Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudku (vybrané problémy)

Rubrika: Články Vydanie: 1/2018

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu riešeniu sporov, a to najmä vo vzťahu k rozhodcovským

Online časopis

Zrušenie zamestnávateľa - otázniky nad výpovedným dôvodom

Vydanie: 6/2017

V praxi nie je ničím výnimočná situácia, keď zamestnávateľ nezíska novú zákazku, stratí strategického obchodného partnera alebo sa len rozhodne (či už z objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov), že naďalej bude pokračovať v doterajšej činnosti sám, bez zamestnancov. Zamestnávateľ z tohto dôvodu už

Online časopis

Slovenská a nemecká justícia recenziou: Joachim Wagner: Ende der Wahrheitssuche Justiz zwischen Macht und Ohnmacht. C. H. Beck. München 2017 1. časť

Vydanie: 6/2017

Slovenská žurnalistika sa nevyhýba problémom slovenskej justície. Mediálna kritika postupov prokuratúry a súdov so senzačnými titulkami, správy o disciplinárnych konaniach sudcov a seriózne sa tváriace analýzy problémov právneho a justičného života s vyjadreniami politikov a právnikov, no s minimáln

Online časopis

Zabezpečenie záväzkov z akcionárskych dohôd postihnutím práv akcionára na jeho akcie

Vydanie: 6/2017

Príspevok sa zaoberá vynútiteľnosťou niektorých záväzkov obsiahnutých v akcionárskych dohodách prostredníctvom postihnutia práv akcionára, porušujúceho záväzok, na jeho akcie. Postihnutie práv na akcie, najmä ak má dôjsť k strate akcií v prospech iných účastníkov akcionárskej dohody, sa javí ako efe

Online časopis

Akcionárske dohody - vybrané aspekty 1. časť

Vydanie: 6/2017

Akcionárske dohody predstavujú v praxi čoraz častejšie využívaný nástroj úpravy vzájomných práv a povinností spoločníkov, ktoré vyplývajú z ich účasti na spoločnosti. Naďalej sú aktuálnou témou, ktorá rezonuje tak v oblasti právnej vedy, ako aj v aplikačnej praxi. Akcionárske dohody majú svoje výhod

Online časopis

Náhrada trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži - nastal čas na zmenu prístupu na Slovensku?

Vydanie: 6/2017

V obchodnej arbitráži sa postupom času vytvorili rôzne koncepty týkajúce sa priznávania náhrady trov právneho zastúpenia. Cieľom tohto článku je v stručnosti zhrnúť základné aspekty jednotlivých konceptov, poukázať na právnu úpravu na Slovensku a hľadať odpoveď na otázku, či u nás nenastal čas na zm

Online časopis

Niekoľko úvah o právnej úprave rozsudku pre zmeškanie

Vydanie: 6/2017

Autori v príspevku analyzujú súčasnú právnu úpravu rozsudku pre zmeškanie zakotvenú v zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") a rozoberajú, či je možné rozsudok pre zmeškanie považovať za formu procesnej sankcie. Hlavným cieľom príspevku je

Online časopis

Rodné číslo v pracovnej zmluve

Vydanie: 5/2017

Príspevok sa zaoberá problémom identifikácie zamestnanca jeho rodným číslom uvedeným v pracovnej zmluve, resp. niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Autorka analyzuje účel a právny základ spracovateľských operácií týkajúcich sa tohto osobného údaja v kontexte zatiaľ účinný

Online časopis

Glosa k uzneseniu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 295/2017 z 9.5.2017 (ochranný účel normy a zodpovednosť za bankový dohľad)

Vydanie: 5/2017

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vyžaduje, aby vzniknutá ujma bola dôsledkom nesprávneho úradného postupu. Tak je to v prípade, ak mal úradný postup alebo výsledok tohto postupu za cieľ chrániť nielen všeobecný záujem spoločnosti, ale práve pred vznikom tejto ujmy aj

Online časopis

Námietka nedostatku právomoci súdu z dôvodu, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, a tzv. "nútené rozhodcovské konania"

Vydanie: 5/2017

V poslednej dobe sa možno v odbornej literatúre stretnúť s názorom, že slovenský zákonodarca zakotvil do Civilného sporového poriadku tzv. negatívny účinok doktríny kompetenz-kompetenz. Tento účinok vyjadruje pravidlo, že prioritu rozhodovania o právomoci rozhodcovského súdu by mal mať rozhodcovský

