Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K problematike žaloby o nahradenie prejavu vôle v prípade porušenia predkupného práva (ZSP 43/2022)

§ 229 Civilného sporového poriadku
§ 382 Civilného sporového poriadku
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 140 a § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ sa žalobca v dôsledku porušenia jeho predkupného práva domáha nahradenia prejavu vôle žalovaného uzavrieť s ním kúpnu zmluvu o prevode dvoch samostatných pozemkov, ktoré v rámci zistených skutkových okolností nemusia podliehať spoločnému režimu, a žalobný petit je perfektný iba vo vzťahu k jednému pozemku (z hľadiska všetkých podstatných náležitostí kúpnej zmluvy), súd nemôže žalobu ako celok zamietnuť; jej zamietnutie prichádza do úvahy iba v časti týkajúcej sa pozemku, vo vzťahu ku ktorému žalobný návrh nie je perfektný.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/20/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).