Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čítanie výpovede svedka z prípravného konania, ktorý je v režime podľa § 130 Trestného poriadku na hlavnom pojednávaní. Oznámenie - a "trestné oznámenie"

56/2014
Čítanie výpovede svedka z prípravného konania, ktorý je v režime podľa § 130 Trestného poriadku na hlavnom pojednávaní.
Oznámenie – a "trestné oznámenie" – v poznámke
§ 130 a § 263 ods. 4, § 119 ods. 2 Trestného poriadku
I. Výpoveď svedka, ktorý je vo vzťahu k obvinenému osobou uvedenou v § 130 Trestného poriadku, urobená predtým, ako bolo vznesené obvinenie, v dôsledku čoho obvinená osoba nemala možnosť sa obhajovať, nemožno na hlavnom pojednávaní prečítať postupom podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku.
II. Trestné oznámenie je spravidla dostatočným podkladom na postup v intenciách § 196 a nasl. Trestného poriadku, resp. na začatie trestného stíhania "vo veci", slúžiace zároveň aj prokurátorovi na to, aby mal relevantné informácie na preskúmanie zákonnosti a dôvodnosti trestného stíhania, resp. na zameranie dokazovania, nemôže však samo osebe slúžiť ako listinný dôkazný prostriedok na preukázanie viny páchateľa.
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
1 To 17/2008
Skutkový stav:
Krajský súd citovaným uznesením podľa § 194 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj "TP"). zrušil uznesenie Okresného súdu Č. z 5. marca 2008, sp. zn. 13 Tp 9/2008, na základe sťažnosti obvineného V. Ch. a podľa § 79 ods. 1 TP prepustil obvineného z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 72 ods. 2 TP z dôvodu § 71 ods. 1 písm. c) TP rozhodol o vzatí obvineného V. Ch. do väzby. Lehota väzby začala plynúť 4. marca 2008 od 18.00 h. a obvinený ju vykonáva v Ústave na výkon väzby v Ž..
Proti tomuto uzneseniu podal riadne a v zákonom stanovenej lehote sťažnosť obvinený. Sťažnosť podal priamo do zápisnice o výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie a odôvodnil ju tým, že si nie je vedomý toho, že by spáchal skutok, pre ktorý sa proti nemu vedie trestné stíhanie. Požiadal krajský súd, aby rozhodol tak, že ho prepustí z väzby na slobodu.
Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 TP správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým mohol sťažovateľ podať sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výkonom a zistil, že sťažnosť obvineného je dôvodná.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ T. uznesením zo 4. marca 2008 podľa § 199 ods. 1 TP začal trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 TP vzniesol obvinenie V. Ch. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) TZ na tom skutkovom základe, že sa 4. marca 2008 vyhrážal svojej manželke B. Ch., že ju odstrelí alebo rozštiepi jej hlavu sekerkou alebo nožíkom. Údajne sa mal vyhrážať aj, že odstrelí aj okresnú prokurátorku, ktorá v ten istý deň s ním odmietla na okresnom súde uzavrieť dohodu o vine a treste.
Uznesenie o vznesení obvinenia bolo V. Ch. oznámené 5. marca 2008 o 7.00 hod. na začiatku jeho prvého výsl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).