Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži - nastal čas na zmenu prístupu na Slovensku?

V obchodnej arbitráži sa postupom času vytvorili rôzne koncepty týkajúce sa priznávania náhrady trov právneho zastúpenia. Cieľom tohto článku je v stručnosti zhrnúť základné aspekty jednotlivých konceptov, poukázať na právnu úpravu na Slovensku a hľadať odpoveď na otázku, či u nás nenastal čas na zmenu prístupu. Na záver sa autori snažia načrtnúť smer, akým by sa priznávanie náhrady trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži na Slovensku malo uberať

 

NÁHRADA TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA V OBCHODNEJ ARBITRÁŽI - NASTAL ČAS NA ZMENU PRÍSTUPU NA SLOVENSKU?
JUDr.
Michal
Hrušovský
advokát, Ernst & Young Law s. r. o., lektor a externý doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, podpredseda občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania
JUDr.
Pavel
Lacko
LL.M.
advokát, interný doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, predseda občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania
1. Úvod
Otázka trov konania a ich náhrady vyvstáva najčastejšie až v záverečných štádiách konania, resp. až pri vydávaní rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.1) Obdobne to platí aj v rozhodcovskom konaní.2) Pre sporové strany ide o pomerne dôležitú otázku - po výroku vo veci samej bude sporové strany zaujímať asi najviac, pretože rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, bude spravidla obsahovať aj výrok, kto je povinný nahradiť trovy konania - teda veľmi zjednodušene povedané, kto bude v konečnom dôsledku znášať náklady sporu.
Trovami konania sú vo všeobecnosti výdavky, ktoré vznikajú subjektom konania pri uskutočňovaní jednotlivých procesných úkonov počas konania.3) V súvislosti s arbitrážou možno trovy konania rozdeliť do dvoch hlavných skupín: (i) trovy rozhodcovského konania a (ii) trovy právneho zastúpenia.4) Niektorí autori prvú skupinu trov označujú tiež ako administratívne trovy.5) Medzi trovy rozhodcovského konania patria predovšetkým odmena rozhodcov, odmena znalcov a tlmočníkov či hotové výdavky rozhodcovského súdu. Keďže naším cieľom nie je venovať sa na tomto mieste komplexne otázke trov konania v rozhodcovskom konaní a nie je na to ani priestor, pozornosť upriamime len na parciálnu časť tejto problematiky - konkrétne na náhradu trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži. Nevenujeme sa teda ostatným druhom trov konania ani pravidlám, ktoré platia pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie.
V súvislosti s rekodifikáciou civilných procesných kódexov a v nadväznosti na posledné zmeny v arbitrážnej legislatíve na Slovensku sa primárne zamýšľame nad tým, či nenastal čas na zmenu doterajšieho prístupu k náhrade trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži na Slovensku. Zákonodarca pri novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní už totiž upustil od pôvodnej automatickej subsidiárnej aplikácie všeobecných procesných predpisov o konaní pred súdmi.6) Navyše, § 26 ZRK zveruje rozhodcom pomerne širokú mieru diskrécie, obzvlášť pokiaľ ide o prípravu a vedenie konania.
Je potrebné tiež poznamenať, že základný náčrt tejto problematiky obsahuje už príspevok jedného z autorov tohto článku, ktorý bol prezentovaný na medzinárodnej arbitrážnej konferencii v Brne.7) Našou ambíciou je však detailnejšie rozpracovať túto tému, a podnietiť tak diskusiu k problematike náhrady trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži na Slovensku.
2. Koncepty ohľadom priznávania náhrady trov právneho zastúpenia
Modelový zákon UNCITRAL, podobne ako väčšina národných arbitrážnych zákonov, otázku trov konania (a teda ani trov právneho zastúpenia) a ich náhrady výslovne nerieši. Táto problematika je ponechaná dohode strán, rozhodcovským pravidlám alebo rozhodcovskému súdu.8) Keďže v obchodnej arbitráži môže pri väčších sporoch suma náhrady trov konania dosiahnuť výraznú výšku (najmä z dôvodu nákladov na právne zastúpenie sporových strán), zmluvné strany by mali vzhľadom na dispozičnú voľnosť pamätať na túto otázku už pri rokovaniach o rozhodcovskej zmluve. Dohoda strán o otázke trov konania je nepochybne najvhodnejším spôsobom, ako predchádzať akýmkoľvek nejasnostiam. O čosi menej dôležitou je táto otázka v inštitucionálnej arbitráži, pretože väčšina rozhodcovských pravidiel obsahuje ustanovenia o trovách konania a ich náhrade; hoci, ako bude rozoberané ďalej, nejasnou ostáva otázka, podľa akého konkrétneho kľúča postupovať pri priznávaní náhrady trov právneho zastúpenia.
V jednotlivých právnych systémoch sa postupom času vytvorili rôzne koncepty týkajúce sa priznávania náhrady trov právneho zastúpenia. Tieto koncepty majú svoj pôvod v súdnom konaní, boli však pretransformované aj do rozhodcovského konania.9) Ďalej sa budeme venovať jednotlivým konceptom v nasledovnom poradí: (i) "americké pravidlo", (ii) tarifná odmena (podľa úpravy v Slovenskej republike) a (iii) skutočné trovy právneho zastúpenia.
2.1 "Americké pravidlo"
Tzv. "americké pravidlo" (v anglickom jazyku:
American Rule
) je založené na princípe, ktorý sa aplikuje v súdnom konaní v USA a spočíva v tom, že každá sporová strana znáša svoje náklady právneho zastúpenia, pričom úspešná sporová strana nemôže požadovať ich náhradu od strany, ktorá úspech v konaní nemala.
Keďže podobne ako Modelový zákon UNCITRAL, ani Americký federálny zákon o rozhodcovskom konaní (FAA) neupravuje ot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).