Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postavenie advokáta v mediácii

Najväčšia výhrada advokátov vo vzťahu k využitiu mediácie spočíva v domnienke, že mimosúdne riešenia, ktoré ponúkajú advokáti, sú kvalitnejšie ako možnosti, ktoré ponúka mediácia. Mnohí mediátori sa, naopak, domnievajú, že ich služby sú kvalitnejšie ako služby advokátov, sú rýchlejšie a lacnejšie. Často tieto názory vychádzajú z rôznych mýtov o odbornej úrovni týchto dvoch profesií, pretože sa porovnáva niečo, čo je ťažko porovnateľné. Práca advokáta spočíva na úplne iných princípoch ako práca mediátora. Za vhodných podmienok môžu tieto dve profesie spolupracovať pri dosahovaní konsenzuálneho riešenia sporov.

Úvod do problematiky
Nazeranie na konflikty a spory a rôzne spôsoby ich riešenia predstavujú hlavný rozdiel medzi súdnym a mimosúdnym - alternatívnym riešením sporov. Tento článok sa zaoberá mediáciou ako jednou z alternatívnych metód riešenia konfliktov a sporov a postavením advokáta v mediácii. Približuje rozdiel medzi mediáciou ako metódou riešenia interpersonálnych konfliktov a mediáciou v zmysle zákonnej úpravy. Poukazuje na rozdielny prístup, ak sa rieši spor na súde a v mimosúdnom konaní, a na vnímanie konfliktu z pozície záujmov klienta.
Pri zvyšujúcom sa povedomí o mediácii medzi verejnosťou stojí čoraz častejšie pred advokátmi úloha vyhodnotiť, či pre ich klientov je alebo nie je vhodná mediácia, či už ako alternatíva súdneho konania pred podaním návrhu na súd, alebo ako paralelný postup popri súdnom konaní, s cieľom dojednania súdneho zmieru alebo mimosúdneho vyriešenia dohodou (napr. rodičovskou) počas súdneho konania. Od roku 2018 prebieha na niektorých okresných súdoch v rámci projektu "Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci"
1)
pilotné overovanie multidisciplinárneho prístupu k riešeniu sporov (inšpirovaného tzv. Cochemským modelom) v niektorých agendách registra P (čiastočne aj Em), kde jedným z princípov je širšie uplatňovanie interdisciplinárnej spolupráce súdu s odborníkmi, ktorí sa venujú riešeniu rodinnoprávnych sporov, vrátane odporúčania mediácie
2)
alebo nariaďovania mediácie.
3)
Zároveň sa pripravuje v gescii Ministerstva spravodlivosti SR projekt smerujúci k podpore alternatívneho riešenia súdnych sporov cestou mediácie.
4)
Efektívne využitie mediácie ako formy mimosúdneho riešenia sporov pri zachovaní princípu dobrovoľnosti mediácie vyžaduje, aby potenciálni konzumenti mediačných služieb mali dostatok informácií o výhodách a nevýhodách tohto typu mimosúdneho riešenia sporov. V praxi sa ukázalo, že všeobecné informácie o postupe pri riešení sporu zvyčajne nepočítajú so situáciou, že klienti, ktorí zvažujú využitie mediácie, majú zvolených právnych zástupcov, a preto bežné zdroje informácií (webové stránky Ministerstva spravodlivosti SR, webové stránky jednotlivých mediátorov alebo mediačných centier a záujmových združení mediátorov a pod.) nedávajú obyčajne odpoveď na otázku, kedy a ako mediáciu využiť pre činnosť advokátov pri riešení sporov ich klientov. Mechanické opisovanie pozitív mediácie pôsobí často na odborníkov z oblasti práva kontraproduktívne, keďže sa bez podrobnejšieho vysvetlenia vyzdvihuje neformálnosť, rýchlosť a nižšie náklady mediácie oproti súdnemu konaniu, čo môže evokovať u advokátov očakávanie nižšej miery kvality práce mediátorov v porovnaní s právnymi službami. Našou ambíciou je priblížiť čitateľom podrobnejšie metódu mediácie vrátane zodpovedajúcej právnej úpravy, ale popri výhodách mediácie ako jednej z foriem alternatívneho riešenia sporov pre klientov - konzumentov mediačných služieb - upozorniť na výhody mediácie vo vzťahu k poskytovaniu právnych služieb advokátmi.
Mediácia ako metóda a mediácia podľa zákona o mediácii
Je potrebné rozlišovať mediáciu ako metódu, mediáciu v zmysle legálnej definície podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii (ďalej aj "zákon o mediácii") označovanú aj ako mediáciu v civilných veciach a mediáciu podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorá sa označuje aj ako mediácia v trestných veciach. V oblasti sporov v civilnom práve je teda vždy potrebné diferencovať, či sa v právnych predpisoch pri použití pojmu "mediácia" odkazuje na mediáciu podľa zákona o mediácii alebo na mediáciu ako metódu, t.j. ako určitý súbor techník, ktoré v štruktúrovanej forme vedú k riešeniu konfliktov za prítomnosti tretej - nestrannej osoby, pričom ale nejde o mediáciu podľa zákona o mediácii.
5)
Niektoré právne predpisy síce pojem "mediácia" používajú, ale odkaz neobsahujú.
6)
V prípade odporúčania mediácie súdom na základe ustanovení procesných kódexov (Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok) sa v praxi za mediáciu považuje mediácia vykonávaná mediátormi zapísanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.
Mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov
je využiteľná v rôznych fázach konfliktu a v rôznych oblastiach života. Z hľadiska definície konfliktu sú mediáciou riešiteľné primárne
interpersonálne konflikty.
Pri skupinových konfliktoch a medziskupinových konfliktoch už je možné a niekedy potrebné zvažovať iné metódy.
Z hľadiska predmetu
môže byť mediáciou ako metódou riešený takmer každý konflikt, pričom je však pôsobnosť zákona o mediácii zúžená na spory vznikajúce z občianskoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obdobných cezhraničných právnych vzťahov. Podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch je mediácia limitovaná prevažne, hoci nie výlučne, na náhradu škody (ujmy) spôsobnej obvineným poškodenému.
Čo sa týka
osoby mediátora
, v
širšom zmysle
mediácie ako metódy je mediátor ktokoľvek, kto štruktúrovane sprostredkúva komunikáciu pri riešení konkrétneho sporu, napríklad to môže byť aj maloletý mediátor v peer alebo tzv. rovesníckej mediácii detí, zamestnanec personálneho oddelenia pri riešení konfliktu medzi spolupracovníkmi na pracovisku. Z hľadiska
užšieho poňatia
osoby mediátora podľa zákona o mediácii musí mediátor spĺňať požiadavky ustanovené zákonom vrátane absolvovaného akreditovaného vzdelania.
Mediátor má postavenie podnikateľa
. Mediáciu podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch vykonávajú
probační a mediační úradníci
, t.j.
štátni zamestnanci
, ktorí pôsobia v rámci okresných súdov. Výsledok mediácie v trestných veciach okrem samotného vyriešenia sporu, napríklad dohodnutie spôsobu úhrady škody, môže mať aj priamy dopad na trestné konanie.
7)
V ďalšom texte sa pojem "mediácia" bude používať pre mediáciu definovanú podľa zákona o mediácii, t.j. pre mediá­ciu v civilných veciach, pokiaľ nebude výslovne uvedené, že ide o mediáciu ako metódu alebo o mediáciu v trestných veciach.
Vzťah advokácie a mediácie
Vzťah advokácie a mediácie v slovenskom právnom poriadku nie je explicitne upravený.
V zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej aj "zákon o advokácii") advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej aj "klient") v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Výkon advokácie je:
-
zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní,
-
poskytovanie právnych rád,
-
spisovanie listín o právnych úkonoch,
-
spracúvanie právnych rozborov,
-
správa majetku klientov a
-
ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonávajú sústavne a za odmenu (ďalej aj "právne služby").
8)
Advokát je pri poskytovaní právnych služieb
nezávislý
, je
viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta
.
9)
Advokát je
povinný
pri výkone advokácie
chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi
. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. Advokát je povinný pri výkone advokácie
postupovať s odbornou starostlivosťou
, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a
dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné.
Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
10)
Advokát nesmie poskytovať právne služby a zastupovať klientov s protichodnými záujmami
,
11)
dokonca je vylúčené aj zastupovanie dvoch klientov v role protistrany dvoma rôznymi advokátmi, ktorí ale vykonávajú advokáciu spoločne,
12)
a nesmie poskytnúť právne služby v prípade, ak informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť.
13)
Zákon o mediácii definuje
mediáciu ako činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu
.
14)
Mediátor je povinný:
-
pri výkone mediácie
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy
a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť;
-
vykonávať svoju činnosť osobne
, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne,
s náležitou odbornou starostlivosťou
, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie;
-
správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom;
-
informovať
pred začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach;
-
poučiť
osoby zúčastnené na mediácii pred začatím mediácie o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dot­knuté, a o dôsledkoch mediácie;
-
rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy
.
15)
Mediátor
nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu,
a nesmie
vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada.
16)
Nad rozsah právnej úpravy je logickým výkladom možné odvodiť, že mediátor je povinný odmietnuť vykonať mediáciu nielen vtedy, keď ako advokát poskytoval právne služby v spore, ktorý má byť predmetom mediácie alebo v s ním súvisiacom spore,
druhej strane
(t.j. protistrane žiadateľa o mediáciu), ale aj v prípade, ak poskytoval právne služby
samotnému iniciátorovi mediácie
. Za žiadateľa o mediáciu je potrebné pre účel tohto ustanovenia považovať všetky osoby zúčastnené na mediácii, nie iba iniciátora mediácie, keďže mediátor je v rovnocennom vzťahu voči všetkým osobám zúčastneným na mediácii.
Z ustanovení zákona o advokácii a zákona o mediácii je možné urobiť vo všeobecnosti tieto
závery
a vyzdvihnúť tieto
rozdiely
:
-
Advokát by mal byť v prvom rade právny poradca jednej strany a nemal by poskytovať právne služby dvom stranám sporu s protichodnými záujmami. Mediátor, na­opak, poskytuje svoje služby obom stranám sporu, mal by byť nestranný a nezaujatý.
-
Advokát poskytuje právne služby a právne poradenstvo, mediátor v zmysle zákona o mediácii pomáha stranám riešiť spor.
-
Ak advokát, ktorý má oprávnenie vykonávať mediačnú činnosť, vystupoval ako mediátor v konkrétnom spore alebo sa v súvislosti s mediáciou oboznamoval s informáciami, ktoré síce nesúviseli priamo s riešeným sporom, ale mohli by jednu zo strán neoprávnene zvýhodniť, nemal by poskytnúť po ukončení mediácie iba jednej zo strán právne služby, napríklad prevziať zastupovanie v súdnom spore.
-
Je v rozpore so zákonom a so zásadami mediácie, aby mediátor viedol mediáciu tam, kde predtým pôsobil ako právny poradca, prípadne právny zástupca jednej zo strán.
Advokát s oprávnením na výkon činnosti mediátora
Pokiaľ je advokát oprávnený vykonávať mediačnú činnosť, t.j. je zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, mediačnú činnosť nevykonáva ako poskytovanie právnych služieb, ale na základe oprávnenia na výkon tejto mediačnej činnosti.
Podľa našich vedomostí rozlišujú advokáti s oprávnením na výkon činnosti mediátora (ďalej aj "advokát a mediátor v jednej osobe") v praxi prísne od počiatku kontaktu so žiadateľom o službu (potenciálnym klientom alebo potenciálnym iniciátorom mediácie), akú službu idú poskytovať. Pokiaľ sú oslovení ako mediátori, poskytujú mediačné služby, a pokiaľ sú oslovení s požiadavkou na právne služby, poskytujú právne služby.
Špecifický prípad nastáva iba vtedy, ak klient vyhľadá advokáta a mediátora v jednej osobe práve z dôvodu,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).