Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 80/2017 z 26.7.2018 (neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky)

Rozhodcovská doložka nevyvoláva nerovnováhu medzi účastníkmi konania a nie je spôsobilá viesť k značnej procesnej nevýhode jednej z procesných strán, ak bola žalobcovi daná možnosť výberu medzi tým, či o vzájomných sporoch z úverovej zmluvy bude príslušný rozhodovať rozhodcovský súd alebo všeobecný súd, žalobca však možnosť výberu nevyužil a nevyznačením nesúhlasu v predznačenom políčku vyslovil súhlas s príslušnosťou rozhodcovského súdu na prejednávanie a rozhodovanie sporov v súvislosti so zmluvou o úvere a návrh rozhodcovskej zmluvy prijal.

 

UZNESENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR SP. ZN. 3 CDO 80/2017 Z 26.7.2018 (NEPRIJATEĽNOSŤ OPT-OUT ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY)
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD., LL.M.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Najvyšší súd sa v glosovanom uznesení vyjadril k otázke prijateľnosti rozhodcovskej doložky v adhéznej spotrebiteľskej zmluve medzi bankou a spotrebiteľom uzatvorenej v roku 2008. Spotrebiteľ ako žalobca sa domáhal vydania bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že jej plnil na základe neprijateľnej podmienky, teda z neplatného právneho úkonu. Súčasťou úverovej zmluvy bolo totiž vyhlásenie spotrebiteľa, že prijíma návrh rozhodcovskej zmluvy, podľa ktorej vzájomné spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli v súvislosti s úverovou zmluvou, je príslušný prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní tam určený rozhodcovský súd. Zároveň bola žalobcovi daná možnosť vyznačením označeného políčka vyjadriť nesúhlas s uvedeným návrhom rozhodcovskej zmluvy, keď by vzájomné spory v súvislosti s úverovou zmluvou bol príslušný prejednať a rozhodnúť všeobecný súd (opt-out možnosť). Spotrebiteľ políčko nevyznačil. V konaní žalovaná banka uplatnila námietku nedostatku právomoci z dôvodu záväznej rozhodcovskej doložky. Okresný súd rozhodol, že právny základ nároku spotrebiteľa je daný, krajský súd ro­zhodnutie potvrdil.
Najvyšší súd ako súd dovolací skúmal otázku právomoci súdu podľa predpisov platných v čase podania dovolania (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) a posudzoval platnosť tejto rozhodcovskej doložky. Dospel k záveru, že rozhodcovská doložka nie je neprijateľnou podmienkou, je teda platnou a právomoc rozhodcovského súdu bráni všeobecnému súdu vec prejednať a rozhodnúť. Iné dôvody neplatnosti, zrejme, najvyšší súd vzhľadom na okolnosti veci nemal dôvod skúmať a pozornosť nevenoval ani dôsledkom osobitnej úpravy rozhodcovských doložiek v zmluvách s bankou podľa § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách. Rozsudok krajského súdu zrušil a konanie zastavil.
Hoci sa hmotnoprávne predpoklady platnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy prijatím zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podstatne zmenili1) a rozhodnutie tak čo do výsledku nie je aplikovateľné na súčasný právny stav, napriek tomu stojí za pozornosť. Najvyšší súd sa vysporiadava s niektorými otázkami, ktoré naďalej rezonujú v právnej obci, a indikuje aj určité problémy s uchopením pravidiel ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami. Podľa názoru autora tejto glosy má presvedčivosť glosovaného rozhodnutia najvyššieho súdu určité nedostatky, a to aj vo vzťahu ku kontrole neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebit
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).