Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pre prevode hospodárskej jednotky na viacerých nadobúdateľov

Príspevok sa pod vplyvom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-344/18 zaoberá pre slovenské právo netradičným právnym riešením, ktoré spočíva v rozdelení práv a povinností vyplývajúcich z jednej pracovnej zmluvy na pracovné pomery na kratší pracovný čas u viacerých nových zamestnávateľov.

Úvod
Sociálne dôsledky prevodov podnikov upravujú § 28 a nasl. Zákonníka práce (ďalej aj "ZP"), ktorých účelom nie je brániť zmenám v štruktúre podnikov, ale chrániť záujmy zamestnancov tak, aby neboli v menej výhodnom postavení len pre zmenu zamestnávateľa. Ide o transpozíciu smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (ďalej aj "smernica 2001/23/ES"), ktorá čiastočne harmonizuje národné pracovné právo a ktorej cieľom je zaručiť zachovanie práv zamestnancov tým, že sa im v čo najväčšej možnej miere umožní pokračovanie u nového zamestnávateľa za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté s prevodcom.
1)
V zmysle § 28 ods. 1 ZP "
ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa
". Predpokladom je, že hospodárska jednotka
"si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková
".
2)
Pracovnoprávny kódex počíta s jedným nadobúdateľom a nepredvída
3)
neštandardnú situáciu, pri ktorej sa uskutoční súbežný prevod viacerých častí podniku na dvoch alebo viacerých zamestnávateľov. Z použitia jednotného čísla ("preberajúci zamestnávateľ") sa javí, že takáto konštrukcia nespadá pod prechod práv a povinností, avšak výslovne to vylúčené nie je.
V prípade, že by došlo k prevodu na niekoľkých nadobúdateľov súčasne, Zákonník práce ani nespresňuje, ako by bol k novým subjektom prevedený personál prerozdelený. Ak nedôjde k dohode medzi prevodcom a preberajúcim zamestnávateľom, pripadajú do úvahy dve možnosti: buď sa práva a povinnosti z pracovnej zmluvy existujúcej ku dňu prevodu prevedú len na nadobúdateľa, pre ktorého má zamestnanec vykonávať svoje úlohy v prvom rade, alebo na každého z nadobúdateľov v pomere k úlohám vykonávaným zamestnancom.
Usmernenie Súdneho dvora EÚ
Súdny dvor EÚ sa po prvýkrát zaoberal dôsledkami prevodu, do ktorého bolo zapojených viac preberajúcich zamestnávateľov, až v rozsudku z 26. marca 2020 vo veci C-344/18,
ISS Facility Services NV proti Sonii Govaerts a Atalian NV
.
V pôvodnom spore spoločnosť ISS poskytovala pre mesto Gent upratovacie a údržbové služby, ktoré boli rozdelené na tri časti. Prvá časť zahŕňala múzeá a historické budovy, druhá knižnice a komunitné centrá a tretia administratívne budovy. Pani Govaerts pracovala na stopercentný úväzok ako projektová vedúca a zaoberala sa plánovaním a organizovaním prác vykonávaných na troch pracoviskách, ktoré zodpovedali uvedeným častiam. Mesto neskôr vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré sa týkalo všetkých častí. Spoločnosť ISS nebola so svojou ponukou úspešná. Prvá a tretia časť zákazky bola zadaná spoločnosti Atalian, zatiaľ čo druhá spoločnosti Cleaning Masters.
Z dôvodu prevodu podniku a pridelenia na pracoviská zodpovedajúce prvej a tretej časti oznámila ISS zamestnankyni, že jej pracovná zmluva bola prevedená v rozsahu 85% na Atalian, a tomuto úspešnému uchádzačovi, že auto­maticky vstúpil do pracovnoprávneho vzťahu s pani Govaerts.
4)
Atalian informovala ISS, že nedošlo k prevodu podniku, a preto mu nevznikol žiadny zmluvný vzťah. Pani Govaerts podala proti spoločnostiam ISS, ako aj Atalian žalobu, ktorou sa domáhala zaplatenia odstupného, koncoročnej prémie v pomernej výške a príspevku na dovolenku.
5)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).