Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Nepísané ústavné právo

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

GIBA, M.: Nepísané ústavné právo. Právny obzor, 103, 2020, č. 5, s. 319 - 342.   Existencia či neexistencia nepísaných prameňov ústavného práva je otázkou, ktorá oddávna rozdeľuje kontinentálnu...

Online časopis

Legislatívne pravidlá a ich ochrana

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

BALOG, B.: Legislatívne pravidlá a ich ochrana. Právny obzor, 103, 2020, č. 5, s. 343 - 356. Legislative rules and their protection. Following the unprecedented pace of the adoption...

Online časopis

Premlčanie pri náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

DULAK, A. - DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D.: Premlčanie pri náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. Právny obzor, 103, 2020, č. 5, s. 357 - 371. Limitation period in respect of...

Online časopis

Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

VAĽO, M.: Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia. Právny obzor, 103, 2020, č. 5, s. 372 - 386. Criminal guilt and expungement of conviction. The author defines the term "...

Online časopis

Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 1. časť: Spoločné východiská, základné inštitúty pre správu majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva)

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

ČUNDERLÍK, J., ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V.: Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 1. časť: Spoločné východiská, základné inštitúty pre správu majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva)....

Online časopis

Niekoľko poznámok k vývoju čistej právnej náuky

Rubrika: Z vedeckého života Vydanie: 5/2020

I. Úvod Mimoriadne ma teší, že tu dnes v Bratislave môžem prehovoriť pri príležitosti prezentácie slovenského prekladu prvého vydania Čistej právnej náuky od Hansa Kelsena. 1) V mene Inštitútu...

Online časopis

Ľalík, M., Ľalík, T., Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár.

Rubrika: Recenzie a anotácie Vydanie: 5/2020

Zákon upravujúcu podrobnosti o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o postavení jeho sudcov a o konaní pred ním nepredstavuje len realizáciu blanketovej normy čl. 140 Ústavy SR, ale súčasne aj...

Online časopis

Slezáková, A., Šimonová, J., Jedinák, P., Mikloš, P., Magurová, H., Winkler, M., Slezák, P., Nádaský, A., Turčanová, Z., Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.

Rubrika: Recenzie a anotácie Vydanie: 5/2020

V apríli 2020 sa na knižný trh dostal prvý komentár k zákonu č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Online časopis

Milučký, J., Rybnikár, S., Gábriš, T., Judikatúra vo veciach potravinového práva.

Rubrika: Z vedeckého života Vydanie: 5/2020

Úsek potravinového práva je aktuálnou a rýchlo sa rozvíjajúcou právnou oblasťou. Doteraz však predovšetkým v rovine súdnych rozhodnutí bez knižného spracovania. Autori diela sa podujali na zmapovanie judikatúry Najvyššieho súdu...

Online časopis

Vôľa zmluvných strán (zmluvná sloboda) a podmienky vzniku práva na zmluvnú pokutu (zamyslenie nad jedným súdnym rozhodnutím)

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

Autorka sa zamýšľa nad rozsudkom Najvyššieho súdu ČR, ktorý znamená zásadnú zmenu v prístupe k dohode strán o zmluvnej pokute v prípade, ak vznik práva na zmluvnú pokutu dohoda strán viaže okrem porušenia povinnosti aj na ďalšiu právnu skutočnosť, ktorou je odstúpenie od zmluvy veriteľom pre porušen

Online časopis

Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

  Ak je zodpovednosť členov štatutárnych orgánov aktuálnou témou a požiadavky na zodpovednosť členov štatutárnych orgánov sa zvyšujú, tak je rovnako aktuálna aj téma kontroly výkonu pôsobnosti štatutárnych orgánov. Bez kontroly a z nej vyplývajúceho vynucovania zodpovednosti aj prísna právna úprava

Online časopis

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pri skončení pracovného pomeru

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

Príspevok je zameraný na lekársky posudok, ktorý je podkladom pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor porovnáva lekárske potvrdenie kontra lekársky posudok, popisuje formálne náležitosti posudku a na podklade rozhodovacej činnosti všeobecných súdov poskytuje výkla

Online časopis

Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora

Rubrika: Články Vydanie: 5/2020

Autori sa v článku zaoberajú otázkou, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, na ktoré podal podnet iba intervenient. Podľa autorov nie je odpoveď jednoliata. Kým pri nerozlučnom intervenientovi takéto dovolanie považujú za prípustné, pri obyčajnom intervenientovi ho nepripúšťajú. V prvom

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27. 11. 2019 (zmluva uzatvorená dozornou radou v mene spoločnosti a bezdôvodné obohatenie)

Rubrika: Glosy Vydanie: 5/2020

O bezdôvodné obohatenie ide výlučne vtedy, ak dôjde k majetkovej ujme na strane osoby oprávnenej z bezdôvodného obohatenia a tomu zodpovedajúcemu majetkovému prospechu na strane obohateného a zároveň na tento majetkový prospech neexistoval na strane obohateného právny dôvod. Pokiaľ

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 27/2017 z 27. 5. 2020 (potreba súhlasu manžela s prevzatím ručenia druhým z manželov podľa § 145 ods. 1 OZ)

Rubrika: Glosy Vydanie: 5/2020

Ustanovenie § 145 OZ sa vzťahuje na právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, t. j. vecí, ktoré už sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Právna možnosť uzavierať zmluvy len jedným z manželov nie je existenciou bezpodielového spoluvlastníctva nijako obmedzená. ...Uzavretím takýchto zmlúv len j

Online časopis

Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Rubrika: Štúdie Vydanie: 10/2020

Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transpa

Online časopis

Obchodné vedenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Rubrika: Články Vydanie: 10/2020

Autor sa zamýšľa nad možnosťami uplatnenia inštitútu obchodného vedenia na pracovnoprávne vzťahy. Na podklade konkrétnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov posudzuje, do akej miery je aplikácia tohto obchodnoprávneho inštitútu možná v pracovnom práve a aké má porušenie pravidiel obchodného vede

Online časopis

Reflexie o aplikácii materiálneho korektívu pri prečinoch podplácania

Rubrika: Články Vydanie: 10/2020

Korupcia patrí medzi tie spoločensky negatívne javy, ktoré majú historicky dlhodobý globalizačný charakter. V rámci rozhodovacej činnosti súdov a prokuratúry sa začali objavovať značné názorové rozdiely pri vymedzení úplatku, resp. výšky jeho hodnoty. Autor sa venuje všeobecným otázkam subsidiarity

Online časopis

Agresivita, agresia a násilná kriminalita

Rubrika: Články Vydanie: 10/2020

V článku sú charakterizované najviac pertraktované pojmy v oblasti násilnej kriminality, medzi ktoré patrí agresivita, agresia a vražda. Poznanie ich obsahu a významu je dôležité pre odhaľovanie násilnej kriminality, celkové posúdenie osobnosti páchateľa tejto kriminality a pre jej predchádzaniu.

Online časopis

Splnění podle občanského zákoníku

Rubrika: Zo zahraničia Vydanie: 10/2020

MAREK, K.: Splnění podle občanského zákoníku; Justičná revue, 72, 2020, č. 10, s. 1172 - 1180. Jde o nejčastější a nejžádanější způsob zániku závazku. Splněním projevuje dlužník svoji vůli...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie