Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 6


Procesnoprávne aspekty trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa autori sústreďujú na procesnú stránku virtuálnych mien. Pozornosť venujú právnej úprave zaistenia virtuálnej meny podľa § 96d Trestného poriadku. V nadväznosti na toto ustanovenie následne poukazujú na ďalšie súvisiace ...

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike - poohliadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe

V predkladanom príspevku sa jeho autori po piatich rokoch účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb zameriavajú na jeho dva aspekty.Prvým z nich je kvantitatívny aspekt, v rámci ktorého približujú ...

Trest prepadnutia majetku - história, komparatistika, správa majetku

V predmetnom príspevku jeho autori svoju pozornosť zameriavajú na problematiku trestu prepadnutia majetku, ktorý je v odbornej literatúre analyzovaný len zriedkavo. Jeho význam a frekvencia však v poslednom období nadobúdajú na aktuálnosti najmä v...

K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa venujeme ďalším aspektom trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami, konkrétne vo svetovom meradle, a naznačujeme možnosti jej odhaľovania, čím reagujeme na niektoré nesprávne úvahy o úplnej anonymite virtuálnych m...

Riziká investovania do virtuálnych mien z ekonomického a trestnoprávneho hľadiska

Autori sa zameriavajú na niektoré aktuálne trendy investovania do virtuálnych mien s dôrazom na niektoré riziká. Týmito rizikami sú riziká ekonomické, ako aj trestnoprávne. V tejto súvislosti autori poukazujú na niektoré konkrétne prípady už evido...

K niektorým legislatívnym a ekonomickým aspektom virtuálnych mien v legislatíve Európskej únie a Slovenskej republiky

V predkladanom príspevku sa jeho autori venujú pre slovenskú legislatívu i ekonomiku novému fenoménu, ktorým sú virtuálne meny. Pozornosť venujú základným pojmom, ktoré musia byť zohľadnené v legislatívnom procese a ktoré doposiaľ  z tejto oblasti...