Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Objektívna a subjektívna premlčacia doba - podmienky ich počítania

Vydanie: 2/2018

Cieľom článku je overenie správnosti stabilných judikatúrnych záverov dotvárajúcich výkladový rámec právnej úpravy premlčania. Konkrétne je analyzovaná otázka začiatku plynutia objektívnej premlčacej doby pri nároku na náhradu finančnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu a tiež otázka začiatk

Online časopis

Glosa k uzneseniu Najvyššieho Súdu SR sp. zn. 6 Cdo 138/2016 z 24.8.2017 (protiprávny pokyn zamestnávateľa ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť, R 15/2018)

Vydanie: 2/2018

V Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 2/2018 bolo pod č. 15 uverejnené uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 138/2016 z 24.8.2017 s nasledovnými právnymi vetami: "Splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť

Online časopis

Pracovný posudok, potvrdenie o zamestnaní a osobný spis zamestnanca

Vydanie: 2/2018

Príspevok sa z pohľadu teórie a judikatúry venuje § 75 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej aj "Zákonník práce" alebo "ZP"), pričom zohľadňuje poslednú novelu kódexu pracovného práva účinnú od 1. mája 2018. Okrem pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní sa zaoberá aj osobným spisom, kto

Online časopis

Kataster nehnuteľností a inštitút plomby

Vydanie: 2/2018

Aj keď inštitút "katastrálnej" plomby patrí popri inštitútoch vkladu, záznamu, poznámky a opravy chyby v katastrálnom operáte k najdôležitejším inštitútom v rámci právnej úpravy katastra nehnuteľností, odborná literatúra vzťahujúca sa na tento inštitút je mimoriadne skromná. V predmetnom príspevku a

Online časopis

Nakladanie s majetkom obcí a miest v judikatúre Najvyššieho súdu a Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vydanie: 2/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky sériou rozhodnutí ustálili rozsah a následky konfliktov medzi vôľou obecného zastupiteľstva a starostu pri nakladaní s majetkom obce. V tomto príspevku priblížime právne následky kolízie medzi vôľou obecného zastupiteľstva, prejave

Online časopis

Odporovateľnosť ekvivalentných právnych úkonov

Vydanie: 2/2018

Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou odporovať ekvivalentný právny úkon. Predpokladom práva veriteľa odporovať právnym úkonom dlžníka je, okrem iného, jeho ukrátenie. Tým, že v právnej úprave nie je výslovne upravené, kedy dochádza k ukráteniu veriteľa, je potrebné skúmať, či k nemu

Online časopis

Hľadiská podstatné pre usporiadanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi po rozchode (rozvode) rodičov z pohľadu súdnej praxe

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Rodina je základnou bunkou spoločnosti, v rámci ktorej dochádza k uspokojovaniu a napĺňaniu základných osobných potrieb jej členov (rodičov aj detí). Vzťah medzi rodičmi a deťmi je zá­kladným rodinnoprávnym vzťahom, ktorý je riadený všeobecnými princípmi, ako napríklad princíp blaha dieťaťa, rovnost

Online časopis

Slovenská a nemecká justícia recenziou: Joachim Wagner: Ende der Wahrheitssuche Justiz zwischen Macht und Ohnmacht. C. H. Beck. München 2017 2. časť

Vydanie: 1/2018

  SLOVENSKÁ A NEMECKÁ JUSTÍCIA RECENZIOU: JOACHIM WAGNER: ENDE DER WAHRHEITSSUCHE JUSTIZ ZWISCHEN MACHT UND OHNMACHT. C. H. BECK. MÜNCHEN 2017 2. ČASŤ JUDr. Robert Šorl PhD. predseda Okresného sudu...

Online časopis

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 71/2016 z 24.4.2017 (bezdôvodné obohatenie a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ZSP 31/2017)

Rubrika: Glosy Vydanie: 1/2018

Druhý z manželov nie je nositeľom pasívnej vecnej legitimácie v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia, vzniknutého v dôsledku dovolania sa (relatívnej) neplatnosti kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorú ako predávajúci uzavrel len jeden

Online časopis

Akcionárske dohody - vybrané aspekty 2. časť

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Akcionárske dohody predstavujú v praxi čoraz častejšie využívaný nástroj úpravy vzájomných práv a povinností spoločníkov vyplývajúcich z ich účasti na spoločnosti. Naďalej sú aktuálnou témou, ktorá rezonuje tak v oblasti právnej vedy, ako aj v aplikačnej praxi. Akcionárske dohody majú svoje výhody a

