Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní

25/2012
Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní
§ 213, § 263 ods. 3 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku
I. Obvinený sa nemôže právne účinne vzdať povinnosti, ktorá patrí výlučne vyšetrovateľovi. Môže sa však vzdať práva účasti na úkone, čoho ale logickou podmienkou je, že o tomto úkone bol riadne upovedomený, vrátane upovedomenia o čase a mieste vykonávania úkonu.
II. Len všeobecné poučenie obvineného o možnosti zúčastniť sa vyšetrovacích úkonov podľa § 213 ods. 1 Trestného poriadku nemožno považovať za súladné so zákonom, pretože takéto poučenie obvineného nezohľadňuje povinnosť policajta, ktorá vyplýva z ustanovenia § 231 ods. 1 a 3 Trestného poriadku, a ktorú treba aplikovať aj vo vzťahu k obvinenému, ktorý nemá obhajcu. Nezohľadňuje ani povinnosť podľa § 263 ods. 3 písm. a) (veta za bodkočiarkou), ods. 4 Trestného poriadku. Tieto zákonné ustanovenia úzko súvisia, preto ich treba aplikovať v jednote. Iba tak možno docieliť, aby výsluch svedka bol v zhode nielen s Trestným poriadkom, ale aj s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä z hľadiska kontradiktórnosti konania, resp. "rovnosti zbraní".
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
1 Tos 37/2009
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uvedeným rozhodnutím podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") sťažnosť okresného prokurátora proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo 6. mája 2009, sp. zn. 1 T 66/2009, zamietol ako nedôvodnú.
Z odôvodnenia:
Okresný súd
Ž., uznesením, sp. zn. 1 T/66/2009 zo 6. mája 2009 rozhodol podľa § 238 ods. 3 TP s odkazom na § 72 ods. 1 písm. e) TP, § 79 ods. 3 TP o prepustení obvineného S. B. z väzby na slobodu.
Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil v podstate tým, že nemohol prihliadať a ani neprihliadal na dôkazy, ktoré neboli vykonané zákonným spôsobom, keďže obvinenie a prípadné odsúdenie určitej osoby sa nemôže zakladať na nezákonných dôkazoch. Súd ako dôkazy nezákonné, na ktoré pri rozhodovaní o väzbe neprihliadal, vyhodnotil výpovede svedkyne - poškodenej M. B. zo 4. decembra 2008, 5. februára 2009 a z 23. februára 2009. Takisto neprihliadal na zápisnicu o trestnom oznámení zo 4. decembra 2008 a vysvetlil, že ako dôkaz, preukazujúci dôvodnosť trestného stíhania v konaní nemôže slúžiť ani úradný záznam policajného orgánu z 23. februára 2009 na č. l. 34. S ohľadom na to potom dospel k záveru, že v tomto štádiu trestného stíhania nie sú dané zákonné dôvody pre väzbu obvineného, nie je naplnená materiálna podmienka väzby, neprichádzalo do úvahy ani rozhodnutie o nahradení väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka alebo zárukou dôveryhodnej osoby, a preto rozhodol o prepustení obvineného z väzby.
Prokurátor
podal proti tomuto uzneseniu riadne a včas sťažnosť a to priamo do zápisnice o never
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).