Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Hamuľák, O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 strán

Vydanie: 3/2014

Hamuľák, O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 strán Mgr. Marek Káčer PhD. Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová PhD. Dnes už...

Online časopis

Škop, M., ... právo jazyk a příbeh. Praha: Auditotium 2013, strán 182, ISBN 978-80-87284-37-7.

Vydanie: 3/2014

Škop, M., ... právo jazyk a příbeh. Praha: Auditotium 2013, strán 182, ISBN 978-80-87284-37-7. JUDr. Eduard Bárány DrSc. Martin Škop patrí aj na Slovensku ku známym autorom právnoteoretických či...

Online časopis

Králik, A., Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 200 strán

Vydanie: 3/2014

Králik, A., Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 200 strán Doc. JUDr. Katarína Kalesná CSc. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva UK Právnická fakulta...

Online časopis

Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká

Vydanie: 3/2014

Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká JUDr. Mgr. Marián Kropaj PhD. Ústav štátu a práva SAV Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity...

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky)

Vydanie: 3/2014

Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky) Mgr. Barbora Králičková...

Online časopis

Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku

Vydanie: 3/2014

Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku JUDr. Marek Domin interný doktorand na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, exekútorský koncipient v Exekútorskom úrade...

Online časopis

Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby

Vydanie: 3/2014

Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby JUDr. Milan Hodás PhD. Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. HODÁS, M.: Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby. Právny obzor, 97,...

Online časopis

Aplikácia medzinárodného práva

Vydanie: 3/2014

Aplikácia medzinárodného práva Tento článok je prepracovanou a doplnenou verziou prednášky prednesenej na 17. ročníku Jesennej školy práva "Aplikácia práva (Zmeny v procesoch internacionalizácie a europeanizácie) v Modre a...

Online časopis

"Československá cesta" v nuptuačním zastoupení? Změny právních úprav a jejich kritika

Vydanie: 3/2014

"Československá cesta" v nuptuačním zastoupení? Změny právních úprav a jejich kritika Mgr. Jan Kober Ústav státu a práva Akademie věd České republiky v Praze. 1)V době po přijetí článku...

Online časopis

Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky (II.)

Vydanie: 3/2014

Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky (II.) Vzhľadom na to, že vpredchádzajúcom čísle nebol uverejnený článok vplnom znení, uverejňujeme chýbajúcu časť ako pokračovanie. Redakcia...

Online časopis

Wintr,J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, strán 229 ISBN 978-80-87284-36-0

Vydanie: 2/2014

Wintr,J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, strán 229 ISBN 978-80-87284-36-0 JUDr. Eduard Bárány DrSc. O veľkej téme výkladu práva vznikla v posledných rokoch u našich západných...

Online časopis

Vyšný, P., Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 219 strán, ISBN 978-80-8082-530-0

Vydanie: 2/2014

Vyšný, P., Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 219 strán, ISBN 978-80-8082-530-0 JUDr. Ján Puchovský PhD. V druhej polovici roku 2012 obohatila knižný trh odbornej právnickej...

Online časopis

Vršanský,P., Valuch, J. a kolektív: Medzinárodné právo verejné - Osobitá časť. Bratislava: Eurokódex a Paneurópska vysoká škola 2013, 544 strán, ISBN: 978-80-8155-003-4

Vydanie: 2/2014

Vršanský,P., Valuch, J. a kolektív: Medzinárodné právo verejné - Osobitá časť. Bratislava: Eurokódex a Paneurópska vysoká škola 2013, 544 strán, ISBN: 978-80-8155-003-4 JUDr. Pavel Sladký Ph.D. Autor je pracovníkem...

Online časopis

Cibulka, L. a kolektív: Teória a prax legislatívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 285 strán

Vydanie: 2/2014

Cibulka, L. a kolektív: Teória a prax legislatívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 285 strán JUDr. Boris Balog PhD. Na knižný trh prichádza z pera kolektívu...

Online časopis

Čorba, J., Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu. Košice: Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, 202 strán, ISBN: 978-80-7097-994-5

Vydanie: 2/2014

Čorba, J., Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu. Košice: Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, 202 strán, ISBN: 978-80-7097-994-5 JUDr. Martin Kubinec PhD. odborný asistent Katedra súkromného práva Oddelenie...

Online časopis

8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium.

Vydanie: 2/2014

8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. septembra 2013 v Miláne Mgr. Žofia Šuleková Interná doktorandka na Katedre obchodného...

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochranaslabšieho subjektu v súkromnom práve

Vydanie: 2/2014

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochranaslabšieho subjektu v súkromnom práve JUDr. Zuzana Nevolná Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta PhD. Mgr. Katarína Procházková Trnavská univerzita...

Online časopis

Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc.

Vydanie: 2/2014

Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc. prof. JUDr. Ján Švidroň CSc. riaditeľ ÚŠaP SAV Vážená smútiaca rodina,vážené smútočné zhromaždenie, nadišla chvíľa poslednej rozlúčky s profesorom JUDr.JánomAzudom,DrSc., ktorého...

Online časopis

Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú

Vydanie: 2/2014

Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú JUDr. Martin Turčan PhD. je odborným asistentom na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Úvod V druhom...

Online časopis

Výsluch na pojednávaní podľa maďarského Trestného poriadku, sugestívne otázky a ovplyvňovanie

Vydanie: 2/2014

Výsluch na pojednávaní podľa maďarského Trestného poriadku, sugestívne otázky a ovplyvňovanie E. Balázs sudca, Fakulta štátnej a právnej vedy Univerzity v Debrecíne, docent. BALÁZS, E.: Výsluch na pojednávaní podľa...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie