Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

12/2012
Učastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
§ 80 písm. c), § 91 ods. 2, § 159 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Konanie o určenie vlastníckeho práve k nehnuteľnostiam musí zásadne prebiehať medzi všetkými zapísanými vlastníkmi, resp. spoluvlastníkmi dotknutých pozemkov v katastri nehnuteľnosti alebo tými, ktorí sú preukázane a platne právnymi nástupcami (dedičmi alebo univerzálnymi sukcesormi) zapísaných vlastníkov, pretože určovací výrok rozsudku má účinnosť iba vo vzťahu k účastníkom konania a nie aj voči tretín osobám. Tieto osoby vytvárajú nerozlučné procesné spoločenstvo na jednej alebo druhej strane.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Cdo 173/2006
.
Skutkový stav:
Okresný súd Č. rozsudkom z 1. marca 2005 určil, že nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Ž. - Správa katastra Č., pre katastrálne územie obce P., na liste vlastníctva č. 448 ako pozemok parcela č. 2258/2 - zastavaná plocha vo výmere 20 m2 patrí do bezpodielového spoluvlastníctva žalobcov. Rozhodol tiež o povinnosti žalovaných zaplatiť žalobcom náhradu trov konania 7 022 Sk na účet ich právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Krajský súd v Ž. ako súd odvolací na odvolanie žalovaných rozsudkom z 21. marca 2006 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a zároveň rozhodol, že žalovaným sa náhrada trov konania nepriznáva.
Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom pasívnej legitimácie na strane označených žalovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).