Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko úvah o právnej úprave rozsudku pre zmeškanie

Autori v príspevku analyzujú súčasnú právnu úpravu rozsudku pre zmeškanie zakotvenú v zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") a rozoberajú, či je možné rozsudok pre zmeškanie považovať za formu procesnej sankcie. Hlavným cieľom príspevku je zodpovedanie otázky, ako sa majú v praxi vykladať ustanovenia Civilného sporového poriadku o rozsudku pre zmeškanie pri čiastočnej procesnej aktivite strany sporu a či je súčasná právna úprava rozsudku pre zmeškanie v súlade s Ústavou SR. Autori na záver prezentujú vlastný názor, ako by sa mala novelizovať právna úprava rozsudku pre zmeškanie.

NIEKOĽKO ÚVAH O PRÁVNEJ ÚPRAVE ROZSUDKU PRE ZMEŠKANIE
JUDr.
Martin
Landl
advokát
Mgr.
Martin
Orviský
Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, advokátsky koncipient
Úvod
Profesor Emil Ott vo svojom diele z roku 1898 uvádza myšlienku, podľa ktorej
"jelikož spor předpokládá součinnosti soudu i obou stran, musí zákonodárství o to se postarati, aby nečinností jednoho z těchto činitelů zmařeno nebylo dosažení účelu".
1) Táto myšlienka bola u profesora Otta úvodom k výkladu rozsudku pre zmeškanie. Práve rozsudok pre zmeškanie predstavuje zákonom predpokladaný procesný inštitút, ktorého účelom je, aby nečinnosť strán sporu nezmarila účel civilného sporového konania a aby nečinnosť strán sporu (najmä žalovaného) nespôsobovala zbytočné prieťahy v konaní (čo bol aj dôvod, prečo bol rozsudok pre zmeškanie novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 232/1995 Z.z. znovu zavedený do právneho poriadku SR). Súčasná právna úprava rozsudku pre zmeškanie obsiahnutá v Civilnom sporovom poriadku na rozdiel od právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom súdnom poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) diferencuje medzi rozsudkom pre zmeškanie pred nariadením pojednávania a po nariadení pojednávania. Podľa dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku obe formy kontumačného rozsudku predstavujú formu procesnej sankcie za pasivitu žalovaného alebo žalobcu v konaní, ktorá spočíva najmä v absencii splnenia povinnosti tvrdiť a povinnosti preukázať svoje tvrdenia dôkazmi alebo v nedostavení sa na už nariadené pojednávanie.2) Hlavný rozdiel medzi rozsudkom pre zmeškanie pred nariadením pojednávania a po nariadení pojednávania spočíva najmä v tom, že kým v prípade rozsudku pre zmeškanie pred nariadením pojednávania má súd len možnosť touto formou rozsudku konanie ukončiť, v prípade rozsudku pre zmeškanie po nariadení pojednávania súd podľa doslovného textu zákona už nemá možnosť akejkoľvek úvahy o rozhodnutí sporu touto formou rozsudku, ale po splnení zákonom ustanovených formálnych predpokladov a na návrh prítomnej strany sporu tak rozhodnúť musí (medzi ďalšie významné rozdiely patrí napr. že pred nariadením pojednávania je možné vydať len rozsudok pre zmeškanie žalovaného nie však žalobcu a iné). Z tohto dôvodu sa ďalej budeme zaoberať najmä právnou úpravou rozsudku pre zmeškanie po nariadení pojednávania, i keď sa okrajovo dotkneme aj rozsudku pre zmeškanie pred nariadením pojednávania.
Podľa § 274 CSP:
"Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a v predvolaní na pojednávanie bol žalovaný poučený o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškania a b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami."
3) Z citovaného zákonného ustanovenia možno vyvodiť, že rozsudkom pre zmeškanie žalovaného po nariadení pojednávania je možné vo veci rozhodnúť len v prípade žaloby o splnenie povinnosti [§ 137 písm. a) CSP], a to za podmienky, že žalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný, bol zároveň poučený o možnosti rozhodnúť vec rozsudkom pre zmeškanie, bez ospravedlnenia sa na toto nariadené pojednávanie nedostavil a žalobca na pojednávaní navrhol, aby súd vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalovaného. Podľa komentára k Civilnému sporovému poriadku vydanie rozsudku pre zmeškanie podľa § 274 CSP pojmovo predpokladá, že si žalovaný splnil svoje procesné povinnosti vyjadrené v § 167 CSP, vyjadril sa k podanej žalobe a predložil na svoju obranu dôkazy.4) Aj v rozhodnutiach okresných súdov už možno nájsť kontumačné rozsudky, ktoré boli vydané v konaní, v ktorom strana síce bola aktívna z hľadiska písomných podaní, ale nedostavila sa na nariadené pojednávanie (buď vôbec, alebo s meškaním), v dôsledku čoho okresné súdy rozhodli rozsudkom pre zmeškanie. Jeden z prvostupňových súdov toto rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie v uznesení, v ktorom zamietol návrh strany sporu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, odôvodnil nasledovne:
"Rozsudok pre zmeškanie, tzv. kontumačný rozsudok, je osobitným druhom rozsudku, ktorý predstavuje procesnú sankciu za pasivitu v civilnom sporovom konaní... S účinnosťou od 1.7.2016 teda dochádza k rozhodnutiu o žalobe rozsudkom pre zmeškanie nielen pri úplnej pasivite strany sporu, ale aj pri čiastočnej, resp. následnej pasivite, keď napriek tomu, že žalobca podal žalobu, a teda bol v konaní aktívny, alebo žalovaný sa k žalobe vyjadril, a teda taktiež bol v konaní aktívny, bez ohľadu na túto predchádzajúcu aktivitu, rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie z dôvodu nedostavenia sa na pojednávanie."
5)
V zmysle tejto argumentácie súd neprihliada na akúkoľvek predchádzajúcu aktivitu strany v spore alebo na zmeškanou stranou predložené tvrdenia a dôkazy, ale rozhodne v neprospech strany, ktorá sa nedostavila na nariadené pojednávanie.
Je ale po právnej stránke správne prijať takýto doslovný výklad ustanovení o rozsudku pre zmeškanie, keď strana, ktorá pojednávanie zmeškala, bola do pojednávania v konaní aktívna? V prvom rade je potrebné uviesť, že strany sporu by sa v prípade, ak sa nedostavia na pojednávanie (napr. v prípade žalobcu, ak nie je nijakým spôsobom spochybnený jeho nárok, alebo v prípade žalovaného, ak písomnými podaniami dostatočne spochybnil nárok žalobcu alebo nie je pasívne vecne legitimovaný, v dôsledku čoho strany sporu predpokladajú, že konanie bude pre nich úspešné a z hľadiska hospodárnosti konania nepovažujú účasť na pojednávaní za nutnú), mali vždy vopred včas ospravedlniť a súhlasiť s pojednávaním v ich neprítomnosti, čím vylúčia aplikáciu ustanovení o rozsudku pre zmeškanie, alebo v prípade, ak na pojednávanie meškajú (napr. v súvislosti so zlou dopravnou situáciou), pokúsiť sa súd, pokiaľ je to možné, aspoň telefonicky upozorniť na meškanie a požiadať súd, aby s pojednávaním na meškajúcu stranu počkal. Pokiaľ však strany sporu boli v konaní aktívne a písomne sa v konaní vyjadrili, ale bez ospravedlnenia sa nedostavili na nariadené pojednávanie, je v prípade rozhodovania sporu rozsudkom pre zmeškanie nepochybne potrebné zohľadniť aj judikatúru Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR, v zmysle ktorej
"všeobecný súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale sa od neho môže a musí odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z princípov, ktoré majú svoj základ v ústavne konformnom právnom poriadku ako významovom celku.
Povinnosť súdov vyhľadávať právo totiž neznamená len vyhľadávať priame a výslovné pokyny v zákonnom texte, ale tiež povinnosť zisťovať a formulovať, čo je konkrétnym právom aj tam, kde ide o interpretáciu abstraktných noriem a ústavných zásad.
