Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? Povaha požadovaných nárokov, financovanie, náhrada trov konania, účinky rozhodnutia a cezhraničné uplatnenie kolektívnych práv - 2. časť.

Vydanie: 3/2017

Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? Povaha požadovaných nárokov, financovanie, náhrada trov konania, účinky rozhodnutia a cezhraničné uplatnenie kolektívnych práv - 2. časť. Mgr....

Online časopis

Porovnanie spolupráce Českej republiky a Slovenskej republiky s Medzinárodným trestným súdom.

Vydanie: 3/2017

Porovnanie spolupráce Českej republiky a Slovenskej republiky s Medzinárodným trestným súdom. JUDr. Daniel Bednár PhD. Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava. BEDNÁR, D.: Porovnanie...

Online časopis

Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov.

Vydanie: 3/2017

Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov. Doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Mgr. Lukáš Lapšanský PhD....

Online časopis

Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Vydanie: 3/2017

Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným...

Online časopis

Právny pluralizmus I.

Vydanie: 3/2017

Právny pluralizmus I. Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-15-0267 Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva. JUDr. Eduard Bárány DrSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava. BÁRÁNY,...

Online časopis

Jesenná škola práva 2016.

Vydanie: 2/2017

Jesenná škola práva 2016. (správa z podujatia) Mgr. Dominika Kučerová Doktorandka z Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Mgr. Petra Lukáčiková Doktorandka z Katedry...

Online časopis

Vývoj právnej úpravy vedúci k integrácii regulácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Vydanie: 2/2017

Vývoj právnej úpravy vedúci k integrácii regulácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. JUDr. Andrea Slezáková LLM. PhD. Odborná asistentka, Katedra obchodného práva, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave. SLEZÁKOVÁ,...

Online časopis

Colotka, P. - Káčer, M. - Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia.

Vydanie: 2/2017

Colotka, P. - Káčer, M. - Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha: Leges, 2016, 304 strán. Prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc. Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta...

Online časopis

Zborník z vedeckej konferencie: "Právna úprava správneho trestania".

Vydanie: 2/2017

Zborník z vedeckej konferencie: "Právna úprava správneho trestania". Bratislava: Právnická fakulta UK, 169 strán, ISBN 9788071603993. Prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc. Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva,...

Online časopis

Bejček, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka.

Vydanie: 2/2017

Bejček, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 516 strán. Prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. V priebehu...

Online časopis

25 rokov od začatia činnosti Ústavného súdu ČSFR.

Vydanie: 2/2017

25 rokov od začatia činnosti Ústavného súdu ČSFR. Doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. Dňa 1. februára 2017 v Bratislave si viacerí právnici, ako...

Online časopis

Právnická jednota na Slovensku - pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru.

Vydanie: 2/2017

Právnická jednota na Slovensku - pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru. Prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. Po dvoch ročníkoch Právneho obzoru (1917 - 1918,...

Online časopis

Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? Kolektívne žaloby a podmienky konania - 1. časť.

Vydanie: 2/2017

Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? Kolektívne žaloby a podmienky konania - 1. časť. Mgr. Marek Maslák Interný doktorand na Katedre občianskeho a obchodného...

Online časopis

Kúpne zmluvy uzatvárané on - line a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii.

Vydanie: 2/2017

Kúpne zmluvy uzatvárané on - line a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii. Doc. JUDr. Monika Jurčová PhD. Katedra občianskeho a obchodného práva, ústav práva duševného vlastníctva...

Online časopis

Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu SR.

Vydanie: 2/2017

Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu SR. JUDr. Jana Kanzelsberger Externá doktorandka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. KANZELSBERGER, J.: Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv...

Online časopis

Ako poznať dobrú právnu úpravu alebo od zabezpečovacích opatrení k analytickej právnej epistemológii.

Vydanie: 2/2017

Ako poznať dobrú právnu úpravu alebo od zabezpečovacích opatrení k analytickej právnej epistemológii. Doc. JUDr. Marek Števček PhD. Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. JUDr. Alexandra...

Online časopis

Turayová, Y. - Tobiášová, L. - Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb: Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR.

Vydanie: 1/2017

Turayová, Y. - Tobiášová, L. - Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb: Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-328-2, 212...

Online časopis

Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl - 1. august 2015) s výhľadom na rok 2017.

Vydanie: 1/2017

Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl - 1. august 2015) s výhľadom na rok 2017. Prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc. Katedra...

Online časopis

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika.

Vydanie: 1/2017

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika. JUDr. Lukáš Cisko PhD. Advokátsky koncipient, SITÁR & SALOKA, advokátska kancelária. V príjemnom vysokohorskom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých...

Online časopis

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave.

Vydanie: 1/2017

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave. Správa...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie