Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy

Autorka reaguje na článok JUDr. Ing Milana Budjača, PhD., "Použitie noriem Občianskeho zákonníka na absolútny úverový vzťah spotrebiteľa založený zmluvou o úvere podľa Obchodného zákonníka, uzavretou pred 1. májom 2014 (1. aprílom 2015)", publikovaný v časopise Súkromné právo č. 8/2015. Autor podrobne rozoberá rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. apríla 2015, sp. zn. 3 M Cdo 12/2014, a v tejto súvislosti sa venuje viacerým problematickým otázkam aplikácie § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka. Príspevok reaguje na autorovu obhajobu tézy vyslovenej v uvedenom judikáte, že "pokiaľ novelizovaná právna úprava (hmotnoprávne ustanovenie) nemá intertemporálne ustanovenie, znamená to, že od jej účinnosti sa vzťahuje aj na právne vzťahy založené pred týmto dňom účinnosti".

Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy
prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva SAV Bratislava
Uvedenie do problematiky
Je všeobecne známe, že tak ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa,1) ako aj § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka2) sú z hľadiska právnoteoretického, ako aj z hľadiska právnoaplikačného problémové a pri ich výklade a aplikácii vzniká celý rad nezodpovedaných otázok. Svedčí o tom tak článok M. Budjača, ako aj ním rozoberaný judikát Najvyššieho súdu SR. K viacerým z týchto otázok sme sa už vyjadrili.3) Pokladáme však za potrebné vrátiť sa k problematike intertemporality, ktorá rieši časovú pôsobnosť novej právnej úpravy, resp. k problému, kedy a za akých okolností možno aplikovať novú právnu úpravu od jej účinnosti aj na právne vzťahy založené pred týmto dňom.
Sústredíme sa na problematiku intertemporality ustanovenia § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, je situácia komplikovanejšia, a to vzhľadom na nevyjasnenosť problému, či ustanovenie ukladajúce súdu povinnosť prihliadať na premlčanie ex officio má čisto procesný charakter, alebo vzhľadom na jeho pôvod v oblasti hmotného práva a dopad do tejto oblasti má aj charakter hmotnoprávny.4) Tu však kľúčovou otázkou nie je ani tak retroaktivita, ako skôr samotný zásah do podstaty inštitútu premlčania, ako aj nejasnosť a nepresnosť formulácie povinností ustanovených v tejto norme.5)
Základ celého problému spočíva v tom, že novela Občianskeho zákonníka uskutočnená zákonom č. 102/2014 Z. z. (účinnosť posunutá na 1. apríla 2015), ktorá doplnila § 52 ods. 2 o tretiu vetu,
nemá explicitné intertemporálne ustanovenie
, ktoré by riešilo spôsob časového stretu novej a starej právnej úpravy. Z toho sa potom odvíja rôzny pohľad na riešenie intertemporality uvedeného ustanovenia.
Najvyšší súd vo svojom rozsudku zaujal k uvedenému nasledujúce stanovisko:
"Na základe toho, že právny predpis, ktorého súčasťou je ustanovenie § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka, nemá prechodné ustanovenie, toto ustanovenie sa od dňa účinnosti
vzťahuje aj na právne vzťahy založené pred týmto dňom.
"6) Uvedený postulát nie je v rozhodnutí odôvodnený, hoci pre svoju extravagantnosť a možnosť viacerých výkladov by si to zaslúžil.
Autor článku sa k uvedenej téze hlási a ponúka aj dôvody, ktoré ho k tomu vedú. Základom, z ktorého autor pri obhajobe uvedenej tézy vychádza, je dôvodová správa k ustanoveniu § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka v nasledujúcom znení:
"Výslovne sa ustanovuje, že na všetky právne vzťahy vzniknuté na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo s touto zmluvou súvisiace, najmä na vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečovaní plnenia záväzkov v záväzkových vzťahoch, sa vždy použijú prednostne ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keby sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z tohto dôvodu sa bude vždy preferovať priorita Občianskeho zákonníka, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, a to
na celý režim právneho vzťahu
, aj keby sa na právny režim mohla použiť právna úprava Obchodného zákonníka. Z toho plynie, že Občiansky zákonník sa použije aj pri posudzovaní otázky premlčania, otázky úpravy ručenia, zmluvnej pokuty, uznania záväzku a podobne."
7)
Na základe toho, že v danom prípade išlo o zákonodarnú iniciatívu výborov Národnej rady SR, a na základe § 96 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov,8) autor vychádza z autentickosti výkladu a z uvedenej dôvodovej správy vyvodzuje nasledovné:
"V kontexte daného výkladu možno mať
bezpochyby za to, že na všetky spotrebiteľské záväzky, a teda aj na spotrebiteľské záväzky, ktoré sú svojou podstatou tzv. absolútnym obchodom a
boli uzavreté pred účinnosťou novelizovaného znenia § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka,
sa má prednostne použiť právny režim Občianskeho zákonníka a nie Obchodného zákonníka.
Na potvrdenie správnosti uvedenej úvahy nemá norma § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka prechodné ustanovenie. To znamená, že od jej účinnosti sa vzťahuje aj na právne vzťahy založené pred týmto dňom."
9)
Autor uvedeného textu vyvodzuje tézu, že
nová právna úprava sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté pred účinnosťou novelizovaného znenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka
na základe nasledujúcich skutočností:
V prvom rade vychádza z uvedeného textu dôvodovej správy. Znenie dôvodovej správy však ani tak nezdôvodňuje intertemporalitu novelizovaného ustanovenia, ale hovorí o zmene režimu spotrebiteľských zmlúv, resp. prechod týchto zmlúv z režimu Obchodného zákonníka na režim Občianskeho zákonníka. Týmto argumentom sa nebudeme podrobnejšie zaoberať, a to vzhľadom na to, že
riešenie intertemporality prostredníctvom dôvodovej správy je neprijateľné
.
K tomu preto len stručne. Najskôr faktická poznámka. Na základe iniciatív Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti bola tretia veta § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka presunutá z návrhu novely zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch do § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, čím dostala všeobecnejšiu platnosť. Pôvodne sa mala týkať len zmlúv o spotrebiteľskom úvere, čo je zrejmé aj z citovanej dôvodovej správy.
Vážne sa však treba ohradiť voči tvrdeniu autora, že dôvodová správa, a to aj keď ide o odôvodnenie poslaneckého pozmeňujúceho návrhu, by mala mať silu nielen "autentického výkladu", ktorý je nielen metódou interpretačnou, ale dokonca za istých podmienok aj
metódou "originálnej tvorby práva"
. Škoda len, že autor nekonkretizoval všeobecný odkaz na literatúru venujúcu sa metodológii interpretácie a nachádzania práva, z ktorej čerpal. Autor ďalej v tejto súvislosti dôvodí, že práve preto nemá ustanovenie § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka prechodné ustanovenie, lebo v kontexte autorovho výkladu významu dôvodovej správy možno mať za to, že od účinnosti novely sa vzťahuje aj na právne vzťahy založené pred týmto dňom. Spájať s dôvodovou správou metódu "originálnej tvorby práva" a na tomto základe vyvodzovať z dôvodovej správy retroaktivitu (pravú) právnej normy je odvážne tvrdenie.
V druhom rade autor uvádza argument
"...predmetné ustanovenie poníma výkladový status a jeho cieľom je iba expressis verbis vyjadriť a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).