Online časopis

Arbitrabilita korporátnych sporov na Slovensku

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné vo viacerých jurisdikciách. Cieľom tohto článku je načrtnúť právnu úpravu arbitrability korporátnych sporov na Slovensku so zameraním sa na špecifické typy korporátnych sporov a ich arbitrabilitu v najrozšírenejšom type obchodnej spoločnosti na Sloven

Online časopis

Autor ako podnikateľ

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Tvorivou duševnou činnosťou sa živí značná a stále narastajúca skupina obyvateľov Slovenska. Ako príklad môžeme uviesť spisovateľov, novinárov, scenáristov, režisérov, skladateľov, grafických dizajnérov, ilustrátorov, fotografov či programátorov. Spadá činnosť ľudí pôsobiacich v kreatívnom priemysle

Online časopis

Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudku (vybrané problémy)

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu riešeniu sporov, a to najmä vo vzťahu k rozhodcovským

Online časopis

Zrušenie zamestnávateľa - otázniky nad výpovedným dôvodom

Vydanie: 6/2017

V praxi nie je ničím výnimočná situácia, keď zamestnávateľ nezíska novú zákazku, stratí strategického obchodného partnera alebo sa len rozhodne (či už z objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov), že naďalej bude pokračovať v doterajšej činnosti sám, bez zamestnancov. Zamestnávateľ z tohto dôvodu už

Online časopis

Slovenská a nemecká justícia recenziou: Joachim Wagner: Ende der Wahrheitssuche Justiz zwischen Macht und Ohnmacht. C. H. Beck. München 2017 1. časť

Vydanie: 6/2017

Slovenská žurnalistika sa nevyhýba problémom slovenskej justície. Mediálna kritika postupov prokuratúry a súdov so senzačnými titulkami, správy o disciplinárnych konaniach sudcov a seriózne sa tváriace analýzy problémov právneho a justičného života s vyjadreniami politikov a právnikov, no s minimáln

Online časopis

Zabezpečenie záväzkov z akcionárskych dohôd postihnutím práv akcionára na jeho akcie

Vydanie: 6/2017

Príspevok sa zaoberá vynútiteľnosťou niektorých záväzkov obsiahnutých v akcionárskych dohodách prostredníctvom postihnutia práv akcionára, porušujúceho záväzok, na jeho akcie. Postihnutie práv na akcie, najmä ak má dôjsť k strate akcií v prospech iných účastníkov akcionárskej dohody, sa javí ako efe

Online časopis

Akcionárske dohody - vybrané aspekty 1. časť

Vydanie: 6/2017

Akcionárske dohody predstavujú v praxi čoraz častejšie využívaný nástroj úpravy vzájomných práv a povinností spoločníkov, ktoré vyplývajú z ich účasti na spoločnosti. Naďalej sú aktuálnou témou, ktorá rezonuje tak v oblasti právnej vedy, ako aj v aplikačnej praxi. Akcionárske dohody majú svoje výhod

Online časopis

Náhrada trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži - nastal čas na zmenu prístupu na Slovensku?

Vydanie: 6/2017

V obchodnej arbitráži sa postupom času vytvorili rôzne koncepty týkajúce sa priznávania náhrady trov právneho zastúpenia. Cieľom tohto článku je v stručnosti zhrnúť základné aspekty jednotlivých konceptov, poukázať na právnu úpravu na Slovensku a hľadať odpoveď na otázku, či u nás nenastal čas na zm

Online časopis

Niekoľko úvah o právnej úprave rozsudku pre zmeškanie

Vydanie: 6/2017

Autori v príspevku analyzujú súčasnú právnu úpravu rozsudku pre zmeškanie zakotvenú v zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") a rozoberajú, či je možné rozsudok pre zmeškanie považovať za formu procesnej sankcie. Hlavným cieľom príspevku je

Online časopis

Rodné číslo v pracovnej zmluve

Vydanie: 5/2017

Príspevok sa zaoberá problémom identifikácie zamestnanca jeho rodným číslom uvedeným v pracovnej zmluve, resp. niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Autorka analyzuje účel a právny základ spracovateľských operácií týkajúcich sa tohto osobného údaja v kontexte zatiaľ účinný

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie