Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jednostranná zmena zmluvy (nielen) o finančných službách

Zmluvu je zásadne možné meniť dohodou jej zmluvných strán. Môžeme ale uvažovať o rôznych situáciách, v ktorých aktivita iba jednej strany vedie k zmene obsahu zmluvy. Rozlišujme napríklad medzi jednostrannou zmenou zmluvy, ktorú by mala právo vykonať jedna zo zmluvných strán, a medzi modifikáciou kontraktačného procesu o zmene zmluvy (napr. fikcia súhlasu so zmenou zmluvy). Na účely tohto článku budeme pod pojmom jednostranná zmena zmluvy rozumieť takú situáciu, pri ktorej aktivita jednej strany: používateľa všeobecných obchodných podmienok (alebo inej formy štandardizovaného zmluvného dojednania), prípadne aj v spojení s pasivitou druhej strany, vedie k zmene obsahu právneho vzťahu medzi týmito osobami.

Jednostranná zmena zmluvy (nielen) o finančných službách
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD., LL.M.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, externý lektor Justičnej akadémie Slovenskej republiky a Of Counsel PRK Partners s. r. o.
Klauzuly umožňujúce jednostranné zmeny spotrebiteľskej zmluvy v práve EÚ
1) Smernice spotrebiteľského práva nepreberajú vnútroštátne rozlišovanie medzi jednostrannou záväznou zmenou obsahu zmluvy a modifikáciou kontraktačného procesu, ale pracujú so samostatnou kategóriou možných jednostranných zmien zmluvného dojednania, ukladajúc podmienky pre takéto zmeny. Podľa prílohy smernice č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách2) (ďalej len "smernica 93/13/EHS") by nemala byť nekalou taká štandardná zmluvná podmienka, ktorá:
a) oprávňuje dodávateľa jednostranne zmeniť podmienky zmluvy, ak zmluva obsahuje
vecný
3) dôvod na zmenu [bod 1 písm. j) prílohy smernice 93/13/EHS], a to bez toho, aby mal spotrebiteľ právo zmluvu ukončiť v dôsledku tejto zmeny, alebo
b) oprávňuje dodávateľa nepodstatne zmeniť cenu, a pri podstatnej zmene garantuje právo spotrebiteľovi ukončiť zmluvu [bod 1 písm. l) prílohy smernice 93/13/EHS], alebo
c) spĺňa výnimku pre finančné služby a pre zmluvy na dobu neurčitú, ktoré nemusia obsahovať klauzulu o vecných dôvodoch ich zmien, ale pripúšťa sa možnosť aj tak tieto zmeny realizovať, ak dôjde k splneniu určitých podmienok, ako napríklad
ex post
notifikácia dôvodov či možnosť spo­trebiteľa odstúpiť od zmluvy (bod 2 prílohy smernice 93/13/EHS).
Sektorové smernice obsahujú ďalšie mechanizmy jednostranných zmien zmluvy, napríklad pre zmluvy o dodávke plynu, elektriny, v rámci elektronických komunikácií, ale aj pri platobných službách.4)
Klauzuly umožňujúce jednostranné zmeny zmluvy v slovenskom práve
Zmluvu je možné zmeniť iba dohodou strán (§ 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ďalej aj "OZ"). Obsah zmluvy sa môže prispôsobiť zmeneným okolnostiam a rozsah a podmienky tohto prispôsobovania si môžu strany pri uzatváraní zmlúv dohodnúť (napr. určenie posunu termínu dodania v závislosti od počasia či pripustenie zmeny ceny pri zmene kurzu). Zároveň je prípustné, aby jedna strana mohla urobiť taký úkon, ktorý by viedol k zmene v právach a povinnostiach ustanovených zmluvou, ak by si podmienky a rozsah tejto zmeny strany v zmluve dohodli (rozhodnutie o aktivovaní prispôsobovania sa obsahu zmluvy zmeneným pomerom). Záväzná zmena zmluvy ale nemôže závisieť iba od vôle jednej strany (princíp vyjadrený aj v § 269 ods. 3 Obchodného zákonníka). Vo všeobecnosti sa uznáva aj možnosť dohodnúť si takú zmenu kontraktačného procesu, ktorá umožní považovať návrh jednej strany na zmenu zmluvy za akceptovaný druhou stranou, ak táto nevysloví do určitej doby nesúhlas so zmenou (fikcia súhlasu so zmenou podmienok).5) Nesúhlas s navrhnutou zmenou zmluvy je možné naviazať aj na právo doterajší zmluvný vzťah ukončiť.
