Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom

22/2014
Spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom
§ 125 Občianskeho súdneho poriadku
§ 129 Občianskeho súdneho poriadku
§ 132 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny alebo jej odpis alebo fotokópiu.
Pre vykonávanie dôkazu listinou, ktorá je napísaná v inom ako štátnom jazyku, treba zabezpečiť preklad do štátneho jazyka; prečítanie listín v cudzom jazyku, okrem českého, zákon neumožňuje.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
7 Cdo 16/2013
.
Skutkový stav:
Okresný súd
žalobu zamietol a uložil žalobkyni povinnosť v lehote troch dní nahradiť žalovanému trovy konania 591,14 €.
Vychádzal zo zistenia, že žalobkyňa s M. Š. uzatvorila s účinnosťou od 1. januára 2002 poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistní motorového vozidla. Žalovaný 29. septembra 2005 spôsobil dopravnú nehodu s poisteným motorovým vozidlom na území Švajčiarska. Spoločnosť W... uplatnila voči žalobkyni náhradu škody z povinného zmluvného poistenia za spôsobenú dopravnú nehodu 66 187,12 Sk (2 197,01 €), ktorú sumu žalobkyňa spoločnosti W... vyplatila. V zmysle § 12 ods. 2 písm. g) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2007 (ďalej len "zákon č. 381/2001 Z.z.") poisťovňa má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4. Podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 381/2001 Z.z. poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR. Žalovaný v konaní nepreukázal splnenie svojej oznamovacej povinnosti a v tejto súvislosti neuniesol dôkazné bremeno. Žalobkyňa v konaní nepreukázala výšku spôsobenej škody, z dôvodu ktorej vyplatila poistné plnenie, neuniesla dôkazné bremeno a z tohto dôvodu súd žalobu zamietol. Za nedôvodné považoval námietky žalovaného o nedostatku jeho vecnej legitimácie a tiež námietku o premlčaní uplatneného nároku v zmysle § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"), ako náhrady za vyplatené poistné plnenie (vychádzajúc z toho, že poistné plnenie bolo žalobkyňou vyplatené 6. júna 2006, trojročná premlčacia doba uplynula 6. júna 2009, žaloba bola podaná 7. septembra 2009). Výrok o náhrade trov konania odôvodnil § 142 ods. 1 OSP.
Krajský súd
na odvolanie žalobkyne napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v zmysle § 220 OSP zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 2 197,01 € a nahradiť jej trovy konania 263 € (§ 224 ods. 1 OSP v spojení s § 142 ods. 1 OSP), do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Odvolací súd po zopakovaní dokazovania (výsluchom žalovaného a listinnými dôkazmi) zistil, že žalobkyňa v prospech spoločnosti W.... 6. septembra 2006 vyplatila náhradu poistného plnenia 2 750 švajčiarskych frankov, poplatky banke 661,87 Sk, spolu 66 848,87 Sk (2 197,01 €) z dôvodu škody spôsobenej žalovaným v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla. Žalovaný nepreukázal svoje tvrdenie, že voči K .... poisťovni splnil svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákon č. 381/2001 Z.z. Námietku žalovaného‚ ktorou bola spochybňovaná výška vyplatenej náhrady, odvolací súd nepovažoval za opodstatnenú v dôsledku nesplnenia jeho oznamovacej, ktorá žalobkyni znemožnila prešetriť namietané skutočnosti (aj výšku škody a jej náhradu). Z t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).