Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Záväzné pokyny v koncernoch v poľskom práve

Novela poľského Zákonníka obchodných spoločností z 9. februára 2022 zaviedla do poľského práva po prvýkrát úpravu koncernov (skupín spoločností). Komplexne sú tak upravené korporačné vzťahy medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. Kľúčovým nástrojom na zabezpečenie koherentnosti politiky skupiny spoločností, v ktorej existuje vzťah dominancie a závislosti, sa podľa novej právnej úpravy stáva inštitút záväzných pokynov. Cieľom tohto článku je priblížiť slovenskému čitateľovi novú právnu úpravu, systematizovať podmienky a obmedzenia možnosti materskej spoločnosti vydávať záväzné pokyny svojej dcérskej spoločnosti.

Úvod
Slovenské
1)
právo obchodných spoločností neobsahuje komplexnú úpravu koncernového práva. Ustálené nie sú ani názory na to, do akej miery môže materská spoločnosť dávať záväzné pokyny svojej dcérskej spoločnosti. Legislatívny zámer rekodifikácie slovenského práva obchodných spoločností však s úpravou koncernového práva a aj určitej formy pokynov počíta.
1)
Z toho dôvodu by mohol byť pre čitateľa zaujímavý aj pohľad na aktuálny vývoj legislatívy v zahraničí.
Novela poľského Zákonníka obchodných spoločností z 9. februára 2022 (ďalej aj "KSH")
2)
zaviedla do poľského práva po prvýkrát úpravu koncernov. Jedným z kľúčových nástrojov zlepšenia fungovania spoločností v rámci holdingových štruktúr sa stáva v súčasnosti mechanizmus vydávania záväzných pokynov (poľ.
wiążące polecenia
). Dôvodom využitia tohto právneho nástroja v praxi je zlepšenie riadenia zložitých kapitálových štruktúr pri vyvážení záujmov jednotlivých spoločností zaradených do týchto štruktúr. Treba pritom podčiarknuť, že sa zákonodarca pri zavádzaní nástroja záväzného pokynu zameral na jeho dobrovoľnú aplikáciu konkrétnymi materskými spoločnosťami.
V čl. 212§ 1 KSH totiž určil, že materská spoločnosť môže - ale nemusí - vydať záväzný pokyn dcérskej spoločnosti, ktorá je súčasťou koncernu (doslova po poľsky:
skupiny spoločností
), pokiaľ ide o obchodné vedenie spoločností (doslova po poľsky:
vedenie záležitostí spoločností
). Zdá sa teda, že tento nástroj sa bude využívať v prípade konfliktnej situácie medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou alebo pri potrebe okamžitého strategického rozhodnutia pre skupinu spoločností.
Podľa dôvodovej správy k návrhu novely má záväzný pokyn súčasne zabezpečiť materskej spoločnosti efektívne riadenie skupiny spoločností. Predkladateľ návrhu zdôraznil, že vzhľadom na doterajšiu platnú úpravu bola možnosť vydávať záväzné pokyny zo strany materskej spoločnosti v prípade dcérskych akciových spoločností v podstate vylúčená (čl. 3751KSH).
3)
Avšak v prípade spoločností s ručením obmedzeným len uviedol, že zákaz vydávania záväzných pokynov valným zhromaždením bol v zásade akceptovaný judikatúrou a literatúrou.
4)
O vzťahu čl. 212 KSH a doterajšej úpravy v čl. 375 KSH sa vedie diskusia. Predkladateľ novely podčiarkol, že čl. 212 KSH je
lex specialis
vo vzťahu k uvedenému čl. 3751 KSH. Žiada sa však súhlasiť s názorom vyjadreným v doktríne, podľa ktorého je čl. 3751 KSH prísne "vnútrokorporačný" a upravuje zákaz vydávania záväzných pokynov len v rámci jednej spoločnosti, zatiaľ čo novozavedený čl. 212KSH presahuje tento rámec a už by sa s ním malo zaobchádzať ako s "mimokorporačným", teda koncernovým ustanovením.
5)
Je to preto, lebo orgán, ktorému bol v materskej spoločnosti uložený vnútorný zákaz vydávania pokynov, nemožno stotožňovať s akýmkoľvek orgánom dcérskej spoločnosti. V skutočnosti sú ustanovenia čl. 212 KSH a čl. 3751 KSH dva rôzne mechanizmy sankcionované v rôznych ustanoveniach Zákonníka obchodných spoločností. Argument, ktorý použil predkladateľ novely, že v prípade čl. 212 KSH máme dočinenia s osobitným ustanovením, je nesprávny. Materská spoločnosť a dcérska spoločnosť sú dve samostatné jednotky.
1. Objektívne obmedzenia záväzného pokynu vydaného materskou spoločnosťou
1.1 Obchodné vedenie spoločnosti
Dôležitou otázkou pri záväznom pokyne je oblasť, v ktorej môže materská spoločnosť takýto pokyn vydať. Podľa čl. 212 § 1 KSH môže materská spoločnosť vydať záväzný pokyn týkajúci sa obchodného vedenia záležitostí v dcérskej spoločnosti. Treba však poznamenať, že žiadne ustanovenie Zákonníka obchodných spoločností nedefinuje pojem "obchodné vedenie záležitostí spoločnosti".
V poľskej doktríne sa v zásade vyskytujú tri rôzne prístupy k chápaniu tohto pojmu. Niektorí autori predpokladajú, že obchodné vedenie záležitostí spoločnosti zahŕňa iba vnútorný aspekt fungovania spoločnosti.
6)
Na druhej strane iní autori zastávajú názor, že uvedený prístup je príliš úzky a koncepčný rozsah obchodného vedenia spoločnosti by mal pokrývať všetky záležitosti spoločnosti, či už v čisto internej sfére, alebo aj tie, ktoré súvisia s pôsobením spoločnosti navonok, ak budú súvisieť s vecami týkajúcimi sa zastupovania a konania a budú tieto predchádzať.
7)
V literatúre sa uvádza aj široké chápanie vybavovania vecí, podľa ktorých by ani oblasť zastupovania nemala byť vyňatá z rozsahu pojmu "obchodné vedenie spoločnosti".
8)
Zdá sa, že prijatie širšieho chápania pojmu "obchodné vedenie spoločnosti" než len vykonávanie interných činností podkopáva zmysel pre odlíšenie zastupovania (konania v mene spoločnosti) ako samostatnej kompetencie jednotlivých orgánov. Najširšie hľadisko v skutočnosti rozmazáva zmysel inštitútu záväzných pokynov v prípade koncernov.
Predpokladajúc racionalitu zákonodarcu pri prijímaní ustanovení o koncernoch a vidiac praktický rozmer inštitútu záväzného pokynu, treba vychádzať z toho, že prvou hranicou, ktorú zákonodarca záväznému pokynu stanovil, je možnosť jeho vydania materskou spoločnosťou iba s ohľadom na také záležitostí, ktoré nemôžu byť klasifikované ako zastupovanie spoločnosti - reprezentačné činnosti. Materská spoločnosť tak môže vydať pokyn ohľadom vnútorných záležitostí v oblasti majetkových, ako aj nemajetkových vzťahov dcérskej spoločnosti. Nemožno vylúčiť, že v určitých situáciách bude obchodné vedenie plniť prípravnú úlohu pre ďalšie činnosti, ktoré dcérska spoločnosť bude už uskutočňovať ako konanie navonok voči iným subjektom. V uvedenej situácii má činnosť súvisiaca s konaním navonok (zastupovaním) len sekundárnu povahu k činnostiam súvisiacim s obchodným vedením a nevzťahuje sa na ňu hypotéza čl. 212 § 1 KSH.
1.2 Záujem skupiny spoločností (záujem k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).