Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Citácia zákonného znaku trestného činu v rozsudku. Uplatnenie okolnosti, ktorá zakladá dôvod dovolania

35/2013
Citácia zákonného znaku trestného činu v rozsudku Uplatnenie okolnosti, ktorá zakladá dôvod dovolania
§ 163 ods. 3 Trestného poriadku
§ 371 ods. 4 Trestného poriadku
I. Pokiaľ výrok o vine v skutkovej vete rozsudku látku označenú ako omamnú, vrátane jej názvu, resp. označenia, podmieňujúceho zaradenie do príslušnej skupiny z hľadiska systematiky zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, je požiadavka správnej právnej kvalifikácie tomu zodpovedajúceho zákonného znaku, uvedeného v § 172 ods. 1 Trestného zákona, splnená. V skutkovej vete rozsudku preto už nie je potrebná citácia legálnej definície omamnej látky uvedenej v § 2 ods. 1 uvedeného zákona.
II. Ak v dovolaní uplatňovaná okolnosť nepochybne bola, resp. musela byť obvinenému (ako dovolateľovi) v priebehu prvostupňového alebo odvolacieho súdneho konania známa a v týchto štádiách trestného konania ju neuplatnil, t.j. neuplatnil ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom, resp. uplatnil ju až v podanom dovolaní, v zmysle § 371 ods. 4 Trestného poriadku nemôže byť táto okolnosť použitá ako podklad pre splnenie dovolacieho dôvodu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 15/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením z 9. apríla 2013 podľa § 382 písm. c) TP dovolanie obvineného D. M., ktoré podal proti právoplatnému uzneseniu Krajského súdu v N. z 20. decembra 2011, sp. zn. 1 To 91/2011, odmietol pre zrejmé nesplnenie dôvodov dovolania podľa § 371 TP.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v N. (ďalej len krajský súd) napadnutým uznesením podľa § 319 TP (ďalej aj „TP“) zamietol odvolanie obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu T. (ďalej len okresný súd) zo 16. novembra 2011 sp. zn. 1 T 134/2011.
Rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný D. M. uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákona (ďalej aj „TZ“) s použitím § 138 písm. j) TZ na tom skutkovom základe, že
od presne nezisteného dňa mesiaca január 2011 do 20.15 hod. 22. júna 2011, kedy bol podľa § 85 ods. 1 TP zadržaný vyšetrovateľom OR PZ Odboru kriminálnej polície v T., si bez povolenia od bližšie nestotožnených osôb – Rómov v Hlohovci a Trnave priebežne kupoval presne nezistené množstvo omamnej látky – heroín, túto prechovával na nezistenom mieste v T. a následne po predchádzajúcich telefonických dohovoroch heroín na rôznych miestach v T. a následne po predchádzajúcich telefonických dohovoroch heroín na rôznych miestach v T. za finančnú hotovosť predával J. R., L. B., Ing. M. B., M. B., M. B., P. B. a P. Č. a výmenou za iné lieky dával L. K. a bezplatne dával O. K., pričom heroín (diacetylmorfín) je podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov zaradený do I. skupiny omamných látok.
Za to mu bol podľa § 172 ods. 2 TZ za zistenia poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. j) TZ s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 TZ ulož
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).