"6) Zároveň Ústavný súd SR vo svojej judikatúre vyjadril právny názor, v zmysle ktorého "
právne normy totiž treba vykladať tak, aby plnili svoju funkciu spočívajúcu v rozumnom a spravodlivom vyriešení problému v tom zmysle, aby obstálo pred meradlom tzv. zdravého rozumu a v spoločnosti panujúcich predstáv o spravodlivosti
".7)
Práve vzhľadom na uvedené právne názory vyjadrené v rozhodnutiach Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR bude cieľom tohto príspevku najmä zamyslieť sa nad účelom kontumačného rozsudku (napr. či môže ísť o formu procesnej sankcie, prípadne aký je skutočný účel rozsudku pre zmeškanie), ako aj zamyslenie sa nad tým, či je správna8) aplikácia metódy doslovného gramatického výkladu súčasnej právnej úpravy rozsudku pre zmeškanie (čo sa už deje a súd v rámci tejto metódy výkladu neprihliada na predchádzajúcu procesnú aktivitu strany v spore a ani na jej predchádzajúce tvrdenia alebo predložené dôkazy) a či je táto metóda aplikácie rozsudku pre zmeškanie v súlade s účelom civilného procesu a právom účastníkov konania na spravodlivý súdny proces alebo či ide dokonca o ustanovenia, ktoré môžu byť v rozpore s Ústavou SR.
Je rozsudok pre zmeškanie formou procesnej sankcie?
Aby sme sa mohli dostať k účelu rozsudku pre zmeškanie, potrebujeme v prvom rade vyriešiť otázku, či je možné kontumačný rozsudok považovať za formu procesnej sankcie za pasivitu strany v spore. Na úvod chceme preto uviesť, že v právnej teórii existujú dva rozdielne názory na túto otázku. Podľa jedného rozsudok pre zmeškanie predstavuje formu procesnej sankcie, kým podľa druhého nemôže ísť o formu procesnej sankcie. Oba názory sa zhodujú v tom, že kontumačný rozsudok je nástroj k dosiahnutiu efektívnejšieho a rýchlejšieho rozhodovania sporov.9) Názor, v zmysle ktorého rozsudok pre zmeškanie predstavuje formu procesnej sankcie, je napríklad v Českej republike odôvodnený v judikatúre Ústavného súdu ČR, podľa ktorého
"rozsudok pre zmeškanie je poňatý ako sankcia za nedostavenie sa k súdu. Sankcia potom spočíva v tom, že súd rozhoduje v neprítomnosti strany, ktorá sa bez ospravedlnenia nedostavila (zmeškala), a vychádza zo skutkových tvrdení tej strany, ktorá bola dbalá a dostavila sa."
10) Uvedené závery Ústavného súdu ČR však nie je možné plne aplikovať na súčasnú právnu úpravu v SR, ale je potrebné ich modifikovať, keďže podľa § 274 a § 278 CSP súd buď v prípade nedostavenia sa žalovaného na pojednávanie žalobe vyhovie, alebo v prípade nedostavenia sa žalobcu žalobu zamietne.
Sankcia za nedostavenie sa na nariadené pojednávanie bez ospravedlnenia teda môže v SR znamenať rovno stratu sporu
a nie len sankciu v podobe vychádzania pri rozhodovaní zo skutkových tvrdení prítomnej strany, ktoré sa považujú za pravdivé tak, ako to predpokladá právna úprava v ČR.
Podľa nášho názoru však v prípade rozsudku pre zmeškanie nemôže ísť o formu procesnej sankcie, keďže nie je splnený základný predpoklad pre to, aby mohlo ísť o sankciu, a to porušenie zákonom alebo súdom uloženej povinnosti, keďže účasť na pojednávaní je právom strán sporu, a máme za to, že právom strán sporu je aj vyjadrenie sa k písomným podaniam druhej strany sporu, a nie je preto možné sankcionovať stranu sporu len za nevyužitie práva. Rovnako je posudzovanie rozsudku pre zmeškanie ako sankcie, podľa nášho názoru, v rozpore s účelom tohto inštitútu, ktorý rozoberáme v ďalšej časti tohto príspevku. Aby mohlo ísť o procesnú sankciu, musí dôjsť k porušeniu určitej povinnosti strany sporu (keďže kontumačný rozsudok je možné v zmysle § 278 CSP vyda
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).