Ochrana spotrebiteľa vo vnútroštátnom práve limituje možnosti jednostranných zmien zmluvy. V prvom rade, podľa prevládajúceho výkladu § 54 ods. 1 OZ sú všetky ustanovenia Občianskeho zákonníka jednostranne kogentnými v prospech spotrebiteľa,6) teda aj pravidlo o možnosti zmeniť zmluvu dohodou, ako aj všetky pravidlá pre kontraktačný proces. Preto je možné modifikovať negociačný proces len v prospech spotrebiteľa. Okrem toho, zákon ustanovuje, že neprijateľné sú také štandardné klauzuly, ktoré umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve [§ 53 ods. 4 písm. i) OZ] alebo ktoré určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia [§ 53 ods. 4 písm. j) OZ]. Zároveň sú však pripustené výnimky z týchto zakázaných klauzúl (§ 53 ods. 12 až 14 OZ). V neposlednom rade je potrebné každú štandardnú zmluvnú klauzulu posudzovať podľa generálnej klauzuly neprijateľnosti (§ 53 ods. 1 OZ), pričom doložky o zmene zmluvy, aj keby sa týkali ceny alebo hlavného predmetu zmluvy, nie sú z toho dôvodu vylúčené z kontroly neprijateľnosti.7)
Je možné uzavrieť, že štandardná zmluvná klauzula, ktorá je podrobená testu neprijateľnosti a ktorá umožňuje jednostrannú zmenu obsahu zmluvy, resp. modifikuje kontraktačný proces, je neprijateľná, ibaže by sama obsahovala vecný dôvod jej zmeny8) alebo by spĺňala podmienky výnimky podľa § 53 ods. 14 OZ. Výnimka obsiahnutá v § 53 ods. 14 je ale užšia ako jej transpozičný vzor, keďže sa vzťahuje len na zmluvy o finančných službách, nie na iné zmluvy na dobu neurčitú. Osobitné predpisy ďalej pripúšťajú možnosť jednostranných zmien spotrebiteľských zmlúv v širšom meradle, ako je § 53 ods. 14 OZ. Podobné mechanizmy nájdeme pre platobné služby podľa § 32 zákona o platobných službách9), ale aj podľa § 43 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách, ktorý dokonca predpokladá možnosť jednostrannej zmeny podstatných zmluvných podmienok,10) resp. v predpisoch, ktoré predpokladajú možnosť zmeny zmluvy bez toho, aby špecifikovali jej podmienky.11) Zamerajme sa preto na vzťah týchto výnimočných pravidiel ustanovujúcich možnosť zmien zmluvy a ochrany pred neprijateľnými podmienkami v zmysle § 52 a nasl. OZ.
Posúdenie neprijateľnosti klauzuly o jednostrannej zmene zmluvy kopírujúcej zákonné ustanovenia
Podľa čl. 1 smernice 93/13/EHS nepodliehajú štandardné zmluvné podmienky, ktoré odrážajú kogentné zákonné alebo regulačné ustanovenia, tejto smernici, a preto nie sú podrobované ani testu neprimeranosti. Slovenská transpozícia predmetnú výnimku z rozsahu kontroly neprijateľnosti spotrebiteľských štandardných zmlúv neprevzala. Napriek tomu sa zdá, že prevládajúca mienka odvodzuje, že klauzuly, ktoré kopírujú text právneho predpisu, nie je možné podrobiť testu neprijateľnosti.12)Tento záver fakticky vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len "súdny dvor"), najmä z rozhodnutia vo veci
Azíz
, podľa ktorého je referenčným kritériom neprimeraného znevýhodnenia spotrebiteľa miera, v akej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).