Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rodné číslo v pracovnej zmluve

Príspevok sa zaoberá problémom identifikácie zamestnanca jeho rodným číslom uvedeným v pracovnej zmluve, resp. niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Autorka analyzuje účel a právny základ spracovateľských operácií týkajúcich sa tohto osobného údaja v kontexte zatiaľ účinných, ale aj pripravovaných nových pravidiel ochrany osobných údajov (GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).

RODNÉ ČÍSLO V PRACOVNEJ ZMLUVE
JUDr.
Jana
Žuľová
PhD.
odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Úvod
Právny1) úkon, ktorý sa v kontexte tohto článku príkladmo obmedzuje len na pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, musí spĺňať určité zákonné náležitosti platnosti. Platnosť je základným atribútom záväznosti práv a povinností účastníkov, ktoré im vyplývajú z právnych vzťahov založených právnymi úkonmi. Z hľadiska platnosti každého právneho úkonu je nevyhnutné označenie zmluvných strán a ich náležitá identifikácia. Kým absencia označenia zmluvných strán zapríčiní absolútnu neplatnosť právneho úkonu, neúplná či chybná identifikácia automaticky takýto právny účinok nemá. Nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepochybné, kto zmluvu uzavrel.2)
Žiadne ustanovenie Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej len "Zákonník práce") výslovne nepredpisuje povinné identifikátory zmluvnej strany. Zamestnávateľ sa tak zvyčajne identifikuje rovnako ako vo svojich obchodných dokumentoch.3) Uvádzanie obchodného mena je pritom samozrejmosťou, ale nie povinnosťou, pokiaľ je nepochybné, kto je účastníkom právneho úkonu, ak, navyše, pracovnoprávne predpisy neobsahujú povinnosť označiť zamestnávateľský subjekt jeho obchodným menom.4) Identifikátory požadované od zamestnanca majú v praxi skutočné široký diapazón. Na internetových stránkach možno dohľadať rôzne "zaručene použiteľné" vzory pracovnej zmluvy alebo niektorej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktoré vyžadujú vyplniť na identifikáciu zmluvnej strany súčasne, ale aj v rôznych kombináciách: meno a priezvisko zamestnanca, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu/iného identifikačného dokladu, adresu bydliska, emailovú adresu, telefónne číslo, rodinný stav a pod. Skôr, ako sa zamestnávateľ rozhodne pre editovanie niektorého vzoru, mal by kvalifikovane posúdiť, ktoré údaje zamestnanca môže z pohľadu pravidiel ochrany osobných údajov pre identifikáciu zmluvnej strany vôbec vyžadovať.
V načrtnutých súvislostiach upriamujeme pozornosť na oprávnenosť zamestnávateľa získať a spracúvať rodné číslo zamestnanca na pracovnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve, a to v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR") a pripravovaného zákona o ochrane osobných údajov, ktorým sa zruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len nový "zákon o OOÚ").5)
1. Rodné číslo - bežný alebo citlivý údaj?
Rodné číslo je osobným údajom, pretože umožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. V podmienkach Slovenskej republiky6) je to jedinečný a trvalý identifikátor fyzickej osoby, z ktorého je možné určiť aj ďalšie osobné údaje, a to dátum narodenia (vek) a pohlavie. Rozoznávame medzi bežnými (všeobecnými) osobnými údajmi a tzv. citlivými údajmi, ktorých spracovanie podlieha sprísneným pravidlám ochrany. Terminológiou zatiaľ platného a účinného zákona č. 122/2013 Z.z. a pripravovaného nového zákona o OOÚ v prípade citlivých údajov ide o osobitnú kategóriu osobných údajov.
Zákon č. 122/2013 Z.z. spomína všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo) v § 13 ods. 2 v súvislosti s obmedzením jeho použitia len na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Ustanovenie § 13 je uvádzané nadpisom "
Osobitné kategórie osobných údajov
". Na základe danej systematiky Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad") považuje/považoval rodné číslo za citlivý údaj.7)
Nový zákon o OOÚ inovuje viaceré pravidlá ochrany osobných údajov a systematika zákona č. 122/2013 Z.z. je zásadne "prekopaná". V súlade s § 17 ods. 1 nového zákona o OOÚ sa citlivými údajmi rozumejú taxatívne vymedzené údaje. Ide o údaje "
odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ďalej genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby
." Spracúvanie citlivých osobných údajov sa zakazuje, až na desať vý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).