Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Kasácia


Kasačné rozhodnutie dovolacieho súdu a ústavná sťažnosť

Ústavná sťažnosť sa čoraz viac vníma ako ďalší de facto opravný prostriedok proti rozhodnutiam všeobecných súdov v súkromnoprávnych veciach. Autor v tomto príspevku analyzuje právnu úpravu prípustnosti ústavnej sťažnosti de lege lata, a to vo vzťa...