Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Odvolanie


Odvolanie darovania - behaviorálny pohľad (follow up ku glose M. Hlušáka k rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Cdo 36/2021 z 22. 2. 2023, ZSP 21/2023)

Odvolanie darovania môže byť považované za triviálnu otázku súkromného práva, o ktorej už bolo snáď všetko napísané. Domnievame sa, že ide len o predsudok. Na odvolanie darovania sa dá pozrieť z množstva perspektív a jednou z nich je aj behaviorál...

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 175/2017 z 27.2.2018 (blanketové odvolanie)

Najvyšší súd SR 27.2.2018 vydal uznesenie, sp. zn. 6 Cdo 175/2017, z ktorého vyplýva, že vadu odvolania spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov môže odvolateľ z vlastnej iniciatívy odstrániť aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Ak tak uro...

Prípustnosť odvolaní proti rozhodnutiam vydaným v exekučnom konaní

Článok sa venuje otázke prípustnosti odvolania proti rozhodnutiam vydaným v exekučnom konaní pri rozlišovaní charakteru jednotlivých rozhodnutí a subjektov, ktoré tieto rozhodnutia vydávajú. Autor poukazuje na viaceré špecifiká exekučného konania ...