Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 12


Kapitálový podvod

V článku sa autori zameriavajú na analýzu kapitálového podvodu, ktorému je v slovenskej literatúre venovaný minimálny priestor, aj keď škody ním spôsobené sa pohybujú až v miliónoch eur. Ako kazuistika boli vybrané prípady s medzinárodným dosahom,...

Jozef Čentéš - Denisa Hamranová: Drogové trestné činy

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2023 strán 363, ISBN: 978-80-7400-933-4

K najaktuálnejšej počítačovej a inej kriminalite súvisiacej s virtuálnymi menami

Autori nadväzujú na ich štyri skoršie príspevky na tému virtuálne meny, publikované v Justičnej revue v roku 2022 v číslach 2, 3, 4 a 10 a na ďalšiu publikačnú činnosť k tejto téme. Zaoberajú sa najnovšími trendmi a spôsobmi páchania počítačovej a...

Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v niektorých trestných a iných zákonoch členských štátov EÚ

V predmetnom príspevku jeho autor nadväzuje na predchádzajúce dva príspevky publikované v spoluautorstve v Justičnej revue č. 10/2018 a č. 6-7/2019. Obsahom textu tohto článku je uvádzaná právna úprava Francúzska, Španielska, Portugalska, Cypru, B...

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie - 20 rokov právnej úpravy a aplikačnej praxe

V predkladanom príspevku autor hodnotí právnu úpravu a históriu trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ, ktorý bol do Trestného zákona zakotvený od 1. 9. 2002. Zameriava sa tiež na jeho štatistické ukazovatele počas tohto obdobia, aktuá...

Manipulácia s trhom – niektoré medzinárodné a trestnoprávne aspekty

V predmetnom príspevku sa autori zameriavajú na tému manipulácie s trhom, ktorej je v právnickej literatúre venovaná menšia pozornosť. Ide pritom o problematiku, ktorá v sebe spája mnohé aspekty.Autori sa preto zameriavajú len na niektoré z nich, ...

Procesnoprávne aspekty trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa autori sústreďujú na procesnú stránku virtuálnych mien. Pozornosť venujú právnej úprave zaistenia virtuálnej meny podľa § 96d Trestného poriadku. V nadväznosti na toto ustanovenie následne poukazujú na ďalšie súvisiace ...

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike - poohliadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe

V predkladanom príspevku sa jeho autori po piatich rokoch účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb zameriavajú na jeho dva aspekty.Prvým z nich je kvantitatívny aspekt, v rámci ktorého približujú ...

Trest prepadnutia majetku - história, komparatistika, správa majetku

V predmetnom príspevku jeho autori svoju pozornosť zameriavajú na problematiku trestu prepadnutia majetku, ktorý je v odbornej literatúre analyzovaný len zriedkavo. Jeho význam a frekvencia však v poslednom období nadobúdajú na aktuálnosti najmä v...

K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa venujeme ďalším aspektom trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami, konkrétne vo svetovom meradle, a naznačujeme možnosti jej odhaľovania, čím reagujeme na niektoré nesprávne úvahy o úplnej anonymite virtuálnych m...