Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Zuzana Kyjac

asistentka sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky;interná doktorandka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 2


Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby

Predkladaný článok sa venuje (na Slovensku aktuálne veľmi rezonujúcej) otázke posudzovania výpovede spolupracujúcej osoby. Jeho matériu tvorí, okrem iného, priblíženie súvisiacej právnej úpravy, relevantnej rozhodovacej činnosti vrcholových súdnyc...

Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom

V článku sa autori snažia podať pomerne komplexný pohľad na inštitút tzv. "dovolacej väzby", teda väzby, do ktorej bol obvinený vzatý dovolacím súdom. Po úvodných krátkych všeobecných poznámkach k samotnej povahe dovolacieho konania nasleduje popi...