Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. októbra do 1. decembra 2023 - C. Y. proti Belgicku

rozsudok zo 14. novembra 2023 k sťažnosti č. 19961/17 pre porušenie článku 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru (právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát pre ten istý skutok) v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí

Sťažovateľ je belgický štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije v Belgicku, kde vykonáva prax zdravotníka na základe živnosti. Poskytuje služby zdravotnej starostlivosti priamo v domácom prostredí.

Prípad sa týka uloženia správnej pokuty sťažovateľovi za to, že požiadal o úhradu platby zo systému povinného zdravotného poistenia, v rokoch 2005 a 2006, za služby, ktoré neposkytol alebo služby, ktoré neboli v súlade s belgickým právom.
Voči sťažovateľovi sa začalo trestné konanie, v ktorom bol obvinený z falšovania, používania falšovaných dokumentov s úmyslom defraudovať finančné prostriedky alebo podviesť príslušné orgány.
V roku 2015 bol oslobodený spod obžaloby. Odvolací súd rozhodol, že obžaloba nepreukázala úmysel sťažovateľa spáchať podvod alebo využiť podvodné praktiky.
Proti sťažovateľovi sa začalo aj správne konanie, ktorého výsledkom bolo uloženie správnej pokuty vo výške 113 048,48 EUR za nesprávne vyplnené formuláre pre uplatnenie nároku a správna pokuta vo výške 1 200 EUR.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva nebyť súdený a potrestaný dvakrát pre ten istý skutok v zmysle článku 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru. Tvrdí, že sa stal obeťou porušenia zásady
ne bis in idem
v dôsledku toho, že musel vrátiť neoprávnene vyplatené sumy a zaplatiť správnu pokutu napriek tomu, že bol právoplatne oslobodený spod obžaloby Odvolacím súdom v Bruseli.
Rozhodnutie Súdu
Súd pripomína, že na to, aby bolo možné uplatniť článok 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, je potrebné, aby sťažovateľ bol stíhaný alebo odsúdený z dôvodu skutku, za ktorý už raz bol právoplatne oslobodený alebo odsúdený.
Ako už Súd viackrát uviedol, Dohovor sa musí chápať ako celok a vykladať ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).