Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie odvolacieho súdu a zánik dôvodu na ďalšie trvanie väzby

37/2014
Rozhodnutie odvolacieho súdu a zánik dôvodu na ďalšie trvanie väzby
§ 2 ods. 6 Trestného poriadku
§ 71 ods. 1, § 76 ods. 1, § 79 ods. 1 Trestného poriadku
§ 321 ods. 2 a 3 a § 322 ods. 3 Trestného poriadku
I. V prípade už dlhší čas trvajúcej väzby pre jej ďalšie trvanie musia byť splnené štyri podmienky: uznesenie o vznesení obvinenia, kvalifikované podozrenie zo spáchania skutku, pre ktorý je vznesené obvinenie, existencia niektorého väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 Trestného poriadku a musí byť splnená podmienka, aby orgány činné v trestnom konaní a súd vo veci samej postupovali s osobitnou starostlivosťou a urýchlene v zmysle § 2 ods. 6 druhej vety Trestného poriadku.1 Absenciu niektorej z týchto podmienok spája zákon s povinnosťou ihneď prepustiť obvineného z väzby na slobodu.
II. Ak je odsudzujúci výrok o vine napadnutého rozsudku odvolacím súdom zrušený len sčasti podľa § 321 ods. 2 alebo ods. 3 Trestného poriadku, a teda v dôsledku toho je zrušený aj celý výrok o treste, potreba doplniť dokazovanie vo vzťahu k výroku o treste a ďalším výrokom nadväzujúcim na výrok o vine, nie je dôvodom na nerozhodnutie odvolacieho súdu o treste (náhrade škody, ochrannom opatrení) za skutky, ktoré zrušujúcim výrokom neboli dotknuté (§ 322 ods. 3 Trestného poriadku). Odvolací súd také doplnenie sám nevykoná a vec vráti súdu prvého stupňa na nové rozhodnutie o zrušenej časti výroku o vine a treste len vtedy, ak by doplnenie konania odvolacím súdom bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Musí mať pritom na zreteli, že ak rozhodne rozsudkom o treste, väzobné stíhanie obžalovaného sa skončí nariadením výkonu trestu odňatia slobody. To vylúči porušenie ustanovenia § 76 ods. 1 Trestného poriadku, t.j. zákaz pretrvávania väzby nad rámec jej nevyhnutného času a zároveň v zmysle § 79 ods. 1 aliney druhej Trestného poriadku znamená zánik "dôvodu na ďalšie trvanie väzby".
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Tost 12/2014
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením rozhodol o sťažnosti obžalovaného Š. Sz. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo 16. apríla 2014, sp. zn. PK 1 T 15/2013 tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku napadnuté uznesenie zrušil a podľa § 79 ods. 1 Trestného poriadku obžalovaného Š. Sz. prepustil z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznesením zo 16. apríla 2014, sp. zn. PK-1 T 15/2013, podľa § 72 ods. 1 písm. b), § 79 ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zamietol žiadosť obžalovaného Š. Sz. z 3. februára 2014 o prepustenie z väzby na slobodu.
Obžalovaný Š. Sz. podal proti uvedenému uzneseniu na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2014 do zápisnice sťažnosť, ktorú do rozhodnutia sťažnostného súdu písomne neodôvodnil.
Na základe podanej sťažnosti Najvyšší súd SR podľa § 192 ods. 1 TP preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia a konanie predchádzajúce tomuto výroku a dospel k týmto záverom:
Špecializovaný trestný súd v P. (ďalej len ŠTS) rozsudkom zo 16. októbra 2013, sp. zn. PK – 1 T 15/2013, uznal obžalovaného Š. Sz., ktorý bol vzatý do väzby uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko B. B. z 1. júla 2012, sp. zn. Tp 69/2012, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR z 18. júla 2012, sp. zn. 3 Tost 25/2012, z dôvodu § 71 ods. 1 písm. b) TP (kolúzna väzba) so začiatkom plynutia väzby od 29. júna 2012, s rozšírením dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) TP (preventívna väzba) unesením Špecializovaného trestného súdu, pracovisko B. B. z 3. januára 2013, sp. zn. Tp 67/2012, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR zo 16. januára 2013, sp. zn. 6 Tost 1/2013, za vinného z dvojnásobného obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. f) Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), za dvojnásobný prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 TZ, za dvojnásobný zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 TZ a za prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 ods. 1, ods. 2 písm. b), písm. c) TZ. Za to mu uložil úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia veci.
Špecializovaný trestný súd predložil 25. novembra 2013 spis najvyššiemu súdu na rozhodnutie o odvolaní obžalovaného Š. Sz. proti citovanému rozsudku súdu prvého stupňa.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).