Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kvalifikácia náhrady za nadužívanie spoluvlastníckeho podielu

Autor sa v článku venuje prípadu, keď jeden zo spoluvlastníkov užíva spoločnú vec nad rámec svojho podielu, a tým na úkor ostatných spoluvlastníkov. Ukrátenému spoluvlastníkovi patrí voči nadužívajúcemu spoluvlastníkovi peňažná náhrada. Autor sa pýta, ako sa taká peňažná náhrada kvalifikuje, či ako nárok zo spoluvlastníckeho vzťahu, alebo ako bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a nasl. OZ. Dospieva k záveru, že náhrada za oprávnené nadužívanie má základ v titule, ktorý dovoľuje nadužívanie (§ 139 ods. 2 OZ), zatiaľ čo neoprávnené nadužívanie sa má kompenzovať ako bezdôvodné obohatenie (§ 451 ods. 2 prvá alternatíva OZ). Uvedené má význam najmä z hľadiska premlčania jedného či druhého nároku. Autor na relevantných miestach konfrontuje najmä slovenskú a českú judikatúru.

 1. Úvod

Častou príčinou nešvárov medzi podielovými spoluvlastníkmi je otázka užívania spoločnej veci. Nezhody o užívaní mávajú najmä dve podoby. Na jednej strane sa spoluvlastníci zvyknú sporiť o spôsobe užívania veci (kvalitatívna stránka užívania, "ako sa vec užíva?"). Pravidelne sa však objavujú aj spory ohľadom rozsahu užívania veci (kvantitatívna stránka užívania, "koľko sa vec užíva?"). Základné pravidlo je, že každý spoluvlastník smie užívať vec podľa výšky svojho podielu, čím má väčší podiel, tým viac smie užívať a naopak (§ 137 ods. 1 OZ). Ak teda niekto napríklad vlastní auto dvojtretinovým podielom, smie ho užívať viac času ako jednotretinový spoluvlastník. Uvedené môže byť modifikované dohodou spoluvlastníkov, rozhodnutím väčšiny spoluvlastníkov alebo rozhodnutím súdu (§ 139 ods. 2 OZ). Bežne sa stáva, že spoluvlastník užíva vec viac, než na čo má právo podľa výšky podielu, dohody spoluvlastníkov, rozhodnutia väčšiny či súdneho rozhodnutia. Spoluvlastník, ktorý je takto ukrátený na svojom užívacom práve nadmerným užívaním iního spoluvlastníka, sa neraz chce domôcť nápravy spôsobenej ujmy. Do úvahy prichádza len peňažná kompenzácia. V česko-slovenskej civilistike sa tomuto nároku často hovorí "náhrada za nadužívanie spoluvlastníckeho podielu". Niekedy sa však vec nadužíva dovolene, teda na základe niektorého titulu podľa § 139 ods. 2 OZ, ibaže nadužívajúci spoluvlastník za to odmieta zaplatiť.
Kým odôvodnenosť nároku za nadužívanie spoluvlastníckeho podielu snáď nik nespochybňuje, ťažkosti vznikajú pri jeho kvalifikácii. Príčinou problému je, že Občiansky zákonník nezakotvuje normu, ktorá by danú náhradu výslovne priznávala. Socialistická judikatúra k tomuto (v relevantnom rozsahu aj vtedy v zásade rovnakému) právnemu stavu pristúpila svojsky, keď síce nespochybnila danosť peňažnej kompenzácie, no nijak ju nekvalifikovala.
1)
Je však zrejmé, že náhrade za nadužívanie sa nejaký právny základ musí určiť. Vznikla teda otázka, či táto náhrada pochádza priamo zo spoluvlastníckeho vzťahu, alebo to tak nie je a pre absenciu iného právneho základu ide o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a nasl. OZ. Prakticky najdôležitejším dôsledkom tej či onakej kvalifikácie je režim premlčania. Zatiaľ čo nárok zo spoluvlastníckeho vzťahu sa premlčuje podľa všeobecných pravidiel, nárok z bezdôvodného obohatenia (kondikcia) sa premlčuje podľa osobitnej úpravy v § 107 OZ. Nepovažujeme za správne prijať jednu paušálnu kvalifikáciu pre všetky situácie, keď sa rozoberaný nárok uplatňuje. Je nutné diferencovať.
2. Oprávnené nadužívanie
Prvú situáciu možno nazvať oprávneným nadužívaním spoluvlastníckeho podielu. Ide o prípady, keď spoluvlastník užíva vec nad rámec svojho podielu po dohode s ostatnými spoluvlastníkmi, na základe rozhodnutia väčšinového spoluvlastníka či súdneho rozhodnutia. Vždy sa však predpokladá, že nie je určená bezodplatnosť nadužívania a ostatní spoluvlastníci ustúpili pod podmienkou odplaty, ktorej sa ale nedočkajú. V tomto prípade, podľa nášho názoru, odpadá bezdôvodné obohatenie ako potenciálne konkurenčný právny základ k nároku z podielového spoluvlastníctva. Vec sa totiž nenadužíva bezdôvodne, ale z legálneho titulu, ktorý má pôvod v spoluvlastníckom vzťahu. Najvyšší súd priznáva náhradu za oprávnené nadužívanie stabilne podľa § 137 ods. 1 OZ. V tejto norme sa nachádza peňažný nárok cez širší výklad spoluvlastníckeho podielu.
2)
Podľa nášho názoru nie je nutné výkladom rozširovať pôsobnosť § 137 ods. 1 OZ, aby zahŕňal aj peňažnú náhradu, pretože jej právnym základom by mal byť jednoducho titul oprávneného nadužívania - dohoda spoluvlastníkov, rozhodnutie väčšiny či súdne ro­zhodnutie ako výsledok postupu podľa § 139 ods. 2 OZ. Ak tieto tituly nezakotvujú bezodplatnosť dovoleného nadužívania a mlčia o výške náhrady, mala by sa určiť podľa § 671 ods. 1 OZ
 per analogiam
. Napokon treba poznamenať, že oprávnený nadužívateľ spoluvlastníckeho podielu je súčasne oprávneným držiteľom (§ 130 OZ) so všetkými právami, ktoré sú s týmto postavením spojené.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).