Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ľudské práva a základné slobody pri rozhodovaní o väzbe

18/2014
Ľudské práva a základné slobody pri rozhodovaní o väzbe
§ 2 ods. 7 Trestného poriadku
§ 72 ods. 2 Trestného poriadku, účinného do 1. februára 2009
Súd ako orgán rozhodujúci o osobnej slobode obvineného je garantom ľudských práv a slobôd z čoho mu vyplýva aj povinnosť umožniť obvinenému plnú realizáciu jeho ústavných a zákonných práv, vrátane práva na obhajobu. Z tejto pozície musí súd pristupovať aj k voľbe spôsobu konania o väzbe. Nemôže preto rozhodnúť o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na neverejnom zasadnutí v prípade, ak sa síce v žiadosti opakujú predchádzajúce dôvody uvádzané v skorších žiadostiach o prepustenie z väzby na slobodu, ale nová žiadosť obsahuje ďalšiu argumentáciu, ktorá nebola uplatnená v predchádzajúcich žiadostiach a ide o také nové skutočnosti, ku ktorým treba obvineného vypočuť.
Uznesenie
Vyššieho vojenského súdu
2 Tos 2/2008
Skutkový stav:
Vyšší vojenský súd
v konaní o sťažnosti obžalovaného podanej proti uzneseniu vojenského súdu prvého stupňa podľa § 194 ods. 1 písm. b) TP zrušil uznesenie vojenského obvodového súdu v celom rozsahu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Vojenský obvodový súd v B. B.
uznesením č. k. 3T/42/2007-554 z 20.2.2008 podľa § 72 ods. 1 TP žiadosť o prepustenie obžalovaného des. v zál. J. G. z väzby zamietol, keďže dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a), c) TP naďalej trvajú.
Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že podľa súdu prvého stupňa naďalej trvajú dôvody väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku (ďalej aj "TP"), pretože obvinenému v prípade uznania viny hrozí vysoký trest a je tu dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Z doposiaľ vykonaných dôkazov naďalej vyplýva dôvodná obava, že obžalovaný by mohol pokračovať v násilnej trestnej činnosti sexuálneho charakteru nielen voči poškodenej maloletej T. P., resp. inej osobe ženského pohlavia, keďže už vo februári 2005 sa mal trestnej činnosti dopustiť voči poškodenej E. G. Oboch trestných činov sa mal dopustiť obdobným spôsobom, pričom najmä jeho konanie voči T. P. vykazovalo znaky agresivity a preto je tu dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti a je tu dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) TP. Právnu argumentáciu, ktorú obsahuje žiadosť o prepustenie z väzby z 8. februára 2008, doručená konajúcemu súdu 11. februára 2008, si súd prvého stupňa neosvojil, pričom poukazuje na to, že v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku rozhodol súd o väzbe pri predbežnom prejednaní obžaloby a podľa názoru súdu z hľadiska časového, vzhľadom na všetky okolnosti, obtiažnosť trestnej veci, lehoty na podanie návrhov na dokazovanie, po doručení výziev na doplnenie dokazovania, zrušenie pôvodného termínu verejného zasadnutia a určenie nového termínu z objektívnych príčin zo strany obhajoby, bolo o väzbe rozhodnuté riadne a včas.
Obžalovaný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).