Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fideikomisárna substitúcia de lege ferenda

Fideikomisárna substitúcia de lege ferenda
JUDr.
Katarína
Valová
PhD.
Komisia pre rekodifikáciu súkromného práva
Mgr.
Olivér
Bakos
Legislatívna skupina Prezídia Notárskej komory SR
Fideikomisárna substitúcia ako inštitút dedičského práva v minulosti
Inštitút fideikomisu bol známy už v klasickom rímskom práve. Spočiatku sa chápal ako určitá mravná povinnosť dediča odovzdať vec alebo iné plnenie fideikomisárovi. Jeho forma nebola osobitne regulovaná, fideikomis bol len neformálnou prosbou adresovanou dedičovi a dedičova obligácia vydať niečo inej osobe bola len mravnou povinnosťou. Fideikomis sa neskôr stal právne záväzným a Justinianus ho napokon postavil na rovnakú úroveň s inštitútom odkazu.
Paralelne s týmto vývojom vznikol aj inštitút tzv. univerzálneho fideikomisu. Jeho podstatou bolo odovzdanie celej pozostalosti fideikomisárovi na príkaz poručiteľa, pričom sa dedič dostal do nevýhodnej situácie, pretože z dedičstva nemal žiadne úžitky, napriek tomu bol zodpovedný za dlhy poručiteľa. Tieto problémy sa vyriešili zavedením námietky dediča
exceptio restitutae hereditatis,
vznesením ktorej zodpovednosť prešla na fideikomisára a tzv.
Pegaziánskej kvarty
(právo dediča na jednu štvrtinu dedičstva nezaťaženú fideikomisom).1)
Podobne ako iné inštitúty rímskeho práva, aj fideikomisárna substitúcia sa prostredníctvom recepcie stala súčasťou uhorského dedičského práva šľachticov. Vyvinuli sa dva inštitúty náhradníctva:
substitutio vulgaris
spočívalo v ustanovení náhradného dediča pre prípad, že by prvotne ustanovený dedič dedičstvo z akéhokoľvek dôvodu (napr. predumretie poručiteľa, odmietnutie dedičstva) nenadobudol,2)
substitutio fideicomissaria
predstavoval zverenecké nástupníctvo v dnešnom chápaní. Išlo o príkaz dedičovi, aby po určitom čase alebo v prípade určitej udalosti odovzdal pozostalosť následnému dedičovi.
"Poručiteľ pritom mohol dedičovi uložiť, aby podstatu dedičstva až do vydania zachoval a vydal ju následnému dedičovi celú, takže dedič mohol z dedičstva brať len úžitky a požitky, alebo mu mohol dedičstvo zanechať tak, že bude povinný vydať len to, čo mu pri riadnom užívaní a správe zostane."
3)
Testovacia sloboda bola v období feudalizmu značne obmedzená najmä inštitútom
aviticity
. Zrušením aviticity a ostatných reforiem z roku 1848 sa vytvoril priestor pre zrušenie právneho partikularizmu a na zavedenie jednotného právneho poriadku (vrátane dedičskoprávnych noriem) pre celé obyvateľstvo Uhorska bez ohľadu na pôvod. V dôsledku politických zmien po páde revolúcie z roku 1848 sa však tieto očakávania nenaplnili. Po násilnom zavedení rakúskeho právneho poriadku (vrátane rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka ABGB) bola napokon v roku 1860 obnovená platnosť uhorského obyčajového práva. Keďže mnohé právne normy už nezodpovedali požiadavkám doby, ich aplikovateľnosť a funkčnosť justície musela zabezpečiť Judexkuriálna konferencia prijatím tzv.
Dočasných súdnych pravidiel
4), ktoré pomerne stručne, ale pokrokovo upravili niektoré otázky dedičského práva. Obsahové náležitosti závetov a iných právnych úkonov pre prípad smrti však upravovali v minimálnom rozsahu. Nič sa nezmenilo ani prijatím zákonného článku č. XVI z roku 1876, ktorého predmetom úpravy boli len formálne náležitosti úkonov
mortis causa
.Fideikomisárna substitúcia teda ako inštitút uhorského obyčajového práva bola súčasťou nášho právneho poriadku až do roku 1950. Socialistické zákonodarstvo s cieľom potlačiť súkromné vlastníctvo sa snažilo čím viac obmedzovať dispozičné právo občanov s majetkom. Výnimkou nebola ani úprava dedičského práva, ktoré uprednostňovalo dedenie zo zákona a výrazne obmedzilo testovaciu slobodu. Podľa druhej vety § 550 zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka
"neplatné bolo aj ustanovenie závetu, že to, čo sa zanecháva, má dedič nadobudnúť len na určitý čas alebo neskoršie než dňom poručiteľovej smrti, ako aj ustanovenie závetu o tom, na koho má prejsť dedičstvo po dedičovej smrti".
Týmto sa zrušila možnosť pre poručiteľa ustanoviť zvereneckého nástupcu (následného dediča), no v zmysle prechodného ustanovenia § 565 ods. 2 vtedajšieho Občianskeho zákonníka to platilo len v prípade, ak poručiteľ zomrel po 31. decembri 1950. Znamenalo to, že k prechodu majetku na následného dediča mohlo dôjsť aj po účinnosti vtedajšieho Občianskeho zákonníka za predpokladu, že poručiteľ zomrel ešte pred jeho účinnosťou. K definitívnej likvidácii fidei­komisárnej substitúcie došlo až účinnosťou zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Prechodné ustanovenie § 503 ods. 2 uvedeného Občianskeho zákonníka vyslovilo, že sa zrušujú všetky obmedzenia dedičov vyplývajúce zo zvereneckého nástupníctva.
Fideikomisárna substitúcia v právnych úpravách niektorých európskych štátov
Česká republika
Rekodifikácia občianskeho práva hmotného v Českej republike sa výrazne dotkla aj úpravy dedičského práva. Český zákonodarca sa vydal na cestu obnovy niektorých tradičných inštitútov dedičského práva, ktoré boli známe v rakúskom aj uhorskom obyčajovom práve. Obnovila sa aj fideikomisárna substitúcia (zverenecké nástupníctvo), ktorú upravujú § 1512 až 1524 českého Občianskeho zákonníka. Právnu úpravu možno rozdeliť na dve časti: ustanovenia § 1512 až 1519 českého Občianskeho zákonníka upravujú podmienky vzniku, trvania a zániku zvereneckého nástupníctva a ustanovenia § 1520 až 1524 českého Občianskeho zákonníka riešia otázky súvisiace s majetkom, ktorý má byť predmetom takéhoto "postupného" dedenia, najmä možnosti nakladania s takýmto maje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).