Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzťah Trestného poriadku a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Podmienky na prehliadku iných priestorov, pozemkov a na ďalšie úkony. Náležitosti výroku odsudzujúceho rozsudku

7/2013
Vzťah Trestného poriadku a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
Podmienky na prehliadku iných priestorov, pozemkov a na ďalšie úkony
Náležitosti výroku odsudzujúceho rozsudku
§ 99 ods. 2, § 101 ods. 1 a § 107 Trestného poriadku
I. Ak je orgán štátnej správy v colníctve vopred konkrétne informovaný, že pri dovoze tovaru dochádza alebo má dôjsť v súvislosti s porušením colných, daňových alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov k spáchaniu trestného činu, nemôžu byť na účel dokazovania v trestnom konaní nahradené úkony upravené Trestným poriadkom úkonmi colného dohľadu vykonávanými podľa zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve (zák. č. 652/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), lebo Trestný poriadok má na uvedený účel povahu "lex specialis".
II. Ak ide o priestory slúžiace na bývanie ("iné priestory") a pozemky, ktoré nie sú verejne prístupné (§ 99 ods. 2 Trestného poriadku) je v prípravnom konaní potrebný príkaz alebo predbežný súhlas prokurátora pre policajta nielen na prehliadku iných priestorov a pozemkov (§ 101 ods. 1 Trestného poriadku), ale aj na obhliadku a ďalšie úkony, uvedené v § 107 Trestného poriadku. Rovnako musí byť vo všetkých takých prípadoch dodržaný postup podľa § 104 až § 106 Trestného poriadku
III. Skutková veta odsudzujúceho rozsudku, obžaloby, uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia zachytáva a vyjadruje aktuálnu podstatu konania páchateľa, ktorá z hľadiska priebehu skutkového deja zodpovedá konkrétnemu ustanoveniu osobitnej časti Trestného zákona. Nie je však jej účelom popisovať zákonom použitou terminológiou kvalifikačne relevantné právne znaky konania páchateľa a jeho následku, ktoré takto popisuje právna veta, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výroku o vine v odsudzujúcom rozsudku. Skutková veta výroku o vine v odsudzujúcom rozsudku však musí svojim znením právnej vete tohto výroku zodpovedať.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2Tdo 28/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
rozsudkom z 26. júna 2012, sp. zn. 2Tdo 28/2012, vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 2. februára 2012, sp. zn. 6 to 11/2011 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") porušený zákon v neprospech obvineného R. V. v ustanoveniach § 83a, 83b a § 258 ods. 1, písm. d), ods. 2 TP v znení účinnom do 1. januára 2006. Zrušil uvedený rozsudok krajského súdu v časti týkajúcej sa obvineného R. V. a zrušil aj ďalšie rozhodnutia obsahovo nadväzujúce na zrušenú časť rozsudku, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Krajskému súdu v Trnave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Trnave
(ďalej len krajský súd) napadnutým rozsudkom podľa § 258 ods. 1 písm. d), ods. 2 TP v znení účinnom pred 1. januárom 2006 na základe odvolaní obžalovaných V. a T., zrušil rozsudok Okresného súdu Trnava (ďalej len okresný súd) z 8. februára 2011, sp. zn. 7 T 99/2005, vo výroku o treste.
Podľa § 259 ods. 3 TP v znení účinnom pred 1. januárom 2006 obžalovaným R. V. a Ľ. T. uložil podľa § 279 ods. 3 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") s použitím § 36 písm. j), § 38 ods. 3 TZ trest odňatia slobody v trvaní troch rokov, výkon ktorého im podľa § 49 ods. 1 písm. a), § 51 ods. 1 TZ podmienečne odložil pri súčasnom uložení probačného dohľadu v skúšobnej dobe určenej podľa § 51 ods. 2 TZ v trvaní troch rokov.
Okresný súd
rozsudkom sp. zn. 7 T 99/2005 z 8. februára 2011 uznal obžalovaných R. V. a Ľ. T. za vinných zo spáchania pokračovacieho zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 odsek I, odsek 3 písmeno a) TZ účinného od 1. januára 2006 s odkazom na § 125 ods. 1 TZ spolupáchateľstvom podľa § 20 TZ na tom skutkovom základe, že
1/ v presne nezistenom dni v mesiaci december 2003 spoločne po predchádzajúcej dohode s doteraz nezistenou osobou, najpravdepodobnejšie občanom Rakúska, prevzali v T. pri M. D. kamión s naloženým kontajnerom, ktorý odviezli do obce O. do objektu bývalého Poľnohospodárskeho družstva D. O., tu kamión vyložili a uskladnili najmenej 200 kusov kartónov, v ktorých sa nachádzali cigarety značky B. a značky S., ktoré neboli označené štátnymi technickými označeniami, za 2 - 3 dni tieto cigarety znovu naložili na kamión a pri motoreste Z. odovzdali osobám, ktorých totožnosť odmietli označiť, za čo dostali odmenu 3 000 dolárov, čím štátnemu rozpočtu spôsobili škodu najmenej vo výške 3 653,32 eur, t.j. 110 060 Sk,
2/ 19. januára 2004 po tom, čo na území SR z Českej republiky cez hraničný priechod S. H. - D. vstúpil kamión s EČ L. s návesom EČ L., ktorý si spoločne po predchádzajúcej dohode objednali obaja obvinení, pričom objednávateľom bola firma P. I. T., s. r. o., T., ktorej konateľom a spoločníkom je obvinený Ľ. T., obaja obvinení zariadili dovoz malých cestovných kufríkov, po vybavení colných náležitostí kamión znovu zaviezli do obce O. do objektu bývalého Poľnohospodárskeho družstva D. O. a tovar vyložili, spolu 8039 600 kusov cigariet značky B. a značky S., ktoré neboli označené štátnymi technickými označeniami, ktoré po ich vyložení boli zaistené políciou, čím štátnemu rozpočtu spôsobili škodu vo výške 606 587,37 eur, t.j. 18 274 051 Sk.
Za to im bol uložený:
Podľa § 279 odsek 3 TZ s použitím § 36 písm. j), § 38 odsek 3 TZ trest odňatia slobody v trvaní 3 (troch) rokov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).