Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Určenie všeobecnej ceny poručiteľovej pohľadávky v konaní o dedičstve

ZSP 31/2018
Určenie všeobecnej ceny poručiteľovej pohľadávky v konaní o dedičstve
§ 175m a § 175o ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Všeobecná cena poručiteľovej pohľadávky ako majetkové právo patriace do dedičstva sa zisťuje oceňovaním reálnej hodnoty pohľadávky, ktorá sa nemusí vždy zhodovať s fakturovanou, či vopred zmluvne dohodnutou výškou. Hodnotu pohľadávky môžu ovplyvniť okolnosti spojené napríklad s extrémne dlhou dobou jej splatnosti, vážnou hrozbou o jej premlčaní, dlžníkovou insolventnosťou, nedostatočným právnym zabezpečením a podobne.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 CdoGp 1/2017
.
Skutkový stav:
Notárka ako súdna komisárka v dedičskej veci po poručiteľovi vydala 2. decembra 2016 osvedčenie o dedičstve.
Podľa osvedčenia o dedičstve ako dedičia zo zákona v I. dedičskej skupine prichádzajú do úvahy mal. M. a mal. K., vnuci poručiteľa každý rovnakým dielom, pretože dedičky, dcéry poručiteľa, vyhlásili, že dedičstvo odmietajú.
Právny úkon opatrovníčok v mene maloletých detí - odmietnutie dedičstva - nebol rozsudkom okresného súdu v spojení s rozsudkom krajského súdu schválený.
Na základe predbežného šetrenia, údajov dedičov, listinných dokladov bol zostavený súpis aktív a pasív dedičstva, pričom aktíva tvorili okrem špecifikovaných hnuteľností aj majetkové práva: 1. nevyplatené faktúry vystavené dodávateľom - poručiteľom s uvedenými odberateľmi, číslom, splatnosťou a sumou, spolu v sume 32 116,554 eur a 2. finančné prostriedky vedené na základe splátkového kalendára k zmluve o AutoKredite, spolu uhradené v sume 16 768,79 eur. Aktíva spolu boli určené sumou 66 482,34 eur, špecifikované pasíva sumou 36 748,65 eur a čistá hodnota dedičstva sumou 29 734,35 eur. O vysporiadaní dedičstva bola uzavretá dohoda, schválená rozsudkom okresného súdu, právoplatným 23. novembra 2016. Podľa tejto dohody majetkové práva, hnuteľnosti nadobúdajú vnuci poručiteľa každý po 1 s tým, že zodpovedajú za poručiteľove dlhy, ktoré na nich prešli poručiteľovou smrťou len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky podal proti tomuto osvedčeniu o dedičstve dovolanie na podnet maloletých účastníkov konania zastúpených zákonnými zástupcami s tým, že ide o vec, v ktorej môže generálny prokurátor podať dovolanie aj bez podnetu (§ 80 ods. 2 v spojení s § 13 ods. 1 CMP).
Namietal, že do súpisu aktív boli zahrnuté majetkové práva, ktoré do dedičstva vôbec nepatrili, a to majetkové práva pod pol. 2.: finančné prostriedky vedené na základe splátkového kalendára k zmluve o AutoKredite, spolu uhradené v sume 16 768,79 eur. Vzhľadom na to, že zo zmluvy, ktorú mala notárka k dispozícii, vyplýva, že predmetom bolo poskytnutie úveru poručiteľovi na osobný automobil, nemala byť táto suma zahrnutá do aktív dedičstva. V danom prípade pôvodne išlo o dlh poručiteľa, ktorý už bol v čase jeho smrti v podstatnej výške splatený, pričom zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 393,57 eur ako nesplatený zostatok úveru uhradila dcéra poručiteľa 16. decembra 2013 a bol zaradený do pasív dedičstva. K súpisu aktív a pasív došlo až v roku 2016, kedy bola táto majetková hodnota vo vzťahu k všeobecnej hodnote majetku poručiteľa bezpredmetná. Za nesprávne právne posúdenie veci, t.j. nesprávne právne posúdenie všeobecnej hodnoty majetku poručiteľa považoval generálny prokurátor aj posúdenie hodnoty majetkových práv pod pol. 1. za nevyplatené faktúry spolu v sume 32 116,55 eur, ktorých výška nebola správne určená, pretože všeobecná hodnota týchto majetkových práv - pohľadávok poručiteľa - nezodpovedala ich nominálnej hodnote. Bola ovplyvnená predpokladom ich reálneho vymoženia, na čo notárka ako súdna komisárka vôbec neprihliadla a na posúdenie, resp. vymoženie (aby zabránila ich prípadnému premlčaniu) nevykonala žiadne opatrenia. Všeobecná hodnota pohľadávok zaradených do aktív dedičstva bola preukázateľne nižšia ako ich nominálna hodnota, prípadne t. č. už tieto pohľadávky nemajú z dôvodu ich premlčania hodnotu žiadnu. Na základe uvedeného konštatov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).