Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Premlčanie nároku na mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

12/2015
Premlčanie nároku na mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
§ 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
§ 100 ods. 1, § 106, § 122 Občianskeho zákonníka
Nárok na mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia je právom majetkovej povahy a podlieha premlčaniu v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1 Cdo 160/2012
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 51 981,70 € do troch dní. Vo zvyšku návrh zamietol. Zároveň rozhodol a povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok za návrh a o náhrade trov vo vzťahu medzi účastníkmi a voči štátu. Svoje rozhodnutie odôvodnil použitím ustanovení § 190 ods. 1, § 193 ods. 1 písm. b), § 196, § 203 zákona č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 451/92 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len "Zákonník práce"), § 2 ods. 1, § 4 ods. 1, § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia (v znení účinnom do 31. júla 2004) a § 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení iných právnych predpisov.
Vychádzal zo zistenia, že žalobca bol zamestnaný u právneho predchodcu žalovanej od 18. júna 1973 do 31. marca 1998 ako údržbár - prevádzkový zámočník v prevádzke na výrobu viskózneho hodvábu. Počas výkonu pracovnej činnosti vo vyššie uvedenom pracovnom pomere žalobca bol vystavený pôsobeniu sírouhlíka. Dôsledkom jeho dlhotrvajúcej expozície v prostredí prevádzky na výrobu umelých vlákien sa u neho prejavila choroba z povolania - chronická otrava sírouhlíkom, ktorá počas trvania pracovného pomeru bola u neho zistená 13. septembra 2000. Žalobcovi bola choroba z povolania v zmysle § 9 ods. 4 vyhlášky 32/1965 Zb. v znení neskorších zmien ohodnotená Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie Dérerovej nemocnice s poliklinikou Bratislava (ďalej len "KPLaT") 25. októbra 2000 posudkom o odškodnení bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa sadzobníka pre hodnotenie č. IV/51 vyhlášky č. 32/1965 Zb. na 500 bodov, čo pri vtedajšej hodnote bodu 60 Sk predstavovalo sumu 30 000 Sk. Z dôvodu progresie ochorenia v roku 2002 a 2008 došlo k tzv. dobodovaniu na základe novo vypracovaného posudku o odškodnení bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia o 2 x 200 bodov, v peňažnom vyjadrení 24 000 Sk (posudky vystavené 5. decembra 2002 a 28. februára 2008) spolu 54 000 Sk. Sociálna poisťovňa následne poukázala žalobcovi dávku úrazového poistenia s dňom splatnosti po vystavení posudkov.
Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca v dôsledku choroby z povolania a najmä jej progresie trpí sústavnou poruchou spánku, výbuchmi nervozity a záchvatmi depresií‚ poškodením jemnej motoriky a stratou koncentrácie. V dôsledku ochorenia, čoho výsledkom je aj jeho čiastočná invalidita, žalobca má obmedzené pracovné uplatnenie (jeho zárobková schopnosť poklesla približne na polovicu); vzhľadom na psychiatrické, psychologické a neurologické poškodenia je jeho možnosť nájsť si prácu značne obmedzená a ani pri medikamentóznej liečbe nie je schopný žiť plnohodnotným rodinným životom, a došlo aj k narušeniu vzťahov v rodine z dôvodu zvýšenej dráždivosti a poruchy sexuálnych funkcií. Podľa súdu nebolo pritom preukázané, že by žalobca v príčinnej súvislosti s chorobou z povolania trpel chorobami poškodenia zraku a stratou vedomia, ktoré choroby taktiež v značnej miere spôsobujú žalobcovi ťažkosti pri jeho pracovnom uplatnení. S prihliadnutím na to, že choroba z povolania - chronická intoxikácia sírouhlíkom a jej následky majú pre žalobcu závažné dôsledky v oblasti spoločenskej, rodinnej a pracovnej znamenajúcej výrazné zníženie kvality jeho života, dospel k názoru, že tento prípad treba posudzovať nad rámec zákonom stanovených limitov, pri ktorom zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej aj SSU) podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 32/1965 Zb. nepostačuje. Vychádzal pritom z odborných a lekárskych stanovísk, z ktorých vyplýva nemožnosť vyliečenia žalobcu z choroby z povolania a postupné zhoršovanie jeho zdr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).