Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domová prehliadka a nájdenie veci dôležitej pre trestné konanie, ktorej hľadanie nebolo v príkaze na domovú prehliadku vymedzené, Výsluch policajta ako svedka k okolnostiam týkajúcich sa priebehu procesného úkonu

ZSP 39/2020
§ 100 ods. 1, § 105, § 127 ods. 1, § 203 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
1. Ak je domová prehliadka vykonávaná podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku s cieľom nájsť vec, ktorá môže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, nemožno považovať náhodne - neočakávane nájdenú inú vec dôležitú pre trestné konanie, ktorá nebola uvedená v príkaze na domovú prehliadku a bola zákonným spôsobom vydaná, resp. odňatá, za nezákonne získaný dôkaz. Práve náhodnosť nájdenia takej veci (bez akéhokoľvek náznaku manipulačného postupu polície) je základným predpokladom pre vyslovenie záveru, že takto získaný dôkazný prostriedok - vec, je získaný v súlade so zákonom, teda zákonný.
2. Nie je prípustné vypočúvať policajta, ktorý spísal záznam o vysvetlení v zmysle § 203 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku k obsahu záznamu o vysvetlení, pretože by sa tak obchádzala podstata tohto ustanovenia. Záznam o vysvetlení slúži na to, aby sa osoba, ktorá podala vysvetlenie v ďalšom konaní, prípadne vypočula ako svedok. Povahu záznamu o vysvetlení podľa § 203 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku však nemá úradný záznam policajta o priebehu služobného zákroku (napr. § 29 ods. 6 z. č. 171/1993 Z.z.), ktorý dokumentuje okolnosti a priebeh služobného zákroku. Nie je ani prípustné vypočúvať vyšetrovateľa k tomu čo osoba v postavení svedka vypovedala, pretože by tak došlo k neprípustnému obchádzaniu zmyslu svedeckej výpovede, kedy by vyšetrovateľ svojou výpoveďou v podstate suploval výpoveď svedka. Vyšetrovateľa však možno vypočuť k okolnostiam a priebehu výsluchu, resp. k vykonanému úkonu (v danej veci domovej prehliadky), napr. či sa vyvíjal na obvineného nátlak, či riadne poučil obvineného, ako prebiehala domová prehliadka a pod.
3. Všeobecná povinnosť svedčiť podľa § 127 ods. 1 Trestného poriadku sa vzťahuje aj na zakročujúceho policajta, ako na každého iného svedka. Preto je policajt nielen oprávnený, ale aj povinný (ak je to potrebné) vypovedať o priebehu úkonu - o tom ako predmetná domová prehliadka prebiehala, čo sa pri domovej prehliadke stalo a ako situáciu vnímal svojimi zmyslami - najmä zrakom i sluchom, príp. aj čuchom či hmatom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3Tdo 37/2019
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením dovolanie obvineného M. S., proti rozsudku Krajského súdu v N., sp. zn. 4To 25/2018, z 24. mája 2018, na neverejnom zasadnutí postupom podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odmietol.
Z odôvodnenia:
Okresný súd N. Z. rozsudkom, sp. zn. 4T 95/2015 z 25. januára 2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v N., sp. zn. 4To 25/2018 z 24. mája 2018 obvineného M. S. uznal za vinného zo spáchania zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") a prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 TZ, na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti označených rozhodnutí.
Za to bol obvinenému podľa § 294 ods. 2 TZ s použitím § 38 ods. 2 TZ a § 41 ods. 2 TZ uložený úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov a šiestich mesiacov, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. a) TZ zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Súčasne podľa § 60 ods. 1 písm. a) TZ bol obvinenému uložený trest prepadnutia veci, a to krátkej guľovej zbrane RHONER SPORTWAFFEN FABRIK, výrobného čísla 175861, značky SM, Mod. 110 a 5 kusov nábojov kalibru 6,35 Browning československej výroby s dnovým označením SBP so zásobníkom.
Obvinený podal proti predmetnému rozsudku Krajského súdu v N. prostredníctvom svojho obhajcu dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. c) a písm. g) TP, že bolo zásadným spôsobom porušené jeho právo na obhajobu a rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom.
Obvinený v podanom dovolaní okrem iného namietal, že Súdy nepoužili zásadu in dubio pro reo, na argumentáciu obhajoby o nezákonnosti príkazu na domovú prehliadku, v ktorom bol uvedený iný trestný čin ako ten, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, odvolací súd iba uviedol, že "išlo o pisársku chybu". Taká vada príkazu na domovú prehliadku robí tento príkaz nezákonným a od neho sa ďalej vyvíja aj nezákonnosť získaného dôkazu podstatného pre toto konanie a rozhodovanie vo veci. Príkaz na domovú prehliadku OS NR-V-43-1/2013-6Tp 352/2013 vydaný 13. februára 2013 Okresným súdom N. trpí vadami, pre ktoré ho nemožno požadovať za zákonný. U
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).