Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

221/2006 Z.z.

221/2006 Z.z. o výkone väzby

Schválený 15. 3. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

301/2001 Z.z.

301/2001 Z.z. o vydaní výnosu č. 1809/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

Schválený 25. 6. 2001 Účinný 1. 8. 2001  

Predpis Zbierky zákonov N

566/2001 Z.z.

566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmnene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Schválený 9. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 22. 11. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

25/2006 Z.z.

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 18. 10. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

10/1996 Z.z.

10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

528/2008 Z.z.

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

582/2004 Z.z.

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

470/2021 Z.z.

470/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 11. 12. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

400/2015 Z.z.

400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

357/2004 Z.z.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

317/2016 Z.z.

317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 29. 4. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

141/1950 Sb.

141/1950 Sb. Občanský zákoník

Schválený 25. 10. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 1. 1992  

Predpis Zbierky zákonov

41/1952 Sb.

41/1952 Sb. ,ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu(účtovné zásady)

Schválený 19. 8. 1952 Účinný 1. 1. 1953 Zrušený: 1. 1. 1959  

Predpis Zbierky zákonov

142/1950 Sb.

142/1950 Sb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)

Schválený 25. 10. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 4. 1964  

Predpis Zbierky zákonov

192/1950 Sb.

192/1950 Sb. , kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)

Schválený 18. 12. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 1. 1953  

Predpis Zbierky zákonov

259/1924 Sb.

259/1924 Sb. Živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi

Schválený 10. 10. 1924 Účinný 1. 6. 1925 Zrušený: 1. 1. 1966  

Predpis Zbierky zákonov

191/1950 Sb.

191/1950 Sb. směnečný a šekový

Schválený 20. 12. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Novelizovaný: 23. 12. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

440/2001 Sb.

440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Schválený 30. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Zrušený: 1. 1. 2014  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie