rozlišujú sa dva typy pomocníkov s vlastnými pravidlami pričítania ich konania principálovi, pričom pre toto delenie je smerodajná perspektíva osoby, ktorej pomocník spôsobil nejakú p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).