Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

DIGESTA LIBER VII, TITULUS I: DE USU FRUCTU ET QUEMADMODUM QUIS UTATUR FRUATUR (pars prima)

1. PAULUS libro tertio ad Vitellium
Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.
1. PAULUS v 3. knihe K Vitelliovi
Požívacie právo je právo užívať a požívať cudzie veci, pri zachovaní podstaty vecí.
 
2. CELSUS libro octavo decimo digestorum
Est enim usus fructus ius in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est.
2. CELSUS v 18. knihe Digest
Požívacie právo je totiž právom vo vzťahu k hmotnému telesu, po odstránení ktorého sa nevyhnutne odstráni aj samotné právo.
 
3. GAIUS libro secundo rerum cottidianarum vel aureorum
Omnium praediorum iure legati potest constitui usus fructus, ut heres iubeatur dare alicui usum fructum. dare autem intellegitur, si induxerit in fundum legatarium eumve patiatur uti frui. et sine testamento autem si quis velit usum fructum constituere, pactionibus et stipulationibus id efficere potest.
1. Constitit autem usus fructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus.
2. Ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usu fructu, placuit certis modis extingui usum fructum et ad proprietatem reverti.
3. Quibus autem modis usus fructus et constitit et finitur, isdem modis etiam nudus usus solet et constitui et finiri.
 
3. GAIUS v 2. knihe Každodenného práva alebo Zlatých právnych pravidiel
Požívacie právo môže byť zriadené na všetky nehnuteľnosti právom odkazu, takže dedičovi možno prikázať, aby niekomu prenechal požívacie právo. Pod prenechaním sa však rozumie, ak privedie odkazovníka na pozemok alebo mu dovolí užívať a požívať ho. Ak by však niekto chcel ustanoviť požívacie právo, môže to urobiť aj bez závetu prostredníctvom dohôd a stipulácií.
1. Požívacie právo sa zriaďuje nielen k pozemku a budovám, ale aj k otrokom, ťažnému dobytku a iným veciam.
2. Aby sa však vlastnícke právo nestalo vo všeobecnosti neužitočným pre stále odstupovanie (od neho) prostredníctvom požívacieho práva, rozhodlo sa, že požívacie právo môže určitými spôsobmi zaniknúť a vrátiť sa k vlastníckemu právu.
3. Akýmikoľvek spôsobmi vzniká a zaniká požívacie právo, tými istými spôsobmi zvykne vzniknúť a zaniknúť aj prosté užívacie právo.
 
4. PAULUS libro secundo ad edictum
Usus fructus in multis casibus pars dominii est, et exstat, quod vel praesens vel ex die dari potest.
4. PAULUS v 2. knihe K ediktu
Požívacie právo je v mnohých prípadoch súčasťou vlastníckeho práva a vyčleňuje sa kvôli tomu, že môže byť prevedené buď s okamžitou účinnosťou, alebo od určitého dňa.
 
5. PAPINIANUS libro septimo quaestionum
Usus fructus et ab initio pro parte indivisa vel divisa constitui et legitimo tempore similiter amitti eademque ratione per legem Falcidiam minui potest: reo quoque promittendi defuncto in partes hereditarias usus fructus obligatio dividitur: et si ex communi praedio debeatur, uno ex sociis defendente pro parte defendentis fiet restitutio.
5. PAPINIANUS v 7. knihe Otázok
Požívacie právo môže byť aj od začiatku zriadené podľa určitého nerozdeleného alebo rozdeleného podielu, a rovnako môže zaniknúť v zákonom stanovenom čase a na základe toho istého postupu môže byť umenšené kvôli Falcidiovmu zákonu: ak zomrie ten, kto je zaviazaný sľubom požívacieho práva, záväzok požívacieho práva sa rozdelí podľa dedičských podielov; a ak požívacie právo prislúcha k spoločnému majetku, pričom jeden zo spoločníkov sa bráni pred súdom, navrátenie sa vykoná podľa (dedičského) pomeru toho, ktorý sa bráni.
 
6. GAIUS libro septimo ad edictum provinciale
Usus fructus pluribus modis constituitur: ut ecce, si legatus fuerit. sed et proprietas deducto usu fructu legari potest, ut apud heredem maneat usus fructus.
1. Constituitur adhuc usus fructus et in iudicio familiae erciscundae et comm
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).