Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Určovanie rozhodného práva pre rozvod a rozluku podľa nariadenia Rím III

Zavedenie voľného pohybu osôb a schengenské acquis majú priamy dopad na zvyšovanie výskytu právnych vzťahov s cudzím prvkom v rámci Európskej únie. Z dôvodu absencie úniovej právomoci pre hmotnoprávnu harmonizáciu rodinnoprávnych otázok Únia prijíma nariadenia v tejto oblasti výlučne v medziach justičnej spolupráce v civilných veciach, prostredníctvom ktorých determinujeme právomoc a rozhodné právo pre vybrané rodinnoprávne vzťahy s cudzím prvkom. V oblasti určovania rozhodného práva pre rozvod a rozluku s cezhraničným prvkom bolo prijaté nariadenie Rím III, ktoré sa z dôvodu nedostatku konsenzu medzi členskými štátmi prijalo vo forme posilnenej spolupráce. Cieľom predloženého článku je identifikovať podmienky aplikácie nariadenia Rím III a spôsoby určovania rozhodného práva na základe kolíznoprávnej úpravy obsiahnutej v nariadení. Parciálnym cieľom je poukázať na relevanciu nariadenia Rím III pre Slovenskú republiku, ktorá sa zatiaľ tejto formy spolupráce nezúčastňuje.
Úvod
Dobudovanie vnútorného trhu Európskej únie priamo vplýva na mobilitu osôb v rámci členských štátov EÚ. Voľný pohyb osôb, ale aj ostatné slobody vnútorného trhu spôsobujú v praxi čoraz vyšší výskyt právnych vzťahov s cudzím prvkom, čo platí aj v oblasti rodinného práva. V Európskej únii absentuje právomoc v oblasti hmotnoprávnej harmonizácie rodinného práva. Článok 4 ods. 2 ZFEÚ
1)
obsahuje zoznam oblastí, v ktorých majú Európska únia a členské štáty spoločnú právomoc. Nachádzame tu oblasť priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pod ktorú spadá aj úniový rozmer medzinárodného práva súkromného v medziach justičnej spolupráce v občianskych veciach. Európska únia túto oblasť rozvíja pre právne vzťahy s tzv. cudzím prvkom, ktoré vykazujú určitý vzťah viac ako len jednému štátu a pri ktorých následne vyvstáva otázka určenia súdnej právomoci a ro­zhodného práva. V úniovom
acquis
nachádzame množstvo prameňov k analyzovanej oblasti, ktoré majú buď všeobecný režim, alebo sa orientujú na špecifický okruh vzťahov. Všeobecný režim určovania právomoci a ro­zhodného práva v občianskych veciach je zastrešený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I bis) pre právomoc a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o ro­zhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) pre determinovanie rozhodného práva. Tento všeobecný režim prirodzene vylučuje z ratione materiae rodinnoprávnu agendu, čím prenecháva priestor na špeciálnu úpravu, ktorá dokáže vhodnejšie reflektovať špecifickosť tejto matérie. V oblasti právomoci je na úniovej úrovni aktuálne v platnosti už najnovšie nariadenie Brusel IIter,2) ktoré upravuje, okrem iného, aj určovanie právomoci v manželských veciach. K predmetnej úprave bolo žiadúce prijať nástroj, prostredníctvom ktorého sa v danej oblasti bude determinovať rozhodné právo. Nariadením Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (ďalej aj "nariadenie Rím III") sa prijala špeciálna kolíznoprávna úprava orientovaná na rozvod a rozluku s cezhraničným prvkom. Keďže sa v predmetnej oblasti nenašiel medzi členskými štátmi konsenzus, nariadenie bolo prijaté na právnom základe čl. 20 ods. 2 ZEÚ3) a čl. 329 ods. 1 ZFEÚ, ktoré definujú podmienky na aktiváciu mechanizmu posilnenej spolupráce.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).