Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo zamestnanca na ochranu súkromia

Druhý januárový týždeň bolo pomerne značne medializované rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Barbulescu proti Rumunsku, sťažnosť č. 61496/08. Rozhodnutie vzbudilo veľký záujem nielen v laickej, ale predovšetkým v odbornej verejnosti. Európsky súd pre ľudské práva sa v predmetnom prípade zaoberal otázkou konfliktu práva na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie zamestnanca so záujmom zamestnávateľa na tom, aby zamestnanci v pracovnej dobe plnili svoje úlohy súvisiace s výkonom práce a nepoužívali prostriedky zamestnávateľa na súkromné účely. V príspevku priblížime čitateľom uvedené rozhodnutie a tiež vybrané rozhodnutia slovenských a českých súdov týkajúce sa ochrany súkromia.

Právo zamestnanca na ochranu súkromia
Mgr.
Marek
Švec
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sťažnosť podal rumunský štátny občan Bogdan Mihai Barbulescu 15. decembra 2008 na základe článku 34 Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd.1) V podanej sťažnosti tvrdil, že zo strany jeho zamestnávateľa, ktorý s ním ukončil pracovný pomer, došlo k porušeniu jeho práva na rešpektovanie súkromia a korešpondencie, ako aj to, že rumunské súdy toto jeho právo nedokázali ochrániť.
Barbulesku bol zamestnancom súkromnej spoločnosti. Pri výkone svojej pracovnej činnosti využíval na základe žiadosti svojho zamestnávateľa na komunikáciu so zákazníkmi aj aplikáciu Yahoo Messenger. V roku 2007 ho zamestnávateľ informoval, že v čase od 5. do 13. júla 2007 monitoroval jeho komunikáciu cez aplikáciu Yahoo Messenger a zistil, že napriek interným predpisom spoločnosti využíva firemné internetové pripojenie na súkromnú komunikáciu. Barbulescu najprv súkromnú komunikáciu popieral. Následne mu zamestnávateľ predložil 45 stranový prepis jeho komunikácie prostredníctvom Yahoo Mesenger, ktorý obsahoval prepisy všetkých správ, ktoré si vymenil so svojou snúbenicou a svojím bratom v období, kedy bola jeho komunikácia sledovaná. Prepis tiež obsahoval päť krátkych správ, ktoré si vymenil so svojou snúbenicou 12. júla 2007 prostredníctvom súkromného účtu Yahoo Messenger.
Na základe uvedených zistení zamestnávateľ 1. augusta 2007 ukončil s Barbuleskom pracovný pomer pre porušenie vnútorných predpisov spoločnosti, ktoré uvádzajú najmä:
"Je prísne zakázané narušovať poriadok a disciplínu v rámci areálu spoločnosti a predovšetkým ... používať počítače, kopírovacie stroje, telefóny, telexové a faxové stroje pre osobnú potrebu."
Barbulesku napadol rozhodnutie svojho zamestnávateľa na okresnom súde v Bukurešti a žiadal, aby súd uznal ukončenie pracovného pomeru za neplatné, a to z dôvodu porušenia jeho práva na súkromnú korešpondenciu, chráneného rumunskou ústavou a trestným zákonníkom. Okresný súd jeho žalobu zamietol s odôvodnením, že zamestnávateľ postupoval v súlade s pracovnoprávnymi predpismi a žalobca bol riadne informovaný o interných predpisoch spoločnosti zakazujúcich využívanie zdrojov spoločnosti na súkromné účely.
Barbulesku sa proti rozhodnutiu okresného súdu odvolal a tvrdil, že správy boli chránené článkom 8 dohovoru, ktorý sa týka "súkromného života" a "korešpondencie". Namietal tiež, že mu nebolo umožnené predvolať svedkov, ktorí by preukázali, že svojím konaním nespôsobil zamestnávateľovi žiadnu ujmu. V konečnom rozhodnutí zo 17. júna 2008, bukureštský odvolací súd zamietol jeho odvolanie a potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. S odvolaním sa na smernicu EÚ 95/46/ES, odvolací súd rozhodol , že konanie zamestnávateľa bolo primerané, a že sledovanie komunikácie žalobcu bolo jediným spôsobom, ktorým bolo možné zistiť, či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Odvolací súd vo svojom rozhodnutí uviedol:
"Vzhľadom na to, že zamestnávateľ má právo a povinnosť zabezpečiť fungovanie spoločnosti a za týmto účelom skontrolovať spôsob, akým jej zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy, a na skutočnosť, že zamestnávateľ má disciplinárnu právomoc, ktorou môže legitímne disponovať a ktorá ho oprávňuje na monitorovanie a uskutočňovanie prepisov komunikácie v Yahoo Messenger, a na to, že zamestnanec poprel, že by službu využíval na súkromné účely po tom, čo bol spolu s jeho ostatnými kolegami varovaný pred používaním zdrojov spoločnosti na súkromné účely, sa nemôže domnievať, že porušenie jeho korešpondencie (violarea secretului corespondentei) nebol jediný spôsob na dosiahnutie tohto legitímneho cieľa a že správna rovnováha medzi potrebou chrániť súkromný život zamestnanca a právom zamestnávateľov dohliadať na fungovanie podnikania nebola zasiahnutá."
Po neúspechu na rumunských súdoch sa Barbulesku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).