Online časopis

Zmluvná pokuta v nepeňažnej forme

Vydanie: 5/2017

Z aplikačnej praxe je zrejmé, že v súčasnosti väčšina účastníkov záväzkovo právnych vzťahov využíva inštitút zmluvnej pokuty vo forme peňažnej sumy. Peňažná suma je podľa mnohých autorov jediným prípustným predmetom zmluvnej pokuty. Jej využitie v takejto podobe je však limitované solventnosťou dlžn

Online časopis

K povinnosti finančného agenta vrátiť províziu pri zániku poistnej zmluvy (rozsudok SD EÚ C-48/16)

Vydanie: 5/2017

V predkladanom príspevku autorka zhrňuje závery nedávneho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-48/16, ERGO Poisťovňa a.s. proti Alžbete Barlíkovej zo 17. mája 2017, týkajúceho sa povinnosti finančného agenta vrátiť províziu v prípade, ak poistná zmluva nie je realizovaná v predpokladanom

Online časopis

Princíp akcesie a vlastnícke právo k stavbe a pozemku

Vydanie: 5/2017

V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva sa na Slovensku intenzívne diskutuje o otázke, či je potrebné sa v našom právnom poriadku vrátiť k princípu superficies solo cedit, ktorý bol z neho odstránený v roku 1950 (pozri teraz § 120 ods. 2 OZ). V príspevku sme sa pokúsili priblížiť tento probl

Online časopis

Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme

Vydanie: 5/2017

Hlavným cieľom článku je priblížiť konštrukciu tzv. negatívneho zmluvného záujmu, ktorý môže mať svoje uplatnenie predovšetkým pri zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnosťou zmluvy, ako aj zhodnotiť možnosti jej uplatnenia v slovenskom práve. Zásadnou otázkou tu je, či má mať strana poškodená nep

Online časopis

Glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 195/2015 z 29.3.2017 (hypotetický ušlý zisk)

Vydanie: 4/2017

(1) Za ušlý zisk nemožno považovať hypotetický ušlý zisk, ktorý nemá žiadny konkrétny preukázateľný základ. Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, no len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na existujúce

Online časopis

Obchodná spoločnosť v kríze

Vydanie: 4/2017

V príspevku sa pokúšame formulovať odpovede na niektoré otázky, ktoré rezonujú v praxi v súvislosti s ustanoveniami Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze. Obchodný zákonník sa obmedzuje pritom len na pravidlá financovania spoločnosti v kríze a na právnu úpravu, ktorá určité plnenia v prospech s

Online časopis

Prostriedky ochrany veriteľa obchodnej spoločnosti pri zakázanom vrátení vkladu a ich vzájomná interakcia

Vydanie: 4/2017

V článku sa zaoberáme prostriedkami ochrany veriteľa obchodnej spoločnosti, ktoré mu poskytuje zákonná úprava pri zakázanom vrátení vkladu a ich vzájomnou interakciou. Z pozície veriteľa obchodnej spoločnosti ide o zákonné ručenie štatutárneho orgánu, odporovateľnosť právneho úkonu a zodpovednosť št

Online časopis

Ako ponúknuť jednu prácu piatim zamestnancom

Vydanie: 4/2017

Hlavným cieľom tohto článku je navrhnúť návod, ako postupovať pri plnení ponukovej povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnávateľ schopný ponúknuť menej voľných pracovných miest, ako je počet prepúšťaných zamestnancov. Článok prezentuje tri možné spôsoby riešenia: kritérium vhodnosti, krit

Online časopis

Teória ochranného účelu ako spôsob určenia príčinnej súvislosti

Vydanie: 4/2017

V sporoch o náhradu škody je neodmysliteľným preukazovanie tzv. predpokladov vzniku zodpovednosti. Žalobca znáša dôkazné bremeno, nielenže utrpel škodu (ujmu) a že správanie žalovaného nie je v súlade s právom (protiprávnosť správania, resp. následku), ale aj to, že medzi protiprávnosťou a následkom

Online časopis

O kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku

Vydanie: 4/2017

Autorka v svojom príspevku analyzuje historicky prvé rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré je uverejnené pod sp. zn. 1 V Cdo 2/2017. Rozhodnutie nepripúšťa kumuláciu dôvodov prípustnosti, z čoho následne vyvodzuje ďalšie závery. Príspevok je rozdelený podľa jednotli

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie