Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zabezpečenie peňažných prostriedkov na bankovom účte v civilnom procese

V súvislosti s rekodifikáciou civilného práva procesného prišlo, okrem iného, aj k výraznej koncepčnej zmene dočasných (neodkladných a zabezpečovacích) opatrení súdu. V súvislosti so stručnosťou právnej úpravy sa tak vynára otázka, ktorý druh dočasného opatrenia treba použiť na účely zabezpečenia peňažných prostriedkov na bankovom účte. Článok razí tézu, že v takomto prípade sa možno vždy domáhať nariadenia neodkladného opatrenia. Problematickým aspektom však je aj rozsah zabezpečenia peňažných prostriedkov, ktorý by mal korelovať s rozsahom následnej exekúcie. Vzhľadom na absenciu podrobnej právnej úpravy však zákon túto otázku nerieši.

1. Úvod
Exekučný poriadok
1)
poskytuje oprávnenému relatívne efektívny nástroj na vymoženie jeho pohľadávky v prípade, ak povinný disponuje peňažnými prostriedkami na účte v banke.
2)
Súdny exekútor môže po tom, čo mu je doručené poverenie, "lustrovať" účty povinného v bankách a pobočkách zahraničných bánk na Slovensku
3)
a vydať príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, na základe ktorého banka zablokuje povinnému sumu vo výške vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva.
4)
Súdny exekútor pri zablokovaní účtu môže využiť výhodu tzv. momentu prekvapenia, keďže príkaz na začatie exekúcie môže doručiť banke ešte pred tým, než je povinný upovedomený o začatí samotnej exekúcie, ako aj o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Často sa povinný dozvie o tom, že je voči nemu vedená exekúcia, zo skutočnosti, že mu boli v banke zablokované peňažné prostriedky. Povinný má však možnosť brániť sa proti prebiehajúcej exekúcii návrhom na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok,
5)
keďže až v prípade, ak márne uplynie lehota na podanie takéhoto návrhu, alebo po tom, čo súd takýto návrh zamietne právoplatným uznesením, súdny exekútor môže vydať exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke), na základe ktorého príde k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Aby nedošlo k neprimeranému predlžovaniu blokovania účtu, súdny exekútor musí vydať exekučný príkaz do 15 dní.
6)
Povinný má popritom, samozrejme, možnosť počas blokovania účtu uskutočniť "dobrovoľne" úhradu na účely uspokojenia vymáhanej pohľadávky. Exekučný poriadok poskytuje povinnému ochranu aj z toho hľadiska, že blokovanie účtu sa netýka peňažných prostriedkov na účte do výšky 165 eur a niektorých ďalších pohľadávok.
7)
Účinná ochrana pred zmarením vymáhania pohľadávky veriteľa však vyžaduje, aby zablokovanie účtu povinného po vydaní poverenia súdnemu exekútorovi nebolo jediným prostriedkom zabezpečenia peňažných prostriedkov na bankovom účte v civilnom procese. Ak by to tak bolo, povinný by mal možnosť ľahko zmariť vymoženie pohľadávky tým, že by "z dôvodu opatrnosti" najneskôr tesne po vzniku vykonateľného exekučného titulu buď previedol peňažné prostriedky na účet tretej osoby, alebo by tieto peňažné prostriedky vybral v hotovosti. Právny poriadok preto pozná viacero inštitútov v civilnom procese, ktoré môže využiť veriteľ na účely zabezpečenia peňažných prostriedkov dlžníka na účte v banke.
8)
Takýmito inštitútmi môžu byť neodkladné opatrenia, resp. zabezpečovacie opatrenia a európsky príkaz na zablokovanie účtu.
2. Neodkladné opatrenie vs. zabezpečovacie opatrenie
Občiansky súdny poriadokz roku 1963 umožňoval, aby sa veriteľ domáhal nariadenia predbežného opatrenia, ktorým sa uloží dlžníkovi zákaz, aby nakladal s peňažnými prostriedkami na bankovom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).