Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Privolenie k výpovedi z nájmu bytu

52/2012
Privolenie k výpovedi z nájmu bytu
§ 710 a 711 Občianskeho zákonníka v znení do 31. augusta 2001
V konaní o privolenie k výpovedi z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení do 31. augusta 2001 (do zmeny vykonanej zákonom č. 261/2001 Z.z.) súd posudzuje existenciu výpovedného dôvodu z nájmu bytu v čase doručenia výpovede; s následnými zmenami skutkového stavu (po daní výpovede) zákon výslovne nespája žiadny právny dôsledok.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 228/2006
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom privolil k výpovedi z nájmu 3-izbového bytu na druhom nadzemnom podlaží domu súp. č. 2721 v Ž. na V. č. 39 (ďalej len "byt") s tým, že nájom bytu žalovanými končí posledným dňom trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku. Žalovaných zaviazal vypratať byt a vyprataný ho odovzdať žalobcom do 15 dní od zabezpečenia bytovej náhrady; zároveň im uložil povinnosť nahradiť žalobcom trovy konania.
Pri rozhodovaní vychádzal z toho, že žalobcovia sú vlastníkmi domu, v ktorom sa nachádza byt užívaný žalovanými. Konanie v danej veci začalo 4. augusta 1999 podaním žaloby žalobkyne v prvom rade, ktorej obsahom bola aj výpoveď z nájmu bytu. Ako výpovedný dôvod bolo uvedené poškodzovanie domu, v ktorom sa byt nachádza [§ 711 ods. l písm. c) Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase podania žaloby], ďalej porušovanie dobrých mravov žalovanými [§ 711 ods. l písm. j) Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase podania žaloby] a napokon potreba bytu pre syna žalobkyne v prvom rade [§ 711 ods. l písm. a) Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase podania žaloby]. Žalobkyňa v prvom rade v priebehu konania previedla spoluvlastnícky podiel 1/3 domu na svojho syna a rovnaký podiel na dcéru. Obaja následne vstúpili do konania ako žalobca v druhom rade a žalobkyňa v treťom rade. Na základe neskoršieho procesného úkonu žalobcov išlo v konaní len o výpovedný dôvod v zmysle § 711 ods. l písm. a) Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") v znení účinnom v čase podania žaloby (konanie bolo zastavené v časti, v ktorej bola opodstatnenosť žaloby vyvodzovaná z iných výpovedných dôvodov). Súd prvého stupňa mal vykonaným dokazovaním preukázané, že tento výpovedný dôvod je daný, lebo byt potrebuje žalobkyňa v treťom rade, ktorá svoje bytové potreby nemá uspokojované trvalým spôsobom. So zreteľom na to žalobe vyhovel.
Krajský súd
na odvolanie žalovaných v prvom a druhom rade napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol. Žalobcov zaviazal nahradiť žalovaným trovy prvostupňového a odvolacieho konania.
V odôvodnení rozsudku poukázal na to, že danosť výpovedného dôvodu v zmysle § 711 ods. l písm. a) OZ v znení účinnom v čase podania žaloby bola v žalobe (vo výpovedi z nájmu bytu) odôvodňovaná skutkovo tým, že byt potrebuje žalobkyňa v prvom rade pre svojho syna (neskoršieho žalobcu v druhom rade), ktorý "uzavrel manželstvo a byt potrebuje pre seba". Odvolací súd mal výsledkami dokazovania dostatočne preukázané, že žalobca v druhom rade už tento byt nepotrebuje, lebo bytové potreby uspokojuje bývaním v inom byte. Žalobcami tvrdenú okolnosť, že byt potrebuje v súčasnosti žalobkyňa v treťom rade, ktorá nemá uspokojivo vyriešenú bytovú otázku, nebolo možné v danom prípade zohľadniť, lebo výpoveď podľa § 711 ods. l písm. a) OZ v znení účinnom v čase podania žaloby nebola daná so zreteľom na potrebu bytu pre žalobkyňu v treťom rade, ale len pre žalobcu v druhom rade. Keďže v žalobe uplatnený dôvod prestal existovať (vyriešení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).