Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zaradenie páchateľa na výkon trestu odňatia slobody

36/2013
Zaradenie páchateľa na výkon trestu odňatia slobody
§ 48 ods. 2 Trestného zákona
Pod pojmom vytvoreným slovným spojením „pred spáchaním trestného činu“ v zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 písm. a) a b) Trestného zákona sa rozumie trestný čin, za ktorý bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody v predmetnej súdenej trestnej veci a páchateľ už skutočne bol v takto vymedzenom období vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin.
Uznesenie býv. Vyššieho vojenského súdu, sp. zn.
2 Tos 2/2007
Skutkový stav:
Bývalý Vyšší vojenský súd Trenčín uznesením citovanej sp. zn. podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku z (ďalej aj „TP“) zrušil uznesenie bývalého Vojenského obvodového súdu B., sp. zn. 3T/4/2006 v časti týkajúcej sa výroku o zaradení odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Zároveň sám rozhodol tak, že podľa § 48 ods. 2 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj „TZ“) odsúdeného M. M. na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Z odôvodnenia:
Vojenský obvodový súd B. uznesením č. k. 3T/4/2006-107 z 22.3.2007 súd podľa § 50 ods. 4 TZ vyslovil, že odsúdený M. M., ktorý bol trestným rozkazom Vojenského obvodového súdu B., sp. zn. 3T/4/2006-88 z 10. februára 2006, právoplatného 1. marca 2006, uznaný za vinného z trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 3 TZ účinného do 31. decembra 2005, pri použití ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 TZ a za to bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody na dobu vo výmere 22 mesiacov, sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia neosvedčil a trest odňatia slobody v trvaní 16 mesiacov vykoná. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) TZ na výkon trestu odňatia slobody zaradil odsúdeného do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Prokurátor vojenskej obvodnej prokuratúry podal proti uzneseniu sťažnosť v časti, ktorá sa týka zaradenia páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu podľa § 48 ods. 2 písm. b) TZ.
V odôv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).