Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 217/2018 z 25.2.2021 (presné označenie zmluvných strán v zmluve ako podmienka platnosti právneho úkonu)

GLOSA
1. Najvyšší súd v glosovanom uznesení rozhodoval o dovolaní žalobcu voči rozsudku krajského súdu, v ktorom sa súd stotožnil so závermi prvostupňového súdu. V predmetnom spore žalobca a žalovaný uzavreli nájomnú zmluvu na nebytové priestory, v rámci ktorej bolo dohodnuté, že nájomca sa nestane spoluvlastníkom nebytového priestoru, keďže sa dohodli aj na rekonštrukčných prácach. Strany neskôr k zmluve uzavreli dodatok ohľadom oprávnenia na výstavbu prístrešku pre výstavy a priestory rýchleho občerstvenia. Následne nájomca stavebné povolenie na prestavbu časti stavby a dostavbu dvornej časti získal a stavba bola realizovaná. Prenajímateľ sa ako žalobca v konaní domáhal určenia vlastníckeho práva, keďže mal za to, že prestavbou (dostavbou) došlo k prírastku jeho veci, a teda je stále výlučným vlastníkom aj pristavanej stavby. Prvé dve inštancie sa zamerali na dokazovanie a na povahu prístavby s tým, že ide o novostavbu oddeliteľnú od pôvodnej stavby, ktorá je spôsobilým predmetom vlastníctva, a žalobu zamietli.
2. Najvyšší súd ako dovolací súd vec posúdil aj s ohľadom na ďalšie okolnosti a dospel k záveru, že zmluva o nájme nebytových priestorov je neplatná z dôvodu nesprávneho označenia zmluvných strán. Rozsudok krajského aj okresného súdu zrušil a vec okresnému súdu vrátil na ďalšie konanie.
3. Rozhodnutie najvyššieho súdu zvýšilo nároky na označenie zmluvných strán a predstavuje tak odklon od doterajšej pomerne ustálenej judikatúry, podľa ktorej nepresné označenie zmluvnej strany nie je dôvodom neplatnosti právneho úkonu, ak je dostatočne určité, kto je jeho zmluvnou stranou (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžok S 92/2005z 2.2.2006,1) nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 340/2012z 22.11.2012, 2) nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 15/2014z 28.4.2014 3)). Preto sa žiada venovať pozornosť dôvodom, ktoré najvyšší súd k záveru o neplatnosti právneho úkonu viedli.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).