Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poučovacia povinnosť súdu

50/2012
Poučovacia povinnosť súdu
§ 5 Občianskeho súdneho poriadku
§ 29 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ustanovenia § 5 a § 29 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku. nemožno vykladať tak, že súdy sú povinné hneď na začiatku konania poučiť účastníka o všetkých do úvahy prichádzajúcich procesných právach a povinnostiach, resp. že sú povinné bez príslušného šetrenia rozhodnúť o ustanovení zástupcu účastníkovi.
Predpokladom poučovacej povinnosti v zmysle § 5 Občianskeho súdneho poriadku., resp. povinnosti rozhodnúť v zmysle § 29 Občianskeho súdneho poriadku je, že súd v priebehu konania zistí, že účastník nie je schopný vykonávať samostatne všetky procesné úkony, resp. že nemôže pred súdom samostatne konať. Až vtedy, ak súd takúto skutočnosť zistí, má povinnosť pristúpiť k poučeniu, že účastník má právo dať sa zastúpiť, a to buď pre celé konanie alebo pre určitý úkon a ak zlyhali procesné možnosti ako zabezpečiť práva takéhoto účastníka, má povinnosť skúmať, či nie sú splnené predpoklady pre rozhodnutie v zmysle § 29 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 159/2011
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 4 112,50 Sk spolu s 3% úrokom z omeškania ročne od 26. augusta 1992 až do zaplatenia, všetko v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu žalobkyne zamietol a súčasne rozhodol o trovách účastníkov konania, o trovách štátu a o povinnosti žalovaného zaplatiť na účet okresného súdu súdny poplatok.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že v časti mimoriadneho zvýšenia odškodnenia za bolesť považoval za primerané zvýšenie v rozsahu 2,33 násobku základného bodového ohodnotenia, čo predstavuje sumu 3 112,50 Sk. Pri odškodnení sťaženia spoločenského uplatnenia (ďalej len "SSU") nad rámec základného bodového ohodnotenia vychádzal zo zistenia, že u žalobkyni nejde o taký následok, ktorý by ju akokoľvek obmedzoval v jej živote. Za primerané preto považoval zvýšenie len v rozsahu 0,66-násobku základného bodového ohodnotenia, čo predstavuje sumu 1 000 Sk. Do týchto súm žalobe žalobkyni vyhovel a nad priznané odškodnenie do výšky žalobkyňou požadovaného odškodnenia, t.j. do sumy 6 000 Sk, resp. sumy 21 000 Sk žalobu zamietol. Pokiaľ žalobkyňa žiadala priznať jednorazové odškodnenie v sume 1 500 000 Sk a platenie mesačnej renty v sume 1 500 Sk ako rozdielu medzi pravdepodobne dosahovaným zárobkom a výškou poberaného invalidného dôchodku, žalobu v tejto časti zamietol pre dôvodne vznesenú námietku premlčania žalovaným a z dôvodu, že tieto žalobkyňou požadované nároky nemajú oporu v zákone. Uplatnené príslušenstvo priznal len vo výške zodpovedajúcej zákonnej úprave a len
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).