Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Arbitrabilita korporátnych sporov na Slovensku

Korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné vo viacerých jurisdikciách. Cieľom tohto článku je načrtnúť právnu úpravu arbitrability korporátnych sporov na Slovensku so zameraním sa na špecifické typy korporátnych sporov a ich arbitrabilitu v najrozšírenejšom type obchodnej spoločnosti na Slovensku - v spoločnosti s ručením obmedzeným. Zároveň by sme týmto článkom radi prispeli k diskusii na tému korporátnej arbitráže.

 

ARBITRABILITA KORPORÁTNYCH SPOROV NA SLOVENSKU
prof. JUDr.
Mária
Patakyová
PhD.
Verejná ochrankyňa práv SR, Profesorka obchodného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
JUDr.
Michal
Hrušovský
advokát, Ernst & Young Law s. r. o., lektor a externý doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, podpredseda občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania
JUDr.
Pavel
Lacko
LL.M.
advokát, interný doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, predseda občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania
1. Úvod
Rozhodcovské1) konanie je často vnímané ako najefektívnejší a najvhodnejší spôsob riešenia obchodnoprávnych sporov. Uvedené platí tak pre medzinárodnú, ako aj pre vnútroštátnu obchodnú arbitráž.
Pokiaľ ide o korporátnu arbitráž, tejto nebola dosiaľ venovaná náležitá pozornosť. Preto by sme aj týmto článkom radi prispeli k diskusii, ktorú otvorili J. Gyárfáš a K. Csach ešte v roku 2015.2) V tomto článku sa zameriavame na arbitrabilitu vybraného druhu sporov, konkrétne na korporátne spory. Pokiaľ ide o bližšie vymedzenie pojmu "korporátne spory", máme na mysli spory týkajúce sa vnútorných záležitostí spoločnosti - teda tzv. intra-korporátne spory.
Arbitrabilita je v zásade otázkou domáceho práva. To znamená, že každý štát si vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch určí, ktoré druhy sporov sú arbitrabilné (t.j. spôsobilé byť rozhodnuté v rozhodcovskom konaní). Rozsah arbitrabilných vecí sa v jednotlivých štátoch líši, reflektujúc politické, sociálne a ekonomické prerogatíva štátu, ako aj všeobecný prístup daného štátu k arbitráži.3) Štáty s moderným prístupom k arbitráži majú tendenciu rozširovať okruh arbitrabilných vecí. Arbitrabilita korporátnych sporov má svoj historický vývoj. V mnohých jurisdikciách nie je v súčasnosti sporné, že korporátne dokumenty môžu obsahovať rozhodcovské doložky a že korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné. V niektorých štátoch tvoria korporátne spory dokonca podstatnú časť všetkých sporov rozhodovaných v rozhodcovskom konaní - napríklad v Nemecku.4)
Prístup zákonodarcu k arbitrabilite korporátnych sporov môže byť rôzny, pričom sa môžeme stretnúť s nasledovným: a) právny poriadok daného štátu neobsahuje žiadne ustanovenie výslovne upravujúce arbitrabilitu tohto typu sporov, a tak je doktrínou a judikatúrou posudzovaná podľa všeobecných podmienok arbitrability, b) arbitrabilita korporátnych sporov je zákonom výslovne pripustená bez vymedzenia podmienok arbitrability tohto typu sporov a c) výslovná úprava podmienok arbitrability korporátnych sporov.5)
Po načrtnutí právnej úpravy arbitrability korporátnych sporov na Slovensku a podmienok arbitrability sa budeme venovať špecifickým typom sporov a ich arbitrabilite v najrozšírenejšom type obchodnej spoločnosti na Slovensku - v spoločnosti s ručením obmedzeným.6) Taktiež sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, prečo v praxi nenájdeme takmer žiadne rozhodcovské doložky v korporátnych dokumentoch slovenských spoločností.7)
2. Právna úprava arbitrability korporátnych sporov na Slovensku a podmienky arbitrability
Ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozhodcovskom konaní" alebo "ZoRK") účinné od 1. januára 2015 ustanovuje, že:
"Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri písomnom pristúpení k zmluve podľa osobitného zákona, ktoré obsahuje platnú rozhodcovskú doložku. To platí aj v prípade nadobudnutia členstva v záujmovom združení alebo v inej právnickej osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú rozhodcovskú doložku."
V dôvodovej správe k novele zákona o rozhodcovskom konaní8)je uvedené:
"V novom odseku 5 sa umožňuje, aby vnútorné predpisy právnickej osoby (napr. spoločenská alebo zakladateľská zmluva, zakladateľská listina či stanovy) obsahovali rozhodcovskú doložku."
Z uvedenej zmeny sa zvykne vyvodzovať záver, že týmto bola
"automaticky dosiahnutá"
arbitrabilita korporátnych sporov na Slovensku, resp., podľa nášho názoru, presnejšie povedané
"explicitne potvrdená"
. V tomto ohľade sa totiž stotožňujeme s názorom autorov komentára k zákonu o rozhodcovskom konaní, ktorí tvrdia, že korporátna arbitráž bola za určitých podmienok možná aj za právneho stavu účinného do 31. decembra 2014.9)
V každom prípade v súčasnosti platí, že korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné. Napriek tomu je však potrebné pozrieť sa na podmienky ich arbitrability a na to, aké prípadné obmedzenia v súčasnosti existujú. Zákon o rozhodcovskom konaní explicitne neustanovuje žiadne špecifické podmienky arbitrability korporátnych sporov. Je to tak z dôvodu, že zákonodarca - inšpirovaný nemeckým vzorom - nechal túto otázku, t.j. konkretizáciu podmienok platnosti rozhodcovskej doložky a rozsah arbitrabilných vecí, na judikatúru a právnu vedu.10) Sme toho názoru, že pre aplikačnú prax na Slovensku je príznačná tendencia striktne sa spoliehať na výslovnú úpravu uvedenú v právnom predpise.11) Z tohto dôvodu bol, podľa nášho názoru, zvolený prístup zákonodarcu príliš ambiciózny a nepredstavuje najideálnejšie riešenie pre slovenské právne pro­stredie. Neprekvapuje preto, že rozhodcovské doložky nenájdeme takmer v žiadnom korporátnom dokumente slovenských spoločností. V tejto súvislosti neexistujú žiadne súdne rozhodnutia a zmluvné strany sa odôvodnene obávajú dať rozhodcovské doložky do svojich korporátnych dokumentov; predovšetkým nevedia, čo môžu očakávať od slovenských súdov, a taktiež tu neexistuje právna regulácia toho, ako postupovať pri výbere rozhodcu v prípadoch plurality subjektov na jednej strane (napr. viac žalovaných). Formulácia podmienok arbitrability korporátnych sporov súdmi a právnou vedou môže trvať dlhšie obdobie, pričom autori majú ambíciu týmto článkom prispieť a napomôcť k formulácii uvedených podmienok, ktoré budú aplikovateľné v slovenskej korporátnej arbitráži.
Hoci v súčasnosti neexistujú explicitne stanovené špecifické podmienky arbitrability korporátnych sporov, v nasledujúcej časti sa budeme venovať určitým všeobecným podmienkam arbitrability, berúc do úvahy osobitosti arbitráže korporátnych sporov.
Rozhodcovské konanie je založené na predchádzajúcom súhlase strán s riešením ich sporu rozhodcami. Aby mohol rozhodcovský súd rozhodovať, vždy musí existovať platná rozhodcovská zmluva.12) V nasledujúcom texte sa zameriame na osobitosti spojené s platnou rozhodcovskou zmluvou vo sfére slovenského korporátneho práva. Predovšetkým sa budeme venovať nasledujúcim aspektom platnej rozhodcovskej zmluvy:
-
písomná forma,
-
súhlas s rozhodcovskou zmluvou a
-
možnosť uzatvoriť dohodu o urovnaní.
2.1 Písomná forma
Rozhodcovské zmluvy podliehajú požiadavkám na formu. Najvýznamnejšou a najdôležitejšou je požiadavka písomnej formy. Modelový zákon UNCITRAL napríklad ustanovuje, že
"rozhodcovská zmluva musí byť písomná
."13)Podobne § 4 ods. 2 ZoRK uvádza, že:
"Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná."
Zákon o rozhodcovskom konaní však neobsahuje definíciu písomnej formy. Preto pri aplikácii zákona o rozhodcovskom konaní možno použiť všeobecnú definíciu písomnej formy podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OZ").14) Okrem toho, zákon o rozhodcovskom konaní ustanovuje ďalšie situácie, kedy je písomná forma rozhodcovskej zmluvy tiež zachovaná (§ 4 ods. 3 až 5 ZoRK).
Vo vzťahu ku korporátnym sporom je najviac relevantný už skôr citovaný § 4 ods. 5 ZoRK. Toto ustanovenie reguluje dve situácie, kedy je písomná forma rozhodcovskej zmluvy tiež zachovaná:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).