Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BALOGH a ďalší proti Slovenskej republike

rozsudok zo 16. decembra 2021 k sťažnostiam č. 7918/19 a 43062/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka správneho konania)

V prípade Balogh a ďalší proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Erik Wennerström, predseda,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zástupkyňa tajomníka sekcie,

na neverejnom zasadnutí 25. novembra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý toho dňa:

KONANIE
1. Prípad sa začal podaním sťažnosti podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") proti Slovenskej republike v rôzne dni, ktoré sú uvedené v priloženej tabuľke.
2. Sťažovatelia boli zastúpení pani O. Szabóovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Patinciach.
3. Sťažnosť bola oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
4. Zoznam sťažovateľova relevantné detaily týkajúce sa ich sťažností sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovatelia iniciovali správne konanie 23. decembra 2004 na Pozemkovom úrade v Komárne. Dňa 27. mája 2010 pozemkový úrad zamietol ich nárok z dôvodu, že podľa neho sťažovatelia neboli oprávnenými osobami na vydanie nehnuteľností. Rozhodnutie bolo potvrdené 21. novembra 2011 Krajským súdom v Nitre.
6. Dňa 29. januára 2014 najvyšší súd zrušil rozsudok krajského súdu a vrátil vec na opätovné rozhodnutie, keďže súd nižšieho stupňa porušil procesné práva sťažovateľov a odňal im možnosť konať pred súdom.
7. Krajský súd vyhlásil 4. decembra 2014 ďalší rozsudok, v ktorom rozhodol o niekoľkých procesných záležitostiach, nie však o podstate prípadu. Dňa 25. mája 2016 najvyšší súd potvrdil tento rozsudok.
8. Dňa 21.júna 2018 a 28. apríla 2020 ústavný súd konštatoval porušenie práv sťažovateľov na konanie v primeranej lehote a priznal každému z nich 300 EUR ako spravodlivé zadosťučinenie. I keď sa sťažovatelia sťažovali aj na konanie na pozemkovom úrade, ústavný súd preskúmal iba dĺžku konania na krajskom súde (IV. US 248/2018 a II. US 392/2019).
9. Dňa 9. decembra 2019 krajský súd zrušil rozhodnutie pozemkového úradu z 27. mája 2010 a vrátil vec na nové konanie vo veci. 10. Podľa informácií dostupných v spise, konanie odvtedy stále prebieha na pozemkovom úrade.
PRÁVO
I. SPOJENIE SŤAŽNOSTÍ
11. Berúc do úvahy rovnaký predmet sťažností, Súd považuje za vhodné rozhodnúť o nich spoločne v jednom rozsudku.
II. LOCUS STANDI DEDIČOV SŤAŽOVATEĽOV
12. Pokiaľ ide o sťažovateľov označených hviezdičkou (pozri priloženú tabuľku), Súd poznamenáva, že zomreli v dni uvedené v priloženej tabuľke v priebehu konania pred Súdom. Dedičia sťažovateľov, ktorých údaje sú uvedené v priloženej tabuľke, požiadali o rozhodnutie o sťažnostiach v mene svojich príbuzných. Keďže sťažnosti sú v súlade s judikatúrou, Súd nevidí dôvod na ich zamietnutie (pozri, okrem iného, rozsudok
Horváthová proti Slovenskej republike, č.
74456/01, ods. 25 - 27, 17. mája 2005). V texte rozsudku sa však stále bude odkazovať na pôvodných sťažovateľov.
III. NAMIETANÉ PORUŠENIE ČLÁNKU 6 ODS. 1 DOHOVORU
13. Sťažovatelia namietali, že dĺžka predmetného správneho konania bola nezlučiteľná s požiadavkou "primeranosti lehoty". Odvolali sa na článok 6 ods. 1 Dohovoru, ktorý uvádza:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).