Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Eichlerová, K.: Zastoupení podnikatele

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, strán 444

Autorka, docentka obchodného práva na Karlovej univerzite v Prahe, prináša širšiemu odbornému publiku monografiu zameranú na zastúpenie podnikateľa, ktorej základom je jej habilitačná práca. Ide o tradičnú tému, s ktorou sa právna prax borí  každodenne a ktorá nie je neznáma ani domácej odbornej literatúre. Čitateľ zaujímajúci sa o témy obchodného práva a súkromného práva všeobecne, nepochybne vie o rozsiahlej monografii Marka Deáka1) a prierezovej monografii z pera kolektívu vedeného Monikou Jurčovou, medzičasom už v druhom vydaní. 2) Téma je spracovávaná aj v rámci komentárovej či učebnicovej literatúry a množstva iných výstupov. Čím teda môže ďalšia monografia venovaná tejto klasickej problematike obohatiť slovenskú právnu obec?

Práca v prvom rade vyniká metódou spracovania, dôkladnosťou a aj samotným obsahom. Autorka pristupuje k práci prierezovo, po úvodných kapitolách venovaných histórii zastúpenia, vymedzeniu podnikateľa a podniku (obchodného závodu), analyzuje viaceré problematické okruhy pri jednotlivých druhoch výlučných zástupcov podnikateľa. Nimi rozumie takých zástupcov, ktorých môže ustanoviť, alebo ktorí môžu konať, resp. bežne konajú za podnikateľa, nie však za iné subjekty, konkrétne prokurista, obchodný splnomocnenec, obchodný zmocnenec ako osoba poverená činnosťou pri prevádzkovaní podniku a vedúci odštepného závodu. Tieto osoby či situácie sa snaží pritom spracovať prierezovo. Nevenuje sa jednému a následne ďalšiemu druhu zastúpenia, ale snaží sa jeden problém preskúmať vo vzťahu ku všetkým zástupcom podnikateľa. Postupne prechádza od osoby výlučného zástupcu (kapitola 5), vecného rozsahu oprávnenia zastupovať (kapitola 6), k osobitostiam pri konaní počas likvidácie podnikateľa právnickej osoby (kapitola 7), následne skúma zákonné a vnútorné obmedzenia (kapitoly 8 a 9), konflikt záujmov (kapitola 10
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).