Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Lehota


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo V 8/2018 z 26. 9. 2018 (povaha lehoty podľa § 125 ods. 2 CSP)

Desaťdňová lehota na doplnenie podania urobeného v elektronickej podobe (§ 125 ods. 2 Civilného sporového poriadku) je lehotou procesnou.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo V 8/2018 z 26. 9. 2018 (povaha lehoty podľa § 125 ods. 2 CSP)

Desaťdňová lehota na doplnenie podania urobeného v elektronickej podobe (§ 125 ods. 2 Civilného sporového poriadku) je lehotou procesnou.