Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Postavenie a právomoci národných parlamentov členských štátov EÚ v kontexte európskej integrácie

Kategória: Články

Okrem právomocí typicky realizovaných v rámci vnútroštátnej pôsobnosti zákonodarnej moci môžu národné parlamenty aktívne prispievať aj k dobrému fungovaniu EÚ, ako sa o tom výslovne zmieňuje aj čl. 12 ZEÚ. Keďže národné parlamenty nie sú bezprostrednou súčasťou inštitucionálneho „trojuholníka“ EÚ tv

Články

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti) (1. časť)

Kategória: Obchodné právo Autor: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD, LL.M.

Právu obchodných spoločností je vlastný stály konflikt záujmov. Zakladanie a existencia (kapitálových) obchodných spoločností sú odôvodnené práve záujmom spoločníkov na majetkovej a zodpovednostnej oddelenosti právnickej osoby. Jedna z najdôležitejších úloh práva obchodných spoločností je ponúknuť p

Články

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti) (2. časť)

Kategória: Články Autor: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD, LL.M.

Pokračovanie článku Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti)

Články

Civilné právo v čase koronakrízy

Kategória: Články Autor: Katarína Gešková

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírení

Články

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Kategória: Články

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť plnenia uzavretých zmlúv, ale aj problém s dostupnosťou

Články

Územné konanie ako prvá fáza výstavby

Kategória: Články

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním. Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre novostavbu, sme pripravili sériu článkov, kde Vám vysvet

Články

Stavebné konanie ako druhá fáza výstavby

Kategória: Články

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním. Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre novostavbu, sme pripravili sériu článkov, kde Vám vysvet

Články

Kolaudačné konanie

Kategória: Články

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Články

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Kategória: Články

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dražby. Zameriava sa na oneskorený začiatok dražby, kto

Články

Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel

Kategória: Články

Autorský kolektív v monografii „Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“ objasňuje úrovne automatizovanej jazdy a zameriava sa na aspekty prepojenej dopravy, ako aj senzorické a technické vybavenie automatizovaných vozidiel, objasňuje problematiku kybernetickej

Články

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Kategória: Články

Publikácia, ktorá sa venuje problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, od kolektívu renomovaných autorov ponúka čitateľom hĺbkovú, právnu analýzu týkajúcu sa poskytovania zdrojov z rozpočtov Európskej únie, mechanizmu rozdelenia prostriedkov, súvisiacich trestných činov či porovna

Články

Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva Európskej únie

Kategória: Články

Monografia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu. Ďalej sa venuje vybraným právnym otázkam e-governmentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na otázky elektronickej podoby výkonu ve

Články

Zmluva o tichom spoločenstve a zmluva o združení ako nesubjektívne formy podnikania

Kategória: Články

Tak tiché spoločenstvo, ako aj združenie založené zmluvou o združení nie sú špecifickým typom obchodnej spoločnosti ani právnickou osobou a nemajú právnu subjektivitu. Obe predstavujú osobitný záväzkový vzťah sui generis. 

Články

Ochrana ústavnosti alebo diktatúra Ústavného súdu SR?

Kategória: Články

Úvod Pojem „ústavnosť“ sa v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej aj „Ústava SR“) vyskytuje v štyroch ustanoveniach. Trikrát pri voľbách a raz v článku 124, ktorý ustanovuje základný účel existencie Ústavného...

Články

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

Kategória: Články

V Úrade komisára pre osoby so  zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pokrstili významnú knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím. Výstavu tvoria diela z

Články

Vecná neopodstatnenosť dovolania ako kategória jeho procesnej neprípustnosti (1. časť)

Kategória: Články

Koncepcia mimoriadnych opravných prostriedkov definovaných v Civilnom sporovom poriadku, ktorý predstavuje ťažiskový kódex súčasnej civilnej procesualistiky, predstavuje poňatie základných atribútov nápravných mechanizmov v prípadoch pochybenia v procese aplikácie práva.1) Ako značí už označenie dov

Články

test

Kategória: Webináre

test

Články

20 rokov mediácie na Slovensku: ciele a realita riešenia rodinných sporov

Kategória: Články

V dňoch 15. - 16. 3. 2024 sa uskutočnila v Bratislave V. medzinárodná konferencia: 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV, ktorú zorganizovala Asociácia rodinných mediátorov...

Články

ggg

Kategória: Webináre

...

Články

Vecná neopodstatnenosť dovolania ako kategória jeho procesnej neprípustnosti (2. časť)

Kategória: Články

Vo vzťahu k nepreskúmateľnosti odmietavého rozhodnutia o dovolaní po vecnom prieskume jeho obsahu navyše máme za to, že takýto výrok nemá dostatočnú oporu v odôvodení, keďže výrok a odôvodnenie sú v týchto prípadoch vecne protirečivé....

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie