Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aktuálnosť dôkazných prostriedkov

51/2015
Aktuálnosť dôkazných prostriedkov
§ 2 ods. 10 Trestného poriadku
§ 34 ods. 4 Trestného zákona
Požiadavka zistenia skutkového stavu veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti v zmysle § 2 ods. 10 Trestného poriadku v súvislosti s posudzovaním osoby obžalovaného, jeho pomerov a možnosti nápravy (§ 34 ods. 4 Trestného zákona), zodpovedajú len také zistenia, ktoré vychádzajú z aktuálnych dôkazných prostriedkov, vrátane listinných dôkazných prostriedkov (odpis registra trestov, správ o povesti, pracovných hodnotení, výpisu z evidenčnej karty vodiča, správy z evidencie priestupkov, zo správy a pomeroch mladistvého a pod.).
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
, sp. zn.
1To 20/2010
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uznesením zo 16. februára 2010, na odvolanie prokurátora proti rozsudku Okresného súdu v Ž. z 20.10.2009, podľa § 321 ods. 1 písm. c) a d) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a podľa § 322 ods. 1 TP vec vrátil tomuto súdu, aby ju v podobnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Obžalovaný M. M. bol napadnutým rozsudkom postupom podľa § 285 písm. c) TP oslobodený spod obžaloby okresného prokurátora v Ž., sp. zn. 4 Pv 508/07 z 5. marca 2009, podľa ktorej sa mal dopustiť prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 TZ tak, že:
- v čase okolo 10.00 hod. 6. septembra 2007 v K. N. Meste, na Belanského ul., na odstavnom parkovisku OD COOP Jednota SD Č. poškodil lak na motorovom vozidle zn. Škoda Fabia, červenej metalízy, ev. č. KM ......... tak, že nezisteným predmetom toto vozidlo poškriabal na predných dverách, zadných dverách a na zadnom blatníku na strane spolujazdca, kde spravil škrabance nepravidelných tvarov a dĺžky, čím poškodením vozidla spôsobil M. L., bytom K. N. Mesto, ul. ........., škodu vo výške 14 906 Sk (494 eur),
pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný. Zároveň bola poškodená M. L. podľa § 288 ods. 3 TP odkázaná s nárokom na náhradu škody na občianske súdne konanie.
Okresný súd svoje rozhodnutie odôvodnil v podstate tak, že z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že obžalovaný sa v čase asi o 10.00 h. 6. septembra 2007 skutočne nachádzal na parkovisku na ul. Belanského v K. N. Meste.
Napriek tomuto záveru súdu nebol na hlavnom pojednávaní okrem výpovede poškodenej vykonaný žiadny iný priamy dôkaz, ktorým by sa tvrdenie obžaloby o poškodení vozidla obžalovaným preukázalo. Výpoveď svedkyne K. v časti týkajúcej sa poškodenia vozidla mala nepriamy charakter a aj to s rozdielne opísaným dejom v porovnaní s výpoveďou poškodenej, pričom výpoveď svedkyne K. z hlavného pojednávania možno hodnotiť ako priamy dôkaz jedine ak v časti, v ktorej sa venovala opisu charakteru obžalovaného a vlastných životných skúseností s ním. Súd prvého stupňa ďalej uviedol, že medzi jediným priamym dôkazom preukazujúcim vinu obžalovaného, ktorým bola výpoveď svedkyne M. L., a skupinou listinných dôkazov preukazujúcich poškodenie vozidla nebola priama, ničím neprerušovaná súvislosť, ktorá by bez akýchkoľvek pochybností umožnila prijať jediný relevantný záver, že skutku sa dopustil práve obžalovaný. Priamy dôkaz vo forme svedeckej výpovede poškodenej bol oslabovaný druhým a posledným priamym dôkazom, ktorým bola výpoveď obžalovaného popierajúceho vinu. Postoj obžalovaného a poškodenej mal charakter tvrdenia proti tvrdeniu v úplne protichodnej podobe. Pri hodnotení vierohodnosti výpovedí obžalovaného a poškodenej považoval súd za preukázané, že medzi obžalov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).