Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii

Jedným z nových právnych inštitútov implementovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatých počas boja s pandémiou spôsobenou COVID-19 je dočasná ochrana podnikateľov, nazývaná tiež neformálna reštrukturalizácia. Predkladaný príspevok má informačný charakter vo vzťahu k tomuto inštitútu insolvenčnej legislatívy, a to najmä s prihliadnutím na aktuálnu právnu úpravu účinnú od 1. januára 2021. V úvode oboznamuje čitateľov všeobecne s prijatím dočasnej ochrany podnikateľov v apríli 2020. Následne sa venuje aktuálnym zmenám v účele dočasnej ochrany a v príslušnosti súdov pri jej poskytovaní. Komparačne poukazuje na zmeny vo všeobecných i osobitných náležitostiach žiadostí o poskytnutie dočasnej ochrany v porovnaní s právnym stavom z roku 2020. Venuje sa aj novoprijatým ustanoveniam o úverovom financovaní a predlžovaní dočasnej ochrany. V závere sa zaoberá zrušením i jednotlivými formami zániku dočasnej ochrany podnikateľov.

Prijatie dočasnej ochrany podnikateľov
Rok 2020 sa niesol v oblasti práva tak, ako aj v iných sférach spoločenského života v duchu vysporiadania sa s rôznymi aspektmi celosvetovej pandémie spôsobenej COVID-19. Práve pružné reagovanie dovtedy nepoznanej legislatívy napomohlo a dodnes napomáha riešeniu mnohých právnych problémov, ktoré vznikli na starom kontinente vrátane Slovenska po februári 2020. Viacero legislatívnych úprav súviselo s medzinárodnou dopravou či prepravou, leteckými zájazdmi či zatvorením niektorých podnikateľských prevádzok. Zákonodarca však prijal aj právne normy týkajúce sa ochrany pred insolvenciou, resp. zjednodušenia konkurzného konania.
Po takmer dvoch mesiacoch od zistenia prítomnosti COVID-19 na Slovensku sa 12. mája 2020 stal súčasťou nášho právneho poriadku pojem "dočasná ochrana podnikateľov".
1)
Tento nový inštitút u nás pribudol na základe zákona č. 92/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj "zákon č. 92/2020 Z.z."). V podmienkach už viac ako mesiac trvajúcej
koronakrízy
totiž u mnohých podnikateľských subjektov v čase prijatia tejto právnej normy Národnou radou SR (25. apríl 2020) boli splnené oba predpoklady pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na ich majetok, a to predlženie i platobná neschopnosť. V prípade nepodania takéhoto návrhu jednému z ôsmich konkurzných súdov prvého stupňa by pritom títo podnikatelia mohli naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 Trestného zákona.
2)
Cieľom novej právnej úpravy pritom bolo pomôcť podnikateľom, ktorí boli pred koronakrízou plne sebestační a zárobkovo činní, ale pre pandémiu sa dostali do ekonomických problémov.
3)
Národná rada SR s cieľom dočasnej ochrany podnikateľa ustanovila vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to výslovne na podnikateľov prevádzkujúcich podnik. Táto nová právna úprava nebola teda aplikovaná na všetkých podnikateľov tak, ako ich poníma zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), resp. ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy (fyzické osoby - podnikatelia, obchodné spoločnosti a družstvá, slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci atď.), ale
expressis verbis
sa viazala na tých, ktorí prevádzkovali podnik definovaný v § 5 OBZ. Možno poznamenať, že ide zjavne len o technický pojem, keďže ani aktuálne platný zákon č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (ďalej aj "zákon o dočasnej ochrane") už prevádzkovanie podniku ako podmienku pre žiadateľa o dočasnú ochranu výslovne nevyžaduje. Ďalšími podmienkami dočasnej ochrany podnikateľov boli existencia ich sídla, resp. miesta podnikania na území SR a vznik oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti pred 12. marcom 2020. Tento dátum bol zvolený v zákone z dôvodu, že vláda SR vyhlásila práve 12. marca 2020 v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území Slovenska mimoriadnu situáciu. Z aplikácie zákona boli výslovne vylúčené niektoré právnické osoby v taxatívnom výpočte.
4)
Ďalšie ustanovenia zákona č. 92/2020 Z.z. sa týkali príslušnosti 4 okresných súdov na konanie vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov, v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je na Slovensku príslušných 8 prvostupňových okresných súdov. Zaujímavým faktom je, že medzi súdmi konajúcimi vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov sú okresné súdy v Banskej Bystrici, Žiline, Trnave a Prešove, a to aj s ohľadom na pretrvávajúcu diskusiu o budúcej súdnej mape v SR.
Pro futuro
by totiž prvostupňovými konkurznými súdmi nemali byť (obdobne ako sa nimi pri rozhodovaní o dočasnej ochrane podnikateľov nestali) okresné súdy Bratislava I a Košice I, ich agendu by prevzali práve okresné súdy v Trnave a v Prešove. Právna norma určovala aj spôsob podania žiadosti o dočasnú ochranu, jej všeobecné i osobitné náležitosti, ďalej odmietnutie či poskytnutie dočasnej ochrany, jej zrušenie a zánik. Predpis
ex lege
vylúčil ako
lex specialis
pre konanie vo veciach poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľov Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
5)
Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov
Po krátkej novele základnej normy insolvenčného práva na Slovensku (zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii) zákonom č. 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ako aj zákonom č. 343/2020 Z.z. (ktorý predstavoval novelizáciu zákona č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu) sa najdôležitejšou zmenou bankrotového práva u nás stal v minulom roku zákon o dočasnej ochrane prijatý 8. decembra 2020. Z významných doplnkov jednotlivých inštitútov konkurzného práva je najvýraznejšou novotou nízkonákladový a rýchly malý konkurz. Tento právny predpis je zároveň prvou zmenou inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov účinnou od 1. januára 2021. Je zaujímavé, že pôvodnú právnu úpravu dočasnej ochrany podľa zákona č. 92/2020 Z.z., ale aj novú v zmysle zákona o dočasnej ochrane tvorí rovnaký počet paragrafov, a to 20.
Zákon o dočasnej ochrane už na rozdiel od svojho predchodcu, teda derogovaného zákona č. 92/2020 Z.z., pokladá za cie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).