Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ochranný mechanizmus života a zdravia detí v občianskom práve s účinnosťou od 1. januára 2016

V príspevku sa autor podrobne venuje inštitútu slúžiacemu na ochranu života a zdravia detí, ktorý je v slovenskom právnom poriadku nový. Oprávnenie preveriť stav dieťaťa vstupom zástupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately do obydlia na základe rozhodnutia súdu v súčinnosti s policajtom za možnej účasti iných osôb, ktoré môžu uľahčiť priebeh overovania stavu dieťaťa, bol zavedený s účinnosťou od 1. januára 2016, a to prijatím zákona č. 175/2015 Z. z. z 26. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Autor analyzuje legislatívnu úpravu s ohľadom na jej ambíciu dosiahnuť vysokú úroveň oprávnení štátnych orgánov, pokiaľ ide o ich primeranosť a efektívnosť na jednej strane a rešpektovanie práva dieťaťa a jeho rodičov na druhej strane.

Ochranný mechanizmus života a zdravia detí v občianskom práve s účinnosťou od 1. Januára 2016
JUDr.
Róbert
Dobrovodský
PhD., LL.M.
odborný asistent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity; člen Komisie pre európske rodinné právo (The Commission on European Family Law) v Utrechte a člen neformálnej expertnej skupiny Európskej Komisie pre práva detí (European Commission Informal expert group on the rights of the child); bol predsedom expertnej skupiny zriadenej na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá pripravila návrh analyzovanej novely
1. Úvodné poznámky: úvahy pri tvorbe zákona
1) Prijatím zákona č. 175/2015 Z. z. z 26. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela") došlo k významnej reforme rodinného práva hmotného, občianskeho súdneho procesu dotýkajúceho sa detí ako aj k úprave sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Novela má širokospektrálne zameranie a legislatívne ambície vychádzajúce predovšetkým z poznatkov a potrieb praxe. Tieto boli artikulované najmä na pôde pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve spravodlivosti SR a sú výsledkom intenzívnej spolupráce dvoch kľúčových rezortov na poli práv detí, a to Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Jedným z viacerých problémov nastolených v pracovnej skupine bol poukaz na problémy, s ktorými sa stretávajú najmä orgány sociálnoprávnej ochrany a kurately. Orgány často nemôžu spoľahlivo (t. j. v záujme jasného zistenia, v akom stave sa dieťa nachádza), preveriť úroveň ochrany života, zdravia dieťaťa alebo to, či je dieťa vystavené neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. Pracovná skupina podrobila podrobnej analýze presné rozdelenie kompetencií orgánov sociálnoprávnej ochrany a kurately, Policajného zboru SR a súdov pre prípad, že nemožno
spoľahlivo zistiť stav dieťaťa
. Problémy sa ukazovali najmä v prípadoch detí predškolského veku, ktoré nemajú pravidelný kontakt s verejnými orgánmi, školou či lekárom. Problém je, že ani z informačných zdrojov týchto subjektov nemožno zistiť informácie o stave dieťaťa. Vzájomné konzultácie poukázali na to, že aktuálne legislatívne ukotvenie právomocí orgánov nie jasne vyjadruje kompetenčné hranice a povinnosti v situácii, keď sa majú
preveriť informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu
.
V rámci diskusií sa uvažovalo o tom, aké oprávnenia a ktorého orgánu bude potrebné novelou rozšíriť alebo reformovať, aby sa dosiahol želateľný efekt v praxi. Uvažovalo sa napríklad aj o tom, aby sa
rozšírili oprávnenia policajta
. Táto úvaha však bola odmietnutá, pretože otázka preverovania stavu dieťaťa nezodpovedá všeobecným kompetenciám Policajného zboru SR, pričom z ústavnoprávneho hľadiska2)je v podmienkach právneho štátu vhodnejšie, aby o povolení vstupu do obydlia
rozhodovali nezávislé a nestranné súdy
. Policajt môže aj podľa dnes planého zákona vykázať osobu z bytu a zakázať vykázanej osobe vstup do bytu v prípadoch, ak sú útočníkom ohrozené hodnoty ako život, zdravie, sloboda alebo ak možno očakávať zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť obete3). Dané oprávnenie však nerieši dostatočne situáciu dieťaťa, a to z dôvodu, že policajt rozhoduje len o dočasnom riešení situácie pre dieťa s cieľom zastabilizovať napätú situáciu a zabrániť spáchaniu ďalšieho závažnému útoku. Okrem toho policajt nemá v zákone o Policajnom zbore kompetenciu preverovať úroveň stavu dieťaťa a na túto činnosť nemá ani potrebné vzdelanie.
Jediným možným riešením, ako upraviť v ústavných medziach praxou identifikovaný vážny problém je preveriť stav dieťaťa
vstupom zástupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately do obydlia
na základe rozhodnutia súdu v súčinnosti s policajtom za možnej účasti iných osôb, ktoré môžu uľahčiť priebeh overovania stavu dieťaťa. Orgán sociálnoprávnej ochrany a kurately o dieťa disponuje často anonymnými informáciami, že život alebo zdravie dieťaťa sú ohrozené a stav dieťaťa nevedia preveriť iným spôsobom ako návštevou a preverením samotného stavu dieťaťa v obydlí, kde sa zdržiava, respektíve kde sa má zdržiavať. Prax orgánov sociálnoprávnej ochrany a kurately ukázala, že sú pri problémoch s preverovaním stavu dieťaťa vystavované spravidla trom situáciám. Najvhodnejšia situácia je, keď overenie stavu dieťaťa osoba, ktorá s ním žije v obydlí, umožní. Ďalej situácia, keď orgány nedokážu opakovane zastihnúť v obydlí dieťa alebo inú osobu. Poslednou situáciou je stav, ak aj zamestnanci orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately niekoho kto by obydlie otvoril zastihnú, pričom ten aj obydlie otvorí, no neumožní orgánu stretnúť sa s dieťaťom. Obydlie často neotvorí ani na nevyhnutnú dobu, aby dieťa mohlo byť opticky skontrolované či nie je ohrozené a v akom je stave.
2. Nové oprávnenie nevedie k odnímaniu detí bez rozhodnutia súdu a nenahrádza doterajšie povinnosti štátnych orgánov
Novela má dosiahnuť
vysokú úroveň oprávnení štátnych orgánov tak, aby mohli plniť svoju základnú úlohu, a to zvoliť primerané, efektívne a rýchle opatrenie, rešpektujúc pritom práva dieťaťa a jeho rodičov
. Bez prijatého oprávnenia by štátne orgány mohli len s veľkými ťažkosťami v plnej miere plniť svoj zá­kladný záväzok, t.j. prijať opatrenia na ochranu dieťaťa (resp. vylúčiť potrebu prijatia takýchto opatrení). Právny poriadok síce pozná
inštitút predbežného opatrenia
4), keď v urgentných situáciách je možné vyňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov, no samotný akt vyňatia je pre dieťa stresujúci a najmä nevhodný v prípadoch, keď sa neskôr ukáže, že vyňatie nebolo primerané alebo bolo nezákonné. Na tomto mieste je potrebné zvýrazniť, že novelou
nie sú dotknuté štandardné a už dnes platné kompetencie
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na mysli máme stav, keď situácia dieťaťa neznesie odklad. V takomto prípade orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musí postupovať už v súčasnosti zákonom stanoveným postupom. Navrhovaná úprava
v žiadnom prípade neoprávňuje
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
k odnímaniu detí bez rozhodnutia súdu
. Na tejto úprave sa nič nemení. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je aj po novele povinný (ako každý štátny orgán) vykonať potrebné úkony v prípade ohrozenia života a zdravia dieťaťa tak, ako je už dnes upravené v § 27 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, t.j. v režime predbežného opatrenia súdu zabezpečiť ochranu života a zdravia dieťaťa, ak nastala taká situácia a stav dieťaťa si to vyžaduje.5)
Nové oprávnenie preveriť stav dieťaťa má skôr umožniť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
dostať sa k dôkazom,
vyhodnotením ktorých by mohol dospieť k povinnosti vykonať potrebné úkony v prípade ohrozenia života a zdravia dieťaťa.
3. Inštitút povolenia vstupu do obydlia dieťaťa a jeho procesná povaha
Primárnym cieľom novely je zavedenie nového inštitútu v Občianskom súdnom poriadku. V § 179b sa zavádza osobitný typ konania a názvom:
Povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých
.6)Novela stanovila jasné procesné pravidlá pre efektívny mechanizmus ochrany dieťaťa v urgentných prípadoch. Z názvu inštitútu je zrejmé, že bude slúžiť len v konaniach, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa. Z procesnoprávneho hľadiska ide o inštitút
sui generis
, ktorý vykazuje znak neodkladného opatrenia, no na druhej strane vykazuje znaky inštitútu
zabezpečenia dôkazu
. Na rozdiel od zabezpečenia dôkazu, kde musí podľa litery § 78 ods. 1 platného OSP7)
dôkaz existovať
, v prípade inštitútu povolenia vstupu do obydlia dieťaťa nie je pri podaní návrhu isté, že dieťa je skutočne vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. Novela zavádza tento inštitút práve s cieľom umožniť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
dostať sa k dôkazom
, ktorých vyhodnotením by orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol dospieť k povinnosti vykonať
potrebné úkony v prípade ohrozenia života a zdravia dieťaťa
. Ak by na mieste zistil, že v obydlí sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený8), orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku.9)Ak by zamestnanci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately našli dieťa v obydlí bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak by bol život alebo zdravie dieťaťa ohrozené,
sú povinní aj bez rozhodnutia súdu
o ústavnej starostlivosti alebo predbežnom opatrení zabezpečiť uspokojenie jeho základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do detského domova alebo do krízového strediska. Túto povinnosť má zo zákona orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
aj vtedy, ak nepodal súdu
návrh na vydanie predbežného opatrenia a
súd ho o to požiada
.
4. Predpoklady použitia inštitútu povolenia vstupu do obydlia dieťaťa
Urgentnosť prípadu
je vymedzená potrebou
osvedčenia
viacerých právnych skutočností. Tieto právne skutočnosti musia byť osvedčené kumulatívne.
Prvou skutočnosťou
je fakt, že orgán sociálnoprávnej ochrany a kurately musí súdu osvedčiť, že má
k dispozícii
informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.10)Osvedčenie samotnej dispozície informácie nestačí na splnenie podmienky. Preto orgán sociálnoprávnej ochrany a kurately musí osvedčiť, že tieto informácie
nie je možné overiť výkonom oprávnení podľa zákona
a že zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
nebolo umožnené
tieto informácie osobne preveriť výkonom oprávnenia
podľa zákona
.
5. Nadväzujúca úprava oprávnení zamestnancov orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately
Aby časť novely týkajúca sa Občianskeho súdneho poriadku plne korešpondovala s časťou novely, ktorá sa týka zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon") zabezpečila reálne použitie inštitútu povolenia vstupu do obydlia dieťaťa, v zákone sa novelou
doplnili oprávnenia
zamestnancov orgánu starostlivosti. Tomu zodpovedá aj
rámcová úprava povinností rodičov a iných osôb zodpovedných za výchovu dieťaťa
, ktorá spája oprávnenia s povinnosťami. Takéto doplnenie utvára priestor pre úpravu postupu orgánu starostlivosti, súdu a polície v prípadoch, ak nie je umožnený zamestnancovi orgánu starostlivosti výkon oprávnenia osobne preverovať informácie o dieťati.
Novela doplnila oprávnenie zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
osobne preverovať
v prirodzenom rodinnom prostredí11) a v náhradnom rodinnom prostredí12) informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.13)
Je potrebné prízvukovať, že toto oprávnenie má orgán na základe zákona
bez toho, aby o tom rozhodol súd
. Potvrdzuje to aj ustanovenie zákona14)podľa ktorého oprávnenie osobne preverovať v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostredí informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu možno vykonať, ak na vstup do
obydlia udelila súhlas plnoletá fyzická osoba
v obydlí. Znenie zákona preto prízvukuje to, že súhlas plnoletej fyzickej osoby je potrebný na vstup do obydlia. Nie však na oprávnenie osobne preverovať v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostredí informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
V zákone je
vyjadrený ústavný limit primeranosti
výkonu oprávnení, a to tak, že oprávnenie musí byť vykonané spôsobom, ktorý neprekročí mieru nevyhnutnú na dosiahnutie jeho účelu a ktorý bude zodpovedať veku dieťaťa, rozumovej vyspelosti dieťaťa a závažnosti situácie, v ktorej sa dieťa nachádza. 15) Z výkonu oprávnenia vyhotoví zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj uvedenie dôvodov, pre ktoré zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oprávnenie vykonal.16)
6. Nadväzujúca úprava povinností rodičov
Podľa zákona17) rodič dieťaťa a iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinná
a) umožniťzamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výkon jeho oprávnení a poskytnúť mu
potrebné informácie a doklady
na účely výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ním
osobne spolupracovať
pri ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa,
c) osobne sa
dostaviť na miesto uvedené v predvolaní
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ak je to uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečiť aj účasť dieťaťa.
7. Zákonná priorita preverovať stav dieťaťa bez potreby použitia inštitútu povolenia vstupu do obydlia dieťaťa
Zákon18)
priorizuje
potrebu overiť informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu
menej závažným spôsobom, t.j. bez potreby využiť inštitút povolenia vstupu do obydlia dieťaťa
. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately by mal preto využiť oprávnenie
- osobne preverovať starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa alebo osobne zisťovať dôvody nevhodného správania sa detí najmä návštevou dieťaťa a rozhovorom s dieťaťom, s rodičom dieťaťa, s inou osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s fyzickou osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah,19)
- osobne preverovať vhodnosť prostredia dieťaťa pre zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa,20)
- osobne zisťovať alebo osobne preverovať informácie o negatívnych vplyvoch na život, zdravie, fyzický vývin, psychický vývin a sociálny vývin dieťaťa v otvorenom prostredí,21)
- zisťovať v škole, v školskom zariadení, u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, alebo u inej osoby informácie o zabezpečovaní starostlivosti o výchovu a všestranný vývin dieťaťa,22)
- predvolať dieťa, rodiča dieťaťa, inú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickú osobu, ktorá